♦ მუხლი 200. ცნებების მნიშვნელობა ამ კარის მიზნებისათვის / Article 200 - Meanings of term for the purposes of this Section

1. ქონება – დასაბეგრი ქონება და მიწა.
2. მიწა – სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა და ტყის მიწები.
3. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა:
ა) სახნავი (მათ შორის, მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული მიწა, საბაღე, საბოსტნე);
ბ) სათიბები (მათ შორის, ბუნებრივი და გაკულტურებული);
გ) საძოვრები (მათ შორის, ბუნებრივი და გაკულტურებული);
დ) საკარმიდამო.

4854-IIს 02/07/2019

3. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა:

ა) სახნავი (მათ შორის, მრავალწლოვანი ნარგავებით დაკავებული);

ბ) სათიბი;

გ) საძოვარი;

დ) საკარმიდამო.

4. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა – მიწა, რომელიც არ არის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა.
4-1 . ( ამოღებულია – 28.12.2012, №189).
5. ახალასათვისებელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა: 
ა) არასასოფლო-სამეურნეო სავარგული, რომელიც ტრანსფორმირდება (გადაიყვანება) სასოფლო-სამეურნეო სავარგულად. ასეთ მიწებს განეკუთვნება:
ა.ა) ყამირი მიწები;
ა.ბ) მელიორაციის (სარწყავი და დაშრობის) საშუალებით ასათვისებელი მიწები;
ა.გ) გაკაფვა-ამოძირკვის საშუალებით ასათვისებელი, ბუჩქნარით დაკავებული მიწები;
ა.დ) დატერასების საშუალებით ასათვისებელი ფერდობები;
ა.ე) წიაღისეულის მოპოვებისა და მშენებლობის დროს დარღვეული სარეკულტივაციო მიწები აგრობიოლოგიური პროდუქტიულობის აღდგენით;
ბ) დაბალინტენსიური სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, რომლებიც ტრანსფორმირდება (გადაიყვანება) მაღალინტენსიური სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი და მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული) მიწების სავარგულად, დაჭაობებული და დამლაშებული მიწები.
6. დასაბეგრი ქონების ადგილსამყოფელი – ადგილი, სადაც უძრავი ქონება ფაქტობრივად მდებარეობს, ხოლო მოძრავი ქონება რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. თუ არ არსებობს მოძრავი ქონების რეგისტრაციის ადგილი, დასაბეგრი ქონების ადგილსამყოფლად ითვლება ადგილი, სადაც მოძრავი ქონება ფაქტობრივად მდებარეობს.

N2946-Iს გამოქვეყნების თარიღი 24/12/2014

7. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწა – სახელმწიფოს, ავტონომიური რესპუბლიკის ან თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწა.

5382-IIს 17/06/2016 გავრცელდეს 2015 წლის 1 ივლისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე

8. სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა − სარწყავი, დამშრობი და ორმხრივი რეგულირების სისტემები, წყალსაცავები, სატუმბავი სადგურები, დამოუკიდებელი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები.

1. Property – taxable property and land.

2. Land – agricultural, non-agricultural and forest land.

3. Agricultural land:

a) arable land (including land under perennial crops, under fruit and vegetable crops);

b) grassland (including, natural and cultivated);

c) pastureland (including, natural and cultivated);

d) homestead land (plot of land attached to a farm house).

4. Non-agricultural land – any land other than agricultural land.

41. (Deleted - No 189, 28.12.2012)

5. Agricultural land to be cultivated:

a) non-agricultural land to be transformed into agricultural land. Such lands include:

a.a) virgin land;

a.b) land to be cultivated by means of melioration (irrigation and drainage);

a.c) land under brushwood to be cultivated by felling and uprooting;

a.d) land to be cultivated by terracing slopes;

a.e) land, degraded by mining and construction, to be cultivated by restoration of its agro-biological productivity;

b) low-intensity agricultural land transformed into high-intensity agricultural land (arable land and land under perennial crops), swampland and salty land.

6. Location of taxable property – the place where the real estate is actually located and movable property is registered, in the manner provided for by the legislation of Georgia. If there is no movable property place of registration, the location of taxable property shall be the place where the movable property is actually located.

7. State-owned land – land owned by the State, an autonomous republic or a self-governing unit.

8. Melioration infrastructure – irrigating, draining and dual regulation systems, reservoirs, pumping stations, and individual hydro-technical structures. (Paragraph 8 shall apply to legal relations arising from 1 July 2015)