☻ თავი 29. ქონების გადასახადი / Chapter XXIX - Property Tax

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎