▒ მუხლი 190. აქციზის გადახდის წესი / Article 190 - Excise tax payment procedure

1. აქციზის საანგარიშო პერიოდია კალენდარული თვე.
2. აქციზი გადახდას ექვემდებარება არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, გარდა ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
3. საქონლის იმპორტისას აქციზი გადაიხდება იმპორტის გადასახდელისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად .
4. (ამოღებულია – 20.12.2011, №5557).

1. The accounting period for excise tax shall be a calendar month.

2. Excise tax shall be subject to payment by the 15th day of the month following the accounting period of performing an excisable transaction except as provided for by the third paragraph of this article.

3. Excise tax on the import of goods shall be paid in accordance with the procedure applicable to payment of import duty.

4. (Deleted - No 5557, 20.12.2011)