☻ თავი 30. ზოგადი დებულებანი / Chapter XXX - General Provisions

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎