۩ კარი 08. იმპორტის გადასახადი / SECTION VIII IMPORT DUTY

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎