☻ თავი 32. საბაჟო კონტროლი და საბაჟო ზედამხედველობა / Chapter XXXII - Customs Control and Customs Supervision

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎