მუხლი 216. საქონლის დროებით შენახვა / Article 216 - Temporary storage of goods

საქონელი სასაქონლო ოპერაციის შერჩევამდე ან შერჩეული სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების შემდეგ შესაძლებელია შენახულ იქნეს დროებით.

Goods may be stored temporarily, before a customs procedure has been selected or after the selected customs procedure has been applied.