მუხლი 221. საქონლის განკარგვა / Article 221 – Disposing of goods

1. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გადაადგილებული საქონლის მიმართ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს საქონლის განკარგვის შემდეგი ღონისძიებები:
ა) საგადასახადო სანქციის სახით საგადასახადო სამართალდარღვევის საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების უსასყიდლოდ ჩამორთმევა;
ბ) საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველსაყოფად ყადაღადადებული საქონლის რეალიზაცია ან სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემა;
გ) საქონლის განადგურება;
დ) საქონლის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემა.

N2946-Iს გამოქვეყნების თარიღი 24/12/2014

ე) საქონლის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში გადაცემა.“

2. საგადასახადო ორგანოს ინიციატივით ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქონლის განკარგვის ღონისძიებები ხორციელდება იმ საქონლის მიმართ:
ა) რომლის გაშვება არ შეიძლება, რადგან დეკლარანტის მიზეზით შეუძლებელია დადგენილ ვადაში პროცედურების განხორციელება (სასაქონლო ოპერაციის სახის განსაზღვრა) ან არ იქნა გადახდილი იმპორტის ან ექსპორტის გადასახდელები ან/და არ იქნა წარდგენილი საგარანტიო უზრუნველყოფა;
ბ) რომლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანა ან/და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანა აკრძალულია ან შეზღუდულია;
გ) რომელიც გაშვებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში არ იქნა გატანილი საბაჟო კონტროლის ზონიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართულია გაშვებული საქონლის საბაჟო კონტროლის ზონაში გარკვეული ვადით დატოვება.

1182-IIს 13/07/2017 მოქმედება იმ საქონელზე, რომელიც საბაჟო საწყობში ან საქონლის შენახვის სხვა ადგილზე შესანახად მიბარებულია ამ კანონის ამოქმედებამდე, გავრცელდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან

დ) რომელზედაც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ განსაზღვრულა სასაქონლო ოპერაცია (მათ შორის, დროებით შენახულ საქონელზე) ან რომლის მიმართაც აღნიშნული ვადის ამოწურვამდე ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული საქონლის განკარგვის ღონისძიება განხორციელებული არ არის;

ე) რომელზედაც სასაქონლო ოპერაცია განსაზღვრულია და ამ კოდექსის 217-ე მუხლის მე-4 ნაწილით განსაზღვრული ვადა ამოწურულია, თუ სასაქონლო ოპერაცია არ დასრულებულა ან სხვა სასაქონლო ოპერაცია განსაზღვრული არ არის, ან რომლის მიმართაც ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული საქონლის განკარგვის ღონისძიება განხორციელებული არ არის;

ვ) რომელზედაც ამოწურულია საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში შენახვის ვადა და არ არის განხორციელებული აღნიშნული ვადის გაგრძელება ან არაა განსაზღვრული სხვა სასაქონლო ოპერაცია ან არ არის გამოყენებული ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული საქონლის განკარგვის ღონისძიება.
3. საგადასახადო ორგანო წერილობით ატყობინებს დეკლარანტს საქონლის განკარგვის განზრახვას და ადგენს ამ მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნული ნაკლოვანებების აღმოფხვრის ვადას, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 30 დღეს. დადგენილ ვადაში დეკლარანტის მიერ ნაკლოვანებათა აღმოფხვრის ან საქონლის რეექსპორტის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანო არ ახორციელებს საქონლის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემას ან განადგურებას.
4. დეკლარანტის ინიციატივით, საგადასახადო ორგანოს ზედამხედველობით ხორციელდება საქონლის განკარგვის შემდეგი ღონისძიებები: 
ა) საქონლის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემა;
ბ) საქონლის განადგურება.

N2946-Iს გამოქვეყნების თარიღი 24/12/2014

გ) საქონლის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში გადაცემა.

1. The following measures of disposing of goods carried across the customs border of Georgia can be applied to such goods:

a) seizure of goods and/or a transport vehicle, as a tax penalty, in case of a tax violation;

b) sale or abandonment to the State of goods seized to secure tax liability collection compliance;

c) destruction of goods;

d) abandonment of goods to the State;

e) transfer of goods to a self-governing unit.

2. On the initiative of the tax authority, the measures of disposing of goods under paragraphs (1)(c) and (d) of this article shall be applied to goods:

a) which cannot be released, as the procedure cannot be implemented (identifying the type of customs procedure) within the applicable terms due to the declarant’s fault, or import or export duties have not been paid and/or a guarantee has not been produced;

b) whose entry to or exit from the customs territory of Georgia is banned or restricted;

c) which, within five business days after their release, were not removed from the customs control zone, except where the laws of Georgia permit the stay of released goods in the customs control zone for a certain period of time.

3. The tax authority shall give a declarant written notice of its intention to dispose of goods, and set the term, not exceeding 30 days, for correcting the shortcomings referred to in the second paragraph of this article. If the declarant corrects the shortcomings, or the goods are re-exported within the set term, the tax authority shall not abandon the goods to the State or destroy them.

4. On a declarant’s initiative, and under the supervision of the tax authority, the following measures of disposing of goods shall be applied:

a) abandonment of goods to the State;

b) destruction of goods;

c) transfer of goods to a self-governing unit.