მუხლი 208. საქართველოს საბაჟო ტერიტორია / Article 208 - Customs territory of Georgia

1. საქართველოს საბაჟო ტერიტორია შედგება საქართველოს სახმელეთო ტერიტორიისაგან, ტერიტორიული და შიგა წყლებისაგან და მათი საჰაერო სივრცისაგან. საქართველოს საბაჟო ტერიტორია აგრეთვე მოიცავს განსაკუთრებულ საზღვაო ეკონომიკურ ზონაში განლაგებული დანადგარების, ნაგებობებისა და ხელოვნური კუნძულების ტერიტორიებს, რომლებზედაც ვრცელდება საქართველოს განსაკუთრებული იურისდიქცია.
2. საქართველოს საბაჟო საზღვარი ემთხვევა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარს.

1. The customs territory of Georgia shall comprise the land area, territorial and inland waters of Georgia and their air space. The customs territory of Georgia shall also include areas under installations and structures and artificial islands, located within the exclusive maritime economic zone, to which exclusive jurisdiction of Georgia applies.

2. The customs border of Georgia shall coincide with the state border of Georgia.