მუხლი 211. საქონლის კლასიფიკაცია / Article 211 - Classification of goods

1. საქონლის იდენტიფიცირება და კლასიფიკაცია ხორციელდება სეს ესნ-ის საფუძველზე.
2. საქონლის კოდს განსაზღვრავს დეკლარანტი.

1. Goods shall be identified and classified based on the NCN FEA.

2. The code of goods shall be defined by the declarant.