☻ თავი 33. სპეციალური დებულებანი / Chapter XXXIII - Special Provisions


საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎