მუხლი 222. საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის დრო / Article 222 - Time of origin of tax obligation

1. სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის დროდ ითვლება საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღე. თუ საქონლის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევა არ საჭიროებს საბაჟო დეკლარაციის წარდგენას, საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის დროდ ითვლება საბაჟო გამშვებ პუნქტში, საბაჟო ტერმინალში ან საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრულ სხვა ადგილში შესაბამისი დოკუმენტის რეგისტრაციის დღე.
2. სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებამდე საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის დღედ ჩაითვლება საქონლის მიმართ საგადასახადო ორგანოსთან შეუთანხმებელი ქმედების განხორციელების დღე, ასეთი შეთანხმების სავალდებულოობის შემთხვევაში.
3. საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრისათვის გამოიყენება ექსპორტის ან იმპორტის გადასახდელების განაკვეთები, რომლებიც მოქმედებს ვალდებულების წარმოშობის დღეს.
4. სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებამდე საგადასახადო ორგანოსთან შეუთანხმებელი ქმედების განხორციელება ან სასაქონლო ოპერაციის პირობების დარღვევა, რომელმაც გამოიწვია საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების უკანონო განკარგვა, დაკარგვა ან განადგურება, წარმოშობს დეკლარანტის საგადასახადო ვალდებულებას, რომელიც განისაზღვრება იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების ოდენობით.
5. ამ კოდექსის 221-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული საქონლის განკარგვის ღონისძიებების განხორციელებისას ან დაუძლეველი ძალის მოქმედების შედეგად საქონლის განადგურების შემთხვევაში ან სისხლის სამართლის საქმეზე სასჯელის სახით საქონლის ჩამორთმევისას აღნიშნულ საქონელთან დაკავშირებით საგადასახადო ვალდებულება არ წარმოიშობა, ხოლო წარმოშობილი საგადასახადო ვალდებულება შესრულებულად ჩაითვლება.

1. Where a customs procedure is performed, the time of origin of an obligation shall be the date of filing a Customs Entry. If placing goods under a customs procedure does not require filing a Customs Entry, the time of origin of an obligation shall be the date of filing the relevant document at a customs checkpoint, customs terminal or any other place determined by the Minister for Finance of Georgia.

2. Before a customs procedure is performed, the date of origin of an obligation shall be the day of performing any action in relation to goods, not agreed with the Revenue Service, if such agreement is mandatory.

3. The rates of export or import duties applicable on the date of origin of an obligation shall be used to determine such an obligation.

4. Performing any action without agreement of the tax authority, prior to performing a customs procedure, or any violation of the terms of a customs procedure that has resulted in an unlawful disposal, loss or destruction of goods and/or a transport vehicle under customs supervision shall give rise to the declarant’s obligation, that shall be defined as the amount of import/export duties payable.

5. Where the measure of disposing goods referred to in Article 221(1) of this Code is implemented or goods are destroyed as a result of force-majeure or where seizure of goods is administered as a penalty in criminal proceedings, no tax obligation shall arise with respect to such goods, and any tax obligations shall be deemed to be discharged.