მუხლი 213. საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა / Article 213 – Customs valuation of goods

1. სავაჭრო პოლიტიკის ღონისძიებების გამოყენების მიზნებისათვის საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა ნიშნავს საქონლის დეკლარირების დღისათვის მის შეფასებას.
2. საქონლის საბაჟო ღირებულებას განსაზღვრავს დეკლარანტი. შემოსავლების სამსახური აკონტროლებს საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის სისწორეს და იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმება დეკლარირებულ საბაჟო ღირებულებას, მას თვითონ განსაზღვრავს.
3. იმპორტისას დეკლარირებული საქონლის საბაჟო ღირებულება განისაზღვრება შემდეგი მეთოდებით:
ა) გარიგების ფასის მიხედვით (პირველი მეთოდი);
ბ) იდენტური საქონლის გარიგების ფასის მიხედვით (მეორე მეთოდი);
გ) მსგავსი საქონლის გარიგების ფასის მიხედვით (მესამე მეთოდი);
დ) საქონლის ერთეულის ფასის მიხედვით (მეოთხე მეთოდი);
ე) შედგენილი ღირებულების მიხედვით (მეხუთე მეთოდი);
ვ) სარეზერვო მეთოდით (მეექვსე მეთოდი).
4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილში აღნიშნული ყოველი მომდევნო მეთოდი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ დასაბუთებულად ვერ ხერხდება წინა მეთოდის გამოყენება. დეკლარანტს უფლება აქვს, შეცვალოს ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებში აღნიშნული საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდების გამოყენების რიგითობა.
5. თუ საქონლის მიმართ შეიცვალა სასაქონლო ოპერაცია ან საქონლის გამოყენების მიზანი, დასაშვებია ამ საქონლის იმპორტისას გამოყენებულ იქნეს საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის ამ მუხლით დადგენილი წესები.
6. ამ მუხლის მიზნებისათვის პირები ურთიერთდამოკიდებულად ჩაითვლებიან, თუ:
ა) ისინი არიან ერთმანეთის საწარმოების/კომპანიების ხელმძღვანელი პირები ან დირექტორები;
ბ) ისინი არიან საქმიანობაში კანონიერად აღიარებული პარტნიორები;
გ) ისინი არიან დამსაქმებელი და დასაქმებული;
დ) არსებობს მესამე პირი, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ან აკონტროლებს ორივე პირს ან აქვს ორივე პირის ხმის უფლების მქონე აქციების 5 ან მეტი პროცენტი;
ე) ერთ-ერთი მათგანი პირდაპირ ან ირიბად აკონტროლებს მეორეს;
ვ) ორივე პირს პირდაპირ ან ირიბად აკონტროლებს მესამე პირი;
ზ) ისინი ერთად, პირდაპირ ან ირიბად აკონტროლებენ მესამე პირს;
თ) ისინი არიან ერთი ოჯახის წევრები.

1. For the purposes of applying trade policy measures, the customs valuation of goods shall mean valuing goods as of the date of declaring such goods.

2. The declarant shall value the goods. The Revenue Service shall control the accuracy of the customs valuation of goods and, if it does not agree with the declared customs value, value the goods itself.

3. For the customs valuation of declared goods being imported, the following methods shall be applied:

a) transaction value of goods (Method 1);

b) transaction value of identical goods (Method 2);

c) transaction value of similar goods (Method 3);

d) deductive value (Method 4);

e) computed value (Method 5);

f) fall-back method (Method 6).

4. Each subsequent method set out in the third paragraph of this article shall apply if the previous method cannot reasonably apply. A declarant may switch the sequence in the application of the methods of the customs valuation of goods indicated in paragraphs (3)(d) and (e) of this article.

5. If a customs procedure of goods or the purpose of application of such goods has been changed, the procedures set forth by this article for customs valuation may apply to the import of such goods.

6. For the purposes of this article, persons shall be deemed interdependent, if:

a) they are the managers or directors of each other’s enterprises/companies;

b) they are lawfully recognised business partners;

c) they are an employer and an employee;

d) there is a third person who directly or indirectly holds or controls both persons or holds 5 or more per cent of voting shares of both persons;

e) one of them directly or indirectly controls the other;

f) both persons are directly or indirectly controlled by a third person;

g) they jointly, directly or indirectly control a third person;

h) they are members of one family.