♦ მუხლი 201. ქონების გადასახადის გადამხდელი და დაბეგვრის ობიექტი / Article 201 - Property tax payer and taxable object

1. ქონების გადასახადის გადამხდელია:

ა) რეზიდენტი საწარმო/ორგანიზაცია – მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხულ აქტივებზე, დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე;

4680-რს 2016 29/12/2015

ა) რეზიდენტი საწარმო/ორგანიზაცია – მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად აღრიცხულ აქტივებზე, დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე;


ბ) არარეზიდენტი საწარმო – საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ ქონებაზე (მათ შორის, იჯარის, ქირის, უზუფრუქტის ან სხვა ამგვარი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემულ, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ქონებაზე);  

გ) ფიზიკური პირი:
გ.ა) საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე (მათ შორის, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, შენობა-ნაგებობაზე ან მათ ნაწილზე), იახტებზე (კატარღებზე), შვეულმფრენებზე, თვითმფრინავებზე;
გ.ბ) არარეზიდენტისაგან ლიზინგით მიღებულ ქონებაზე;
გ.გ) ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხულ აქტივებზე, დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე.

97-Iს ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

გ) ფიზიკური პირი:

 გ.ა) მის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე (მათ შორის, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, შენობა-ნაგებობაზე ან მათ ნაწილზე), იახტებზე (კატარღებზე), შვეულმფრენებზე, თვითმფრინავებსა და საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 კოდით განსაზღვრულ მსუბუქ ავტომობილებზე;

 გ.ბ) არარეზიდენტისაგან ლიზინგით მიღებულ ქონებაზე;

 გ.გ) ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხულ აქტივებზე, დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის პირი ქონების გადასახადის გადამხდელია მფლობელობაში ან/და სარგებლობაში არსებულ, გარდაცვლილი პირის სახელზე რეგისტრირებულ ქონების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ქონებით სარგებლობა ხორციელდება იჯარის, ქირის, უზუფრუქტის ან სხვა ამგვარი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე.

1. A property tax payer shall be:

a) a resident enterprise/organisation – on assets, uninstalled equipment, and unfinished construction registered on its balance sheet as fixed assets and/or investment property, as well as its leased property;

b) a non-resident enterprise – on property based in the territory of Georgia, provided for by the first paragraph of this article (including property based in the territory of Georgian transferred under a lease, rent, usufruct or any similar agreement);

c) a natural person:

c.a) on a real estate (including an unfinished construction, building or structure, or a part thereof), yachts (cutters), helicopters, airplanes, and motor cars specified under Code 8703 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities that are owned by him/her;

c.b) on property received by him/her from a non-resident under a lease agreement;

c.c) in the case of carrying out economic activities, on assets, uninstalled equipment, and unfinished construction registered on his/her balance sheet as fixed assets, as well as his/her leased property.

2. For the purposes of the first paragraph of this article, a person shall be a property tax payer on taxable property owned and/or used by him/her, registered under the name of a deceased person, except where the property is used under a lease, rent, usufruct or any similar agreement.