☻ თავი 31. იმპორტის გადასახდელების გამოყენების პირობები და საგარეო ვაჭრობის მარეგულირებელი სხვა ნორმები / Chapter XXXI - Conditions for Applying Import Duties and Other Norms Governing Foreign Trade

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎