მუხლი 224.-1 ოქროს სია


97-Iს ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ოქროს სიაში შეყვანით პირს ენიჭება უფლება, კუთვნილი საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისას ან/და გატანისას ისარგებლოს გამარტივებული პროცედურებით.


By being put on the Golden List, a person shall be entitled to simplified procedures of importing and/or exporting goods into/from the customs territory of Georgia.