☻ თავი 28. იმპორტის გადასახადი / Chapter XXVIII - Import Duty

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎