║ მუხლი 196. დაბეგვრის ობიექტი / Article 196 - Dutiable object

იმპორტის გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადმოკვეთისას საქონლის საბაჟო ღირებულება, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

An object of import duty shall be the customs value of goods crossing the customs border of Georgia from outside Georgia, unless otherwise provided for by this Code.