მუხლი 214. საბაჟო კონტროლის განხორციელება / Article 214 - Exercising customs control

1. დეკლარირებული მონაცემების სისწორის დადგენის მიზნით საბაჟო კონტროლი ხორციელდება საბაჟო კონტროლის ზონაში, რომელიც საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის ნაწილია.
2. საბაჟო კონტროლს ექვემდებარება:
ა) პირი საზღვრის გადაკვეთისას;
ბ) საბაჟო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული საქონელი და სატრანსპორტო საშუალება;
გ) ტერიტორია, სადაც განთავსებულია საბაჟო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული საქონელი და სატრანსპორტო საშუალება;
დ) საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონელსა და სატრანსპორტო საშუალებასთან დაკავშირებული პირის საქმიანობა.
3. საბაჟო კონტროლის ფორმებია:
ა) დოკუმენტებისა და მონაცემების შემოწმება;
ბ) ზეპირი გამოკითხვა;
გ) ახსნა-განმარტების მიღება;
დ) დაკვირვება (ვიდეო- და აუდიოჩაწერა);
ე) საქონლის, სატრანსპორტო საშუალებისა და ტერიტორიის დათვალიერება;
ვ) ლაბორატორიული კვლევის მიზნით სინჯისა და ნიმუშის აღება;
ზ) ფიზიკური პირის დათვალიერება;
თ) საქონლის გაშვების შემდგომი შემოწმება.
4. საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთა ნებადართულია მხოლოდ იმ საქონლისათვის, რომლის შემოტანა ან გატანა არ არის აკრძალული.
5. საბაჟო კონტროლი ასევე მოიცავს ფიტოსანიტარიულ სასაზღვრო-საკარანტინო, ვეტერინარულ სასაზღვრო-საკარანტინო და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლს, რომელიც ხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესით.
6. საბაჟო კონტროლის განხორციელებისას საგადასახადო ორგანო ახორციელებს საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ნიშანდებას იდენტიფიკაციის საშუალებით, როცა ეს აუცილებელია მისი შემდგომი იდენტიფიკაციისათვის, თუ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
7. სამართალდარღვევის გამოვლენისა და აღკვეთის მიზნით, უცხო სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე, შემოსავლების სამსახური სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობით ახორციელებს კონტროლს დაქვემდებარებულ მიწოდებას.
8. ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო, ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესს, საქართველოს ინტეგრირებულ ტარიფს, თავისუფალი ზონის შექმნის წესს, საბაჟო საწყობის, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესებს შესაბამისი დადგენილებებით განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 

1. To determine the accuracy of declared data, customs control shall be exercised in the control zone that is a part of the customs territory of Georgia.

2. The following shall be subject to customs control:

a) a person when crossing the border;

b) goods and transport vehicles subject to customs supervision;

c) the territory where goods and transport vehicles subject to customs supervision are located;

d) the business of a person related to goods and transport vehicles within the customs territory of Georgia.

3. The forms of customs control shall include:

a) checking documents and data

b) interview

c) taking statements

d) observation (video- and audio recording)

e) visual inspection of goods, a transport vehicle and a territory

f) taking samples and patterns for laboratory examination

g) inspection of a natural person

h) inspection of goods subsequent to release.

4. Only goods, the entry or exit of which is not prohibited, shall be permitted to cross the customs border of Georgia.

5. Customs control shall also include phyto-sanitary quarantine border control, veterinary quarantine border control and sanitary quarantine control at the customs border that is provided in accordance with the procedure established by the Government of Georgia.

6. While executing customs control, the tax authority shall mark goods and/or transport vehicles by means of identification marking, if it is necessary for subsequent identification of such goods, unless otherwise provided for by the customs legislation of Georgia.

7. To detect or prevent offences, based on the request of the competent authorities of a foreign state, the Revenue Service shall, in cooperation with law-enforcement authorities, perform delivery subject to customs control.

8. The Government of Georgia, under the respective ordinances, shall define the procedure for phyto-sanitary quarantine border control, veterinary quarantine border control and sanitary quarantine control, the integrated Georgian tariff, the procedure for setting up a free zone, and the procedures for issuing warehouse and duty-free shop permits.