║ მუხლი 197. იმპორტის გადასახადის განაკვეთები / Article 197 - Import duty rates

1. იმპორტის გადასახადის 12-პროცენტიანი განაკვეთით იბეგრება შემდეგი საქონლის საბაჟო ღირებულება:


 

კოდი

საქონლის დასახელება

1

0105

შინაური ფრინველი ცოცხალი, ანუ შინაური ქათამი (Gallus domesticus), იხვები, ბატები, ინდაურები და ციცრები

2

0201

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, ახალი ან გაცივებული

3

0202

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული

4

0204

ხორცი ცხვრისა ან თხისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

5

0205 00

ხორცი ცხენებისა, ვირებისა, ჯორებისა ან ჯორცხენებისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

6

0206

საკვები სუბპროდუქტები მსხვილ­ფე­ხა რქოსანი პირუტყვისა, ღორებისა, ცხვრებისა, თხებისა, ცხენებისა, ვირებისა, ჯო­რებისა ან ჯორცხენებისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

7

0207

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

8

0208

სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

9

0210

ხორცი და ხორცის საკვები სუბ­პროდუქტები, დამარილებული, მა­რილწყალში, გამხმარი ან შე­ბო­ლილი; საკვები ფქვილი ხორცისაგან ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან

10

0401 10 100 00

– – პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

11

0401 20 110 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

12

0401 20 910 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

13

0401 40 100 00

— — — პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

14

0401 50 110 00

— — — პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

15

0401 50 310 00

— — — პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

16

0401 50 910 00

— — — პირველად საფუთავებში ნეტო-მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

17

0402 10 110 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

18

0402 10 910 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

19

0402 21 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

20

0402 21 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

21

0402 29 150 00

– – – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

22

0402 29 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

23

0402 91 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

24

0402 91 310 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

25

0402 91 510 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

26

0402 91 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

27

0402 99 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

28

0402 99 310 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

29

0402 99 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

30

0403

დო, აჭრილი რძე და ნაღები, იო­გურ­ტი, კეფირი და სხვა ფერმენ­ტი­რებუ­ლი ან შედედებული რძე და ნა­ღები, შესქელებული ან შეუსქე­ლებელი, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამა­ტე­ბით ან მათ გარეშე, საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან მათ გარეშე, ხილის, კაკლის ან კაკაოს დამატებით ან მათ გარეშე

31

0407

ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით, ახალი, დაკონსერვებული ან მოხარშული

32

0408

ფრინველის კვერცხი უნაჭუჭოდ და კვერცხის გულები, ახალი, გამხმარი, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მო­ხარშული, დაყალიბებული, გაყინული ან სხვა ხერხით დაკონსერვებული, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე

33

0409 00 000 00

ნატურალური თაფლი

34

0410 00 000 00

ცხოველური წარმოშობის კვების პრო­­დუქტები, სხვა ადგილას დაუსა­ხელებელი ან ჩაურთველი

35

0701

კარტოფილი, ახალი ან გაცივებული

36

0702 00 000 00

პომიდორი, ახალი ან გაცივებული

37

0703

ხახვი თავიანი, ხახვი-შალოტი, ნიორი, პრასი და დანარჩენი ხახ­ვისნაირი ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული

38

0704

თავხვეული კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, კოლრაბი, კეჟერა კომბოსტო და Brassica გვარის საკვები ანალოგიური ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული

39

0706

სტაფილო, თალგამი, სუფრის ჭარ­ხალი, თხის­წვე­რა, ფესვურა ნიახური, ბოლოკი და სხვა ანალოგიური საკვები ძირნაყოფები, ახალი ან გაცივებული

40

0707 00

კიტრი და კორნიშონები, ახალი ან გაცივებული

41

0708

პარკოსანი ბოსტნეული, დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი, ახალი ან გაცივებული

42

0709

ბოსტნეული დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული

43

0710

ბოსტნეული (ახალი ან წყალში ან ორთქლზე მოხარშული), გაყინული

44

0711

დაკონ­სერ­ვებული ბოსტნეული, ხანმოკლე შენახვისათვის (მაგალითად, გოგირდის დიოქსიდით, მარილ­წყალში, გოგირდიან წყალ­ში ან სხვა დრო­ებით დამაკონსერ­ვებელ ხსნარში), მაგრამ ასეთი სახით საკვებად უშუალო გამოყენებისათვის უვარგისი

45

0712 20 000 00

– თავიანი ხახვი

46

0712 31 000 00

– – Agaricus გვარის სოკოები

47

0712 32 000 00

– – ხის სოკო ან აურიკულარიები (Auricularia spp.)

48

0712 33 000 00

– – საფუარი სოკოები (Tremella spp.)

49

0712 39 000 00

– – დანარჩენი

50

0713

პარკოსანი ბოსტნეული ხმელი, დაჩურჩული, სათესლე ქერქისაგან გაცლილი ან გაუცლელი, დამტვრე­ული ან დაუმტვრეველი

51

0714

მანიოკი, მარანთა, სალეპი, მიწის მსხალი ანუ ტოპინამბური, ტკბილი კარტოფილი ანუ ბატატი და სხვა ანალოგიური ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები სახამებლის ან ინულინის მაღალი შემცველობით, ახალი, გაცივებული, გაყინული ან ხმელი, მთელი ან დაჭრილი პატარა ნაჭრებად ან გრანულების სახით; საგოს პალმის ნაყოფის გული

52

0802

კაკალი დანარჩენი, ახალი ან ხმელი, ნაჭუჭგაცლილი ან ნაჭუჭგაუც­ლე­ლი, კანით ან კანის გარეშე

53

0803

ბანანები, პლანტაინების ჩათვლით, ახალი ან ხმელი

54

0805

ციტრუსები, ახალი ან ხმელი

55

0806

ყურძენი, ახალი ან ხმელი

56

0807

ნესვი (საზამთროს ჩათვლით) და პაპაია, ახალი

57

0808

ვაშლი, მსხალი და კომში, ახალი

58

0809

გარგარი, ალუბალი და ბალი, ატამი (ნექტარინების ჩათვლით), ქლიავი და ღოღნოშო, ახალი

59

0810

ხილი დანარჩენი, ახალი

60

0811

ხილი და კაკალი, წყალ­ში ან ორთქლზე თბუ­რად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, გაყი­ნული, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებე­ბის დამატებით ან მათ გარეშე

61

0812

ხილი და კაკალი, დაკონსერვებული ხანმოკლე შენახვისათვის (მაგალი­თად, გოგირდის დიოქსიდით, მა­რილ­­წყალ­ში, გოგირდოვან წყალში ან სხვა დროებით დამაკონსერ­ვე­ბელ ხსნარში), მაგრამ ასეთი სახით საკვებად უშუალო გამოყენებისათვის უვარგისი

62

0813

ხილი ხმელი, 0801–0806 სა­სა­ქონ­ლო პოზიციების ნაყო­ფების გარდა; მოცე­მუ­ლი ჯგუფის კაკლის ან ხმელი ნაყოფების ნარევები

63

0902

ჩაი საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან მათ გარეშე

64

1101 00

ხორბლის ან ხორბალ-ჭვავის ფქვილი

65

1102

დანარჩენი მარცვლეულის ფქვილი, გარ­და ხორბლისა ან ხორბალ-ჭვავისა

66

1103

ბურღული, უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და მარცვლოვანების მარცვლის გრანულები

67

1105

კარტოფილის წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი, ფხვნილი, ფანტელები, გრანულები

68

1106

წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვი­ლი და ფხვნილი 0713 სასაქონლო პოზიციის ხმელი პარკოსანი ბოსტნეულის, საგოს პალმის ნაყოფის გულის, 0714 სასაქონლო პოზიციის ძირნაყოფების ან ბოლქვნაყოფების ან 08 ჯგუფის პროდუქტებისაგან

69

1108

სახამებელი; ინულინი

70

1109 00 000 00

ხორბლის წებოვანა, მშრალი ან ტენიანი

71

1512 19 900 00

– – – დანარჩენი

72

1601 00

ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან; მზა საკვები პროდუქტები, დამზადებული მათ საფუძველზე

73

1602 10 00

– ჰომოგენიზებული მზა პროდუქტები

74

1602 20

– ნებისმიერი ცხოველის ღვიძლისაგან

75

1602 31

– – ინდაურის

76

1602 32

– – შინაური ქათმის (Gallus domesticus)

77

1602 39

– – დანარჩენი

78

1602 41

– – ბარკლები და მათი გადანაჭრები

79

1602 42

– – ბეჭის ნაწილი და მისი გადანაჭრები

80

1602 49

– – დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით

81

1602 50

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცისაგან

82

1701 12

– – ჭარხლის შაქარი

83

1701 91 000 00

– – საგემოვნო-არომატული ან საღებარი დანამატებით

84

1701 99

– – დანარჩენი

85

1702

დანარჩენი შაქარი, ქიმიურად სუფთა ლაქტოზას, მალტოზას, გლუკოზასა და ფრუქტოზას ჩათვლით, მყარ მდგომარეობაში; შაქრის სიროფები საგემოვნო-არომატული ან საღებარი ნივთიერების დამატების გარეშე; ხელოვნური თაფლი, ნატურალურ თაფლთან შერეული ან შეურეველი; კარამელის კულერი

86

1703

მელასა, შაქრის ამოღებით ან რაფინირების შედეგად მიღებული

87

1704

შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი (თეთრი შოკოლადის ჩათვლით), რომელიც არ შეიცავს კაკაოს

88

19

მზა პროდუქტები მარცვლოვანების მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის ან რძისაგან; ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი

89

2001

ბოსტნეული, ხილი, კაკა­ლი და მცენარეთა საკვე­ბად ვარგისი სხვა ნაწილები, ძმრის ან ძმარ­მჟავას დამატებით დამზადებული ან დაკონ­სერვებული

90

2002

პომიდორი, ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული

91

2003

სოკო და ტრიუფელი, ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული

92

2004

სხვა ბოსტნეული, ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული, გაყინული, 2006 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების გარდა

93

2005

სხვა ბოსტნეული, ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული, გაუყინავი, 2006 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების გარდა

94

2006 00

ბოსტნეული, ხილი, კაკალი, ნაყოფების ქერქი ან მცენარეთა სხვა ნაწილები, შაქრით დაკონსერვებული (შაქრის სიროფით გაჟღენთილი, მოსარკლული ან დაშაქრული)

95

2007

ჯემი, ხილის ჟელე, მარმელადები, ხილის ან კაკლის პიურე, ხილის ან კაკლის პასტა, თბური დამუშავებით მიღებული, მათ შორის, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით

96

2008 19

– – დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით

97

2008 20

– ანანასი

98

2008 30

– ციტრუსები

99

2008 40

– მსხალი

100

2008 50

– გარგარი

101

2008 60

– ალუბალი და ბალი

102

2008 70

– ატამი, ნექტარინების ჩათვლით

103

2008 80

– მარწყვი და ხენდრო

104

2008 91 000 00

– – პალმის გული

105

2008 93 000 00

– – შტოში, მოცვი (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

106

2008 97

– – ნარევები

107

2008 99

– – დანარჩენი

108

2009

ხილის წვენები (ყურძნის ბადაგის ჩათვლით) და ბოსტნეულის წვენები, დაუდუღებელი და სპირტის დანამატების გარეშე, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე

109

2101

ყავის, ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაის) ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები და მათ ფუძეზე ან ყავის, ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაის) ფუძეზე დამზადებული მზა პროდუქტები; მოხალული ვარდკაჭაჭა და სხვა მოხალული ყავის შემცვლელები და მათი ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები

110

2103

პროდუქტები საწებლების მოსამზადებლად და მზა საწებლები; საგემოვნო დანამატები და შერეული საკაზმები; მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი

111

2106 90

– დანარჩენი

112

2201 10 190 09

– – – – დანარჩენი

113

2201 10 900 00

– – დანარჩენი

114

2201 90 000 09

– – – დანარჩენი

115

2201 90 000 99

– – დანარჩენი

116

2202

წყლები, მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული ნივთიერებების დანამატების შემცველობით, და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, 2009 სასაქონლო პოზიციის ხილისა და ბოსტნეულის წვენების გარდა

117

2203 00

ალაოს ლუდი

118

2302 10

– სიმინდის

119

2302 30

– ხორბლის

120

2302 40

– დანარჩენი მარცვლოვანების

121

24

თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები. 24 03 11 000 00 და 24 03 19 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონელი იბეგრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი დაფასოებულია პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არაუმეტეს 50 კილოგრამისა.  

122

25

მარილი; გოგირდი; მიწები და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

123

3402

ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები (საპნის გარდა); ზედაპირულად აქტიური საშუალებები, სარეცხი საშუალებები (დამხმარე სარეცხი საშუალებების ჩათვლით) და საწმენდი საშუალებები, საპნის შემცველი ან მის გარეშე (3401 სასაქონლო პოზიციის საშუალებების გარდა)

124

3918

პლასტმასის იატაკის საფრები, თვითწებვადი ან არათვითწებვადი, რულონებად ან ფირფიტებად; პლასტმასის საფრები კედლებისა და ჭერებისათვის, მოცემული ჯგუფის მე-9 შენიშვნაში მითითებული

125

3922

აბაზანები, შხაპები, წყლის ჩასადინარი ნიჟარები, პირსაბანი ნიჟარები, ბიდეები, უნიტაზები, დასაჯდომები და სახურავები მათთვის, წყალჩასაშვები ავზაკები და ანალოგიური სანიტარიულ-ტექნიკური ნაწარმი, პლასტმასისაგან

126

3923

პლასტმასის ნაწარმი საქონლის ტრანსპორტირებისათვის ან შეფუთვისათვის; პლასტმასის საცობები, ხუფები, თალფაქები და სხვა საცობი ნაწარმი

127

3924

სასადილო და სამზარეულო ჭურჭელი და სამზარეულოს საკუთნოები, დანარჩენი საოჯახო ნივთები და ჰიგიენის ან ტუალეტის საგნები, პლასტმასისაგან

128

3925 20 000 00

– კარები და ზღურბლები მათთვის, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები

129

3925 30 000 00

– დარაბები, შტორები (ვენეციური ჟალუზების ჩათვლით) და ანალოგიური ნაწარმი და მათი ნაწილები

130

3925 90

– დანარჩენი

131

3926 90

– დანარჩენი

132

4407

ხეტყის მასალა, გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი

133

4408

მოსაპირკეთებელი ფურცლები (შრეული მერქნის დაყოფით მიღებულის ჩათვლით), შეწებებული ფანერისათვის ან სხვა ანალოგიური შერეული მერქნისათვის, და სხვა ხის მასალა, გასწვრივ დახერხილი, დაჭრილი ნაწილებად ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით არა უმეტეს 6 მმ-ისა

134

4409

დახერხილი ხეტყე (პარკეტის თამასებისა და ფრიზის ჩათვლით, აუწყობელი) დაპროფილებული პაგონაჟის სახით (ქიმებით, თხემებით, ღარებით, ნარანდიანი, ჩამოთლილი კიდეებით, ნახევრად მომრგვალებული ნარიმანდის შეერთების სახით, ფასონური, მომრგვალებული ან ანალოგიური) ნებისმიერი ნაწიბურის ტორსის ან სიბრტყის გასწვრივ, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე

135

4413 00 000 00

მერქანი დაწნეხილი, ბლოკების, ფილების, ძელების ან დაპროფილებული ფორმების სახით

136

4418

ნაწარმი სადურგლო და სახუროო ხის, სამშენებლო, უჯრედოვანი ხის პანელების, აწყობილი ფილა-პარკეტის, სოლ-ყავრისა და სახურავის ყავრის ჩათვლით

137

4420

ხის ნაწარმი მოზაიკური და ინკრუსტირებული; ზარდახშები და კოლოფები საიუველირო ან დანისებრი და ანალოგიური ნაწარმისათვის, ხის; სტატუეტები და სხვა დეკორაციული ნაწარმი, ხის; ავეჯის ხის საგნები, 94-ე ჯგუფში მიუთითებელი

138

4421

სხვა ნაწარმი, დანარჩენი

139

6801 00 000 00

ძელურა, ბორდიურის ქვები და დასაგები ფილები ბუნებრივი ქვისაგან (გარდა ფიქლისა)

140

6802

ქვა დამუშავებული (გარდა ფიქლისა) ძეგლებისათვის ან მშენებლობისათვის და მისი ნაწარმი, გარდა 6801 სასაქონლო პოზიციის საქონლისა; მოზაიკის კუბურები და ბუნებრივი ქვის (ფიქლის ჩათვლით) ანალოგიური ნაწარმი ფუძეზე ან ფუძის გარეშე; ბუნებრივი ქვის (ფიქლის ჩათვლით) გრანულები, ნაფხვენი და ფხვნილი, ხელოვნურად შეღებილი

141

6804

დოლაბები, სალესი ქვები, სახეხი რგოლები და ანალოგიური უკარკასო ნაწარმი, განკუთვნილი სახეხად, სალესად, საპრიალებლად, მოსარგებად ან მოსაჩუქურთმებლად, ქვები ხელით სალესად ან საპრიალებლად და მათი ნაწილები ბუნებრივი ქვის, აგლომერირებული ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზივების ან კერამიკისაგან, სხვა მასალების დეტალებთან აწყობილი ან ამ დეტალების გარეშე

142

6805

ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზიული ფხვნილი ან მარცვალი, გაჭრილ ან გაკერილ, ან განსაზღვრული ფორმის მისაღებად სხვა მეთოდით დამუშავებულ, ან დაუმუშავებელ ქსოვილის, ქაღალდის, მუყაოს ან სხვა ფუძეზე

143

6806

წიდის ბამბა, მინერალური სილიკატური ბამბა და ანალოგიური მინერალური ბამბები; განშრევებული ვერმიკულიტი, აფუებული თიხები, აქაფებული წიდა და ანალოგიური აფუებული მინერალური პროდუქტები; თბოსაიზოლაციო, ბგერათსაიზოლაციო ან ბგერათშთამნთქმელი მინერალური მასალების ნარევები და ნაწარმი, გარდა 6811 ან 6812 სასაქონლო პოზიციის ან 69-ე ჯგუფის ნაწარმისა

144

6807

ნაწარმი ასფალტის ან ანალოგიური მასალებისაგან (მაგალითად, ნავთობის ბიტუმის ან ქვანახშირის სქელფისისაგან)

145

6808 00 000 00

პანელები, ფილები, ბლოკები და ანა­ლოგი­ური ნაწარმი ცემენტით, თაბაშირით ან სხვა მინერა­ლური შემკვრელი ნივთიერებებით აგლომერირე­ბული მცენარე­ული ბოჭკოების, ჩალის, ბურბუშე­ლას, ნაფო­ტის, ნაწილაკების, ნახერხის ან ხეტყის სხვა ნარ­ჩენები­საგან

146

6809

ნაწარმი თაბაშირის ან მის ფუძ­ე­ზე დამზადებული ნარევებისაგან

147

6810

ცემენტის, ბეტონის ან ხელოვნური ქვის ნაწარმი, დაარმატურებული ან დაუარმატურებელი

148

6811

ნაწარმი აზბესტცემენტის, ცელუ­ლოზისბოჭკოებიანი ცემენტის ან ანალოგიური მასალებისაგან

149

6812 91 000 00

– ტანსაცმელი, ტანსაცმლის საკუთნოები, ფეხსაცმელი და თავსაბუ­რავები

150

6812 92 000 00

– ქაღალდი, სქელი მუყაო და ქეჩა ან ფეტრი

151

6812 93 000 00

– – შემამჭიდროებელი მასალა წნეხილი აზბესტის ბოჭკოსაგან, ფურცლებად ან რულონებად

152

6815

ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისა­გან (ნახშირ­ბა­დიანი ბოჭკოების, ნახშირ­ბადია­ნი ბოჭკო­ე­ბის ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

153

6902 10 000 00

– Mg, Ca ან Cr ელემენტების შემცველობით 50 მას.%-ზე მეტი ცალ­-ცალკე ან ერთად აღებული, MgO, CaO ან Cr2O3-ზე გადაანგარიშებით

154

6902 20 100 00

– – კაჟმიწის (SiO2) შემცველობით 93 მას.% ან მეტი

155

6902 20 910 00

– – – თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 7 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ 45 მას.%-ზე ნაკლები

156

6902 20 990 00

– – – დანარჩენი

157

6902 90 000 00

– დანარჩენი

158

7113

საიუველირო ნაკეთობები და მათი ნაწილები ძვირფასი ლითონებისაგან ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან

159

7115 90 100 00

– – ძვირფასი ლითონებისაგან

160

7116

ნაკეთობები ბუნებრივი ან კულტივირებული მარგალიტის, ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვებისაგან (ბუნებრივი, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული)

161

7117

ბიჟუტერია

162

7308 10 000 00

– ხიდები და ხიდების სექციები

163

7308 40

– დანადგარები და სხვა მოწყობილობა ლითონური სამშენებლო ხარაჩოების, ყალიბების, კედლის საბჯენების ან შახტის სამაგრებისათვის

164

7308 90

– დანარჩენი

165

7309 00 100 00

– აირებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა)

166

7309 00 300 00

– – მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით

167

7309 00 590 00

– – – არა უმეტეს 100 000 ლიტრისა

168

7309 00 900 00

– მყარი ნივთიერებებისათვის

169

7310

ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა), არა უმეტეს 300 ლ ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე

170

7311 00

ტევადობები შეკუმშული ან გათხევადებული აირებისათვის, შავი ლითონებისაგან

171

7314

ლითონური ქსოვილი (უწყვეტი ლენტების ჩათვლით), მავთულის გისოსები, ბადეები და შემოსაღობები შავი ლითონებისაგან; გამცრავ-გამწოვი ფურცელი შავი ლითონებისაგან

172

7315

ჯაჭვები და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან

173

7318

ხრახნები, ჭანჭიკები, ქანჩები, ყრუ ჭანჭიკები, ჩასახრახნი კაკვები, მოქლონები, სოგმანები, ჭილიპყურები, საყელურები (ზამბაროვანის ჩათვლით) და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან

174

7320

ზამბარები, რესორები და ფურცლები მათთვის შავი ლითონებისაგან

175

7321

ღუმლები გასათბობი, ღუმლები გასათბობ-სახარშავი და საკვების მოსამზადებელი (ცენტრალური გათბობის დამხმარე ქვაბიანი ღუმლების ჩათვლით), ფრიტურნიცები, მაყალები, ქურის სანთურები, საკვების გასათბობი გამათბობლები და ანალოგიური საყოფაცხოვრებო არაელექტრული მოწყობილობები და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან

176

7323

ნაწარმი სუფრის, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან; „მატყლი“ შავი ლითონებისაგან; სამზარეულო ჭურჭლის საწმენდი ნეჭა, გასაწმენდი ან გასაპრიალებელი ბალიშები, ხელთათმნები და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან

 


2. იმპორტის გადასახადის 5-პროცენტიანი განაკვეთით იბეგრება შემდეგი საქონლის საბაჟო ღირებულება:


კოდი

საქონლის დასახელება

1

0203

ხორცი ღორისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

2

0406

ყველი და ხაჭო

3

1806 31 000 00

– – გულსართით

4

1806 32

– – გულსართის გარეშე

5

1806 90

– დანარჩენი

6

3305

თმის საშუალებები

7

3307

საშუალებები, პარსვამდე, პარსვის დროს ან პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი, ინდივიდუალური დანიშნულების დეზოდორანტები, შედგენილობები აბაზანის მისაღებად, თმების მოსაცილებელი და სხვა საპარფიუმერიო, კოსმეტიკური ან ტუალეტის საშუალებები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; დეზოდორანტები სათავსებისათვის, არომატიზებული ან არაარომატიზებული, მადეზინფიცირებელი თვისების მქონე ან არმქონე

8

3401

საპონი; ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები და საშუალებები, გამოსაყენებელი საპნად, ძელაკების, ნაჭრების ან დაყალიბებული ნაწარმის სახით, საპნის შემცველი ან მის გარეშე; ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები და კანის დასაბანი საშუალებები სითხის ან კრემის სახით, დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის, საპნის შემცველი ან მის გარეშე; ქაღალდი, ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი და უქსოვადი მასალები, გაჟღენთილი ან დაფარული საპნით ან სარეცხი საშუალებით

9

3405

ვაქსები და საცხები ფეხსაცმლისათვის, პოლიროლები და მასტიკები ავეჯის, იატაკის, ავტომობილების ძარების, მინების ან ლითონებისათვის, საწმენდი პასტები და ფხვნილები და ანალოგიური საშუალებები (მათ შორის, ქაღალდი, ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი, უქსოვადი მასალები, ფორიანი პლასტმასები ან ფორიანი რეზინი, გაჟღენთილი ან დაფარული ასეთი საშუალებებით), 3404 სასაქონლო პოზიციის ცვილების გარდა

10

3916

პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი

11

3917 10

– ხელოვნური გარსაცმები (ძეხვეულის ნაწარმისათვის) გამყარებული პროტეინებისაგან ან ცელულოზის მასალებისაგან

12

3917 21 100 00

– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი

13

3917 21 900 09

– – – – დანარჩენი

14

3917 22 100 00

– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი

15

3917 22 900 09

– – – – დანარჩენი

16

3917 23 100 00

– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი

17

3917 23 900 09

– – – – დანარჩენი

18

3917 29 120 00

– – – – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისაგან ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით

19

3917 29 150 00

– – – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან

20

3917 29 190 00

– – – – დანარჩენი

21

3917 29 900 09

– – – – დანარჩენი

22

3917 31 900 00

– – – დანარჩენი

23

3917 32

– – დანარჩენი, დაუარმატურებელი ან სხვა მასალებთან არაკომბინირებული, უფიტინგებოდ

24

3917 33 900 00

– – – დანარჩენი

25

3917 39 120 00

– – – – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისაგან ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით

26

3917 39 150 00

– – – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან

27

3917 39 190 00

– – – – დანარჩენი

28

3917 39 900 09

– – – – დანარჩენი

29

3917 40 900 00

– – დანარჩენი

30

3919

პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, კილიტა, ლენტები, ზოლები და დანარჩენი ბრტყელი ფორმები, თვითწებვადი, რულონებად ან არარულონებად

31

3920

პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები და ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი, უფორებო და დაუარმატურებელი, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე და სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი

32

3921

პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი

33

3925 10 000 00

 

– რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები მოცულობით 300 ლიტრზე მეტი

34

3926 10 000 00

– საკანცელარიო ან სასკოლო ნივთები

35

3926 20 000 00

 

– ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმნების, ხელჯაგებისა და თათმანების ჩათვლით)

36

3926 30 000 00

 

– სამაგრი ნაკეთობები და ფურნიტურა ავეჯისათვის, სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ან ანალოგიური ნაწარმი

37

3926 40 000 00

– ქანდაკებები და სხვა დეკორაციული ნაწარმი

38

7308 20 000 00

– ბჯენები და ცხაური ანძები

39

7308 30 000 00

– კარები, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები და ზღურბლები კარებისათვის

40

8544 11

– – სპილენძის

41

8544 19

– – დანარჩენი

42

8544 20 000 00

– კოაქსიალური კაბელები და სხვა კოაქსიალური ელექტრული გამტარები

43

8544 30 900 00

– – დანარჩენი

 
3. ამ ნაწილში აღნიშნული საქონელი იბეგრება იმპორტის გადასახადის შემდეგი განაკვეთებით (euro/%vol/HL ნიშნავს, რომ ერთ ჰექტოლიტრზე (100 ლიტრზე) გადასახდელი იმპორტის გადასახადის თანხა შეადგენს იმპორტის გადასახადის განაკვეთის ნამრავლს მოცემულ საქონელში ალკოჰოლის პროცენტული შემცველობის მაჩვენებელზე):კოდი

საქონლის დასახელება

იმპორტისგადასახადისგანაკვეთი

1

2204 10

– ღვინოები ცქრიალა

1,5 euro/lit

2

2204 21

– – 2  ან 2 ლ-ზე ნაკლები ტევადობის ჭურ­ჭელში

0,5 euro/lit

3

2204 29

– – დანარჩენი

0,2 euro/lit

4

2204 30

– ყურძნის ტკბილი, დანარჩენი

0,2 euro/lit

5

2205 10

– 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები ტევადობის ჭურჭელში

0,5 euro/lit

6

2205 90

– დანარჩენი

0,2 euro/lit

7

2206 00

სხვა დადუღებული სასმელები (მაგალითად, სიდ­რი, პერი (მსხლი­ს სიდრი), თაფლის სასმელი); ნარევები დადუ­ღე­ბული სასმე­ლე­ბისაგან და დადუღებული სასმელებისა და უალ­კო­ჰოლო სასმე­ლების ნარევები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩამოუთვლელი

0,5 euro/lit

8

2207

ეთილის სპირტი არადენატური­რე­ბული, სპირ­ტის კონცენტრაციით 80 მოც. % ან 80 მოც.%-ზე მეტი; ეთილის სპირტი და სხვა დენატუ­რირე­ბული სპირტე­ბი ნებისმიერი კონ­ცენტრაციით

3 euro/lit

9

 

2208 20

– სპირტის ნაყენები, მიღებული ყურ­ძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილა­ციის (გამოხ­დის) შედეგად

1.5 euro/%vol/HL

10

2208 30

– ვისკი

1.5 euro/%vol/HL

11

2208 40

– რომი და ტაფია

1.5 euro/%vol/HL

12

2208 50

– ჯინი და ღვიის ნაყენი

1.5 euro/%vol/HL

13

2208 60

– არაყი

1.5 euro/%vol/HL

14

2208 70

– ლიქიორები

1.5 euro/%vol/HL

15

2208 90

– დანარჩენი

1.5 euro/%vol/HL

16

2209 00

ძმარი და მისი შემცვლელები, მი­ღებული ძმარმჟავასაგან

0,4 euro/lit

 4 . საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე დროებით შემოტანილი საქონელი საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღიდან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ყოფნის ყოველ სრულ და არასრულ კალენდარულ თვეზე იბეგრება იმპორტის გადასახადის იმ თანხის 3 პროცენტით, რომელიც გადაიხდევინებოდა დროებითი შემოტანის საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს ამ საქონლის იმპორტში მოქცევისას. აღნიშნული თანხა გადახდილი უნდა იქნეს არა უგვიანეს ყოველი თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, ხოლო ბოლო გადახდა უნდა განხორციელდეს საქონლის დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციის დასრულების დღეს. დეკლარანტს უფლება აქვს, მთელი გადასახდელი თანხა ერთდროულად გადაიხადოს.
5. ამ მუხლის მე-4 ნაწილში აღნიშნული, გადახდას დაქვემდებარებული თანხების ჯამური ოდენობა (საურავის გარეშე) არ უნდა აღემატებოდეს იმპორტის გადასახადის იმ თანხას, რომელიც გადაიხდევინებოდა დროებითი შემოტანის საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს ამ საქონლის იმპორტში მოქცევისას.
6. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციაში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის იმპორტში მოქცევისას იმპორტის გადასახადის განაკვეთია 0,05 ლარი ავტომობილის ძრავის მოცულობის ყოველ კუბურ სანტიმეტრზე დამატებული იმპორტის გადასახადის თანხის 5 პროცენტი ავტომობილის ექსპლუატაციაში ყოფნის ყოველი წლისათვის.

1. A 12% rate of import duty shall apply to the customs value of the following goods:

No

CN code

Description

1

0105

Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys

and guinea fowls
 

2

0201

Meat of bovine animals, fresh or chilled

3

0202

Meat of bovine animals, frozen

4

0204

Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen

5

0205 00

Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

6

0206

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

7

0207

Meat and edible offal, of the poultry of

Heading 0105, fresh, chilled or frozen

8

0208

Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen

9

0210

Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal

10

0401 10 100 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

11

0401 20 110 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

12

0401 20 910 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

13

0401 40 100 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

14

0401 50 110 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

15

0401 50 310 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

16

0401 50 910 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

17

0402 10 110 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

18

0402 10 910 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

19

0402 21 110 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

20

0402 21 910 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

21

0402 29 150 00

-----In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

22

0402 29 910 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

23

0402 91 110 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

24

0402 91 310 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

25

0402 91 510 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

26

0402 91 910 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

27

0402 99 110 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

28

0402 99 310 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

29

0402 99 910 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

30

0403

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

31

0407

Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

32

0408

Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

33

0409 00 000 00

Natural honey

34

0410 00 000 00

Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included

35

0701

Potatoes, fresh or chilled

36

0702 00 000 00

Tomatoes, fresh or chilled

37

0703

Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled

38

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale, and similar edible brassicas, fresh or chilled

39

0706

Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled

40

0707 00

Cucumbers and gherkins, fresh or chilled

41

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

42

0709

Other vegetables, fresh or chilled

43

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or

boiling in water), frozen

44

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

45

0712 20 000 00

-- Onions

46

0712 31 000 00

-- Mushrooms of the genus Agaricus

47

0712 32 000 00

-- Wood ears (Auricularia spp).

48

0712 33 000 00

-- Jelly fungi (Tremella spp.)

49

0712 11 000 00

-- Other

50

0713

Dried leguminous vegetables, shelled, whether or

not skinned or split

51

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

52

0802

Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled

53

0803

Bananas, including plantains, fresh or dried

54

0805

Citrus fruit, fresh or dried

55

0806

Grapes, fresh or dried

56

0807

Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh

57

0808

Apples, pears and quinces, fresh

58

0809

Apricots, cherries, peach (including nectarines), plum and sloe, fresh

59

0810

Other fruit, fresh

60

0811

Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

61

0812

Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

62

0813

Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter

63

0902

Tea, whether or not flavoured

64

1101 00

Wheat or meslin flour

65

1102

Cereal flours other than of wheat or meslin

66

1103

Cereal groats, meal and pellets

67

1105

Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes

68

1106

Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8

69

1108

Starches; inulin

70

1109 00 000 00

Wheat gluten, whether or not dried

71

1512 19 900 00

--- Other

72

1601 00

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products

73

1602 10 00

-- Homogenised preparations

74

1602 20

-- Of liver of any animal

75

1602 31

_ _ Of turkeys

76

1602 32

_ _ Of fowls of the species Gallus domesticus

77

1602 39

_ _ Other

78

1602 41

_ _ Hams and cuts thereof

79

1602 42

_ _ Shoulders and cuts thereof

80

1602 49

_ _ Other, including mixtures

81

1602 50

-of bovine animals

82

1701 12

_ _ Beet sugar

83

1701 91 000 00

_ _ Containing added flavouring or colouring matter

84

1701 99

_ _ Other

85

1702

_ _ Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

86

1703

Molasses resulting from the extraction or refining of sugar

87

1704

Sugar confectionary (including white chocolate) not containing not include cocoa

88

19

Food preparations made of grain crops, grain, flour, starch or milk; pastry

89

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

90

2002

Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

91

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

92

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

93

2005

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006

94

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

95

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

96

2008 19

_ _ Other, including mixtures

97

2008 20

_ Pineapples

98

2008 30

_ Citrus fruit

99

2008 40

_ Pears

100

2008 50

_ Apricots

101

2008 60

_ Cherries

102

2008 70

_ Peaches, including nectarines

103

2008 80

_ Strawberries

104

2008 91 000 00

_ _ Palm hearts

105

2008 93 000 00

-- Cranberries (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

106

2008 97

_ _ Mixtures

107

2008 99

_ _ Other

108

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

109

2101

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

110

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard

111

2106 90

- Other

112

2201 10 190 09

Other

113

2201 10 900 00

_ _ Other

114

2201 90 000 09

--- Other

115

2201 90 000 99

_ _ Other

116

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic

 beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009

117

2203 00

Beer made from malt

118

2302 10

- Beer made from maize (corn)

119

2302 30

- Beer made from wheat

120

2302 40

- Beer made from other cereals

121

24

Tobacco and industrial tobacco substitutes. The goods under 24 03 11 000 00 and 24 03 19 000 00 shall be taxed only if they are packaged in immediate packing of a net content not exceeding 50 kg

122

25

Salt; sulphur; soils and stone; plastering materials, limestone and cement

123

3402

Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap (other than those of heading 3401)

124

3918

Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to this chapter

125

3922

Baths, shower-baths, sinks, washbasins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics

126

3923

Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

127

3924

Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics

128

3925 20 000 00

- Doors, windows and their frames and thresholds for doors.

129

3925 30 000 00

 

130

3925 90

- Other

131

3926 90

- Other

132

4407

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm

133

4408

Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm

134

4409

Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed

135

4413 00 000 00

Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes

136

4418

Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes

137

4420

Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not specified in group 94

138

4421

Other articles of wood

139

6801 00 000 00

Setts, curb-stones and flagstones, of natural stone (except slate)

140

6802

Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate)

141

6804

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials

142

6805

Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up

143

6806

Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or of Chapter 69

144

6807

Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch)

145

6808 00 000 00

Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders

146

6809

Articles of plaster or of compositions based on

147

6810

Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced

148

6811

Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like

149

6812 91 000 00

- Clothing, clothing accessories, footwear and headgear

150

6812 92 000 00

- Paper, millboard and felt

151

6812 93 000 00

-- Compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls

152

6815

Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included

153

6902 10 000 00

- Containing, by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3

154

6902 20 100 00

-- Containing, by weight, 93 % or more of silica (SiO2)

155

6902 20 910 00

--- Containing, by weight, more than 7 % but less than 45 % of alumina (Al2O3)

156

6902 20 990 00

--- Other

157

6902 90 000 00

- Other

158

7113

Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metals

159

7115 90 100 00

-- of precious metal

160

7116

Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

161

7117

Imitation jewellery

162

7308 10 000 00

- Bridges and bridge-sections

163

7308 40

- Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping

164

7308 90

- Other

165

7309 00 100 00

- For gases (other than compressed or liquefied gas)

166

7309 00 300 00

-- Lined or heat-insulated

167

7309 00 590 00

--- Not exceeding 100 000 l

168

7309 00 900 00

- For solids

169

7310

Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

170

7311 00

Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel

171

7314

Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

172

7315

Chain and parts thereof, of iron or steel

173

7318

Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel

174

7320

Springs and leaves for springs, of iron or steel

175

7321

Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel

176

7323

Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel

2. 1.A 5% rate of import duty shall apply to the customs value of the following goods:

No

Code

Name of goods

1

0203

Meat of swine, fresh, chilled or frozen

2

0406

Cheese and curd

3

1806 31 000 00

_ _ Filled

4

1806 32

_ _ Not filled

5

1806 90

- Other

6

3305

Preparations for use on the hair

7

3307

Pre-shave, shaving or aftershave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties

8

3401

Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent

9

3405

Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404

10

3916

Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics

11

3917 10

- Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials

12

3917 21 100 00

--- Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

13

3917 21 900 09

---- Other

14

3917 22 100 00

--- Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

15

3917 22 900 09

---- Other

16

3917 23 100 00

--- Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

17

3917 23 900 09

---- Other

18

3917 29 120 00

---- By regrouping chemically modified or unmodified condensation products or polymerization products

19

3917 29 150 00

---- of addition polymerization products

20

3917 29 190 00

---- Other

21

3917 29 900 09

---- Other

22

3917 31 900 00

--- Other

23

3917 32

---- Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

24

3917 33 900 00

--- Other

25

3917 39 120 00

---- By regrouping chemically modified or unmodified condensation products or polymerization products

26

3917 39 150 00

---- of addition polymerization products

27

3917 39 190 00

---- Other

28

3917 39 900 09

---- Other

29

3917 40 900 00

_ _ Other

30

3919

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls

31

3920

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other

32

3921

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

33

3925 10 000 00

- Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 litres

34

3926 10 000 00

- Office or school supplies

35

3926 20 000 00

- Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts)

36

3926 30 000 00

- Fittings for furniture, coachwork or the like

37

3926 40 000 00

- Statuettes and other ornamental articles

38

7308 20 000 00

- Towers and lattice masts

39

7308 30 000 00

- Doors, windows and their frames and thresholds for doors

40

8544 11

-- Of copper

41

8544 19

_ _ Other

42

8544 20 000 00

-- Coaxial cable and other coaxial electric conductors

43

8544 30 900 00

_ _ Other

3. The goods listed in this Paragraph shall be subject to the following import duty rates (euro/%/vol/HL means that the import duty amount payable per hectolitre (100 litres) is the import duty rate multiplied by the percentage of alcohol content of the given good):

No

Code

Name of goods

Import duty rates

1

2204 10

– Sparkling wine

1.5 euro/l

2

2204 21

– – In containers holding 2 litres or les

0.5 euro/l

3

2204 29

_ _ Other

0.2 euro/l

4

2204 30

– Other grape must

0.2 euro/l

5

2205 10

– – In containers holding 2 litres or less

0.5 euro/l

6

2205 90

- Other

0.2 euro/l

7

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

0.5 euro/l

8

2207

Nondenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

3 euro/l

9

2208 20

– Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc

1.5 euro/l/HL

10

2208 30

– Whiskies

1.5 euro/l/HL

11

2208 40

– Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products

1.5 euro/l/HL

12

2208 50

– Gin and Geneva

1.5 euro/l/HL

13

2208 60

– Vodka

1.5 euro/l/HL

14

2208 70

– Liqueurs and cordials

1.5 euro/l/HL

15

2208 90

- Other

1.5 euro/l/HL

16

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained

from acetic acid

0.4 euro/l

4. Goods temporarily admitted to the customs territory of Georgia, starting from the day of registration of their customs declaration, for each complete and incomplete calendar month of their stay in the customs territory of Georgia, shall be subject to 3% of the import duty amount that would have been levied on the day of registration of the temporary admission declaration, during placing such goods under an import procedure. The above amount must be paid by no later than the 15th day of the month following each given month, and the last payment shall be made on the day of expiry of the transaction of temporary admission of the goods. The above amount must be paid by no later than the 15th day of the month following each month, and the last payment shall be made on the day of completion the customs procedure of temporary admission of goods. The declarant may pay the total amount due as a lump sum.

5. The total sum of the amounts payable under the fourth paragraph of this article (not including penalty) shall not exceed the import duty amount that would have been levied on the day of registration of the temporary admission declaration, during placing such goods under an import procedure.

6. The import duty rate of a motor car under heading 8703 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities, during its placing under an import procedure, shall be the sum of GEL 0.05 for each cm3 of its engine displacement and 5% of the import duty amount for each year the motor car’s operation.