║ მუხლი 195. გადასახადის გადამხდელი / Article 195 - Payer of import duty

იმპორტის გადასახადის გადამხდელია პირი, რომელიც საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადააადგილებს საქონელს, გარდა ექსპორტისა.

The payer of import duty shall be a person moving goods across the customs border of Georgia, except for export.