۩ კარი 10. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილება / SECTION X MOVEMENT OF GOODS IN THE CUSTOMS TERRITORY OF GEORGIA

კარი 10. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილება

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎