მუხლი 212. საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრა / Article 212 - Defining country of origin of goods

1. საქონლის წარმოშობის ქვეყანა განისაზღვრება სავაჭრო პოლიტიკის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით.
2. საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმები, წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმა, მისი შევსებისა და გაცემის წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

1. The country of origin of goods shall be defined with the aim to implement trade policy measures.

2. The criteria for defining the country of origin of goods, the form of the certificate of origin, and the procedure for filling in and issuing the certificate shall be determined by an ordinance of the Government of Georgia.