║ მუხლი 198. გადასახადის დარიცხვისა და გადახდის წესი / Article 198 - Procedure for accrual and paying import duty

1. იმპორტის გადასახადის დარიცხვა ხორციელდება საქონლის საბაჟო ღირებულების მიხედვით, გარდა ამ კოდექსის 197-ე მუხლის მე-3 და მე-6 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
2. იმპორტის გადასახადი გადაიხდება იმპორტის გადასახდელის გადახდისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად.

1. Import duty shall be accrued according to the customs value of goods, except for the cases provided for in Article 197(3) and (6) of this Law.

2. Import duty shall be paid according to the procedure established for paying import duty.