▒ მუხლი 193. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა / Article 193 - Tax invoice

აქციზური საქონლის რეალიზაციისას აქციზის გადამხდელი ვალდებულია საქონლის მიმღებს, მოთხოვნის შემთხვევაში, გამოუწეროს და გადასცეს ამ კოდექსის 175-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

During the sale of excisable goods, an excise tax payer shall provide to the recipient of goods, if so requested by the latter, a tax invoice provided for by Article 175 of this Code.