▒ მუხლი 194. აქციზისაგან გათავისუფლების მარეგულირებელი წესები / Article 194 - Rules governing excise tax exemption

1. აქციზისაგან გათავისუფლება არსებობს ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე.
2. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლებით ნიშნავს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება აქციზის დარიცხვას (არ იბეგრება) და გამოიყენება ჩათვლის უფლება.
3. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლების გარეშე ნიშნავს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება აქციზის დარიცხვას (არ იბეგრება) და არ გამოიყენება ჩათვლის უფლება.
4. აქციზისაგან გათავისუფლების გამოყენების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.
5. ჩათვლის უფლების გარეშე აქციზისაგან გათავისუფლებულია:
ა) ფიზიკური პირის მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელები;
ბ) ფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში ერთი კალენდარული დღის, ხოლო სხვა შემთხვევაში − 30 კალენდარული დღის განმავლობაში 400 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის ან ამ ზღვრული ოდენობის ფარგლებში თამბაქოს ამ ქვეპუნქტში დასახელებული ნაწარმის საერთო წონით 250 გრამის იმპორტი; ასევე 4 ლიტრი ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი;
ბ-1 ) საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში 400 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის ან ამ ზღვრული ოდენობის ფარგლებში თამბაქოს ამ ქვეპუნქტში დასახელებული ნაწარმის საერთო წონით 250 გრამის იმპორტი; ასევე 4 ლიტრი ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი;
გ) საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემომსვლელი პირის ავტოსატრანსპორტო საშუალების იმ სტანდარტულ ავზში არსებული საწვავი, რომელიც ძრავის კვების სისტემასთან კონსტრუქციულად და ტექნოლოგიურად არის დაკავშირებული;
დ) ამ კოდექსის 168-ე მუხლის პირველი ნაწილის „პ“ ქვეპუნქტისა და იმავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ი“ ქვეპუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად საქონლის იმპორტი;
ე) საერთაშორისო საავიაციო და საერთაშორისო საზღვაო რეისების განსახორციელებლად ბორტზე მისაწოდებლად განკუთვნილი საქონლის იმპორტი ან/და მიწოდება;
ვ) „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განსახორციელებლად ნავთობპროდუქტების იმპორტი ან/და მიწოდება;
ზ) ამ კოდექსის 188-ე მუხლის პირველი ნაწილის ცხრილის მე-10 სტრიქონით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი, თუ იგი არ გამოიყენება აქციზური საქონლის წარმოებისათვის.
შენიშვნა: აღნიშნული საქონლის იმპორტისას გადაიხდევინება აქციზი, ხოლო აქციზის დეკლარაციის წარდგენის შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია დაიბრუნოს ან/და მომავალი გადასახადების ვალდებულებათა ანგარიშში ჩაითვალოს აქციზის გადახდილი თანხა;
თ) მსუბუქი ავტომობილის იმპორტი ამ კოდექსის 199-ე მუხლის „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების შესაბამისად;
ი) ამ კოდექსის 223-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად დაბრუნებული აქციზური საქონლის იმპორტი;
კ)  საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა და საკონსულო დაწესებულებათა ქონების იმპორტი;
ლ) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები.
შენიშვნა: თუ საფოსტო გზავნილით შემოტანილი ალკოჰოლიანი სასმელის ან/და თამბაქოს ნაწარმის ოდენობა აღემატება ამ ნაწილის „ ბ-1 “ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ზღვრულ ოდენობას, ამ მუხლით გათვალისწინებული აქციზისაგან გათავისუფლება გამოიყენება საქონლის ზემოთ მითითებული ზღვრული ოდენობის ფარგლებში.
6. ჩათვლის უფლებით აქციზისაგან გათავისუფლებულია:
ა ) აქციზური საქონლის ექსპორტი მხოლოდ იმ საანგარიშო პერიოდისათვის , რომლისთვისაც გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს შემდეგ დოკუმენტებს :
ა . ა ) საგადასახადო ანგარიშ - ფაქტურას და საგადასახადო ანგარიშ - ფაქტურაში აღნიშნული აქციზის თანხის მომწოდებლისათვის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს ( იმ შემთხვევაში , თუ ექსპორტირებული აქციზური საქონლის წარმოებისათვის გამოყენებულ იქნა სხვა პირის მიერ წარმოებული სხვა აქციზური საქონელი ( ნედლეული ));
ა . ბ ) საბაჟო  დეკლარაციას საქონლის ექსპორტში გაშვების შესახებ ;
ბ) საქართველოს საქონლის მიწოდება თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში რეალიზაციისათვის;
გ) სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადახდევინების , მათ შორის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში პირის ქონების (აქციზური საქონლის) სახელმწიფოს, ავტონომიური რესპუბლიკის ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში გადაცემა, აგრეთვე სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული სანქციების გადახდევინების მიზნით პირის ქონების (აქციზური საქონლის) რეალიზაცია/გადაცემა;
დ) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2208 20 სასაქონლო სუბ პოზიციით გათვალისწინებული ყურძნის ღვინის დისტილაციით მიღებული სპირტის მიწოდება მწარმოებლის მიერ ამავე სასაქონლო სუბ პოზიციით გათვალისწინებული საქონლის მწარმოებლისათვის, საქონლის საწარმოებლად.
7. ჩათვლის უფლებით აქციზისაგან გათავისუფლებულია საქონლის იმპორტი ან/და საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა, თუ აღნიშნული ხორციელდება საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული და ძალაში შესული საერთაშორისო ხელშეკრულებების ფარგლებში და ამ ხელშეკრულებების შესაბამისად ასეთი საქონლის იმპორტი ან/და საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა გათავისუფლებულია აქციზისაგან.

1. Excise exemption may be with or without the right to deduct.

2. Exempting a transaction with the right to deduct means that the transaction is not subject to excise tax assessment (is not excised) and the right of deduction applies.

3. Exempting a transaction without the right to deduct means that the transaction is not subject to excise tax assessment (is not excised) and the right of deduction does not apply.

4. The procedure of applying excise exemption shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

5. The following shall be excise tax exempt without the right to deduct:

a) alcoholic beverages produced by a natural person for personal use;

b) import of 400 cigarettes or 50 cigars or 50 cigarillos or 250 grams of other tobacco products imported by a natural person, or a combination of tobacco products indicated in this subparagraph of a total maximum weight of 250 grams, imported within a limited quantity; as well as the import of 4 litres of alcoholic beverages – during one calendar day if imported by a natural person by air transport and during 30 calendar days in any other case;

b1) in the case of import by parcel post – import of 400 cigarettes or 50 cigars or 50 cigarillos or 250 grams of other tobacco products imported by a natural person, or a combination of tobacco products indicated in this subparagraph of a total maximum weight of 250 grams, imported within a limited quantity; as well as the import of 4 litres of alcoholic beverages;

c) fuel in the standard tank of the transport vehicle of a person entering Georgia by a transport vehicle, which is structurally and technologically related to the engine feed system;

d) import of goods in accordance with the requirements of Article 168(1)(o) and Article 168(3)(i) of this Code;

e) import and/or supply of goods intended for supply on board during international flights and international voyages;

f) import and/or supply of petroleum products for performing oil and gas transactions provided for by the Law of Georgia on Oil and Gas;

g) import of goods provided for by section 10 of the table in Article 188 of this Code provided that they are not used for the production of excised goods.

Note: Excise tax shall be levied on the above-mentioned goods at the moment of import, and if an excise return has been filed, the taxpayer shall be entitled to a refund and/or a deduction on future tax liabilities in the amount of excise tax paid;

h) import of a motor car under Article 199(d.d) and (d.e) of this Code;

i) import of excisable goods returned in accordance with the requirements of Article 223 of this Code;

j) import of the property of diplomatic missions and consular establishments of Georgia abroad;

k) electric engine vehicles listed under Code 8703 of the National Commodity Classification of Foreign Economic Activities.

Note: If the amount of alcoholic beverage and/or tobacco products imported by parcel post exceeds the limited quantity determined by subparagraph (b1) of this paragraph, the excise tax exemption under this article shall apply to the goods within the above-mentioned quantity limits.

6. The following shall be excise tax exempt with the right to deduct:

a) import of excisable goods only for the accounting period, for which the taxpayer presents the following documents to the tax authority:

a.a) a tax invoice and a document evidencing payment of the amount indicated in the tax invoice to the supplier (if other excisable goods (raw materials) manufactured by another person have been used for manufacturing of exported excisable goods;

a.b) a customs entry on the export of goods;

b) supply of Georgian goods to a duty-free shop for sale;

c) transfer of a person’s property (excisable goods) to the state, autonomous republic or local self-governing unit, as part of a measure to secure collection (including tax liability collection) to the state budget, the budget of an autonomous republic or the budget of a local self-governing unit, as well as sale/transfer of a person’s property (excisable goods) for collection of penalties imposed under criminal and administrative proceedings;

d) supply, by a producer of alcohol produced by distilling grape wine listed under sub-item 2208 20 of the National Commodity Classification of Foreign Economic Activities, to a producer of goods under the same sub-item, for production of goods.

7. Import of goods and/or supply of goods and/or delivery of services shall be excise tax exempt with the right to deduct, if it is performed under international agreements ratified by the Parliament of Georgia, that entered into force, where import of goods and/or supply of goods and/or delivery of services is excise tax exempt in accordance with such international agreements.