▒ მუხლი 189. აქციზის ჩათვლა / Article 189 – Excise tax deduction

1. თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, პირს, რომელიც ახორციელებს დასაბეგრ ოპერაციას ან აქციზური საქონლის ექსპორტს, უფლება აქვს, მიიღოს საგადასახადო ჩათვლა მიწოდებული (მათ შორის, გადაცემული, საწყობიდან სარეალიზაციოდ გატანილი ან ექსპორტირებული) აქციზური საქონლის საწარმოებლად გამოყენებულ სხვა აქციზურ საქონელზე (ნედლეულზე) გადახდილი ან გადასახდელი აქციზის ოდენობით ან დაიბრუნოს აქციზი ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნებისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად, მაგრამ არა უმეტეს მისგან წარმოებულ აქციზურ საქონელზე გამოანგარიშებული აქციზისა.
2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული აქციზის ჩათვლის ან დაბრუნების წესი გამოიყენება აქციზური საქონლის საწარმოებლად მწარმოებლის მიერ იმპორტირებული სხვა აქციზური საქონლის (ნედლეულის) მიმართ.
3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების მიხედვით აქციზის ჩათვლა ან დაბრუნება ხორციელდება მწარმოებლის მიერ ანგარიშ-ფაქტურის ან/და საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის შემთხვევაში, რომელიც ადასტურებს მის მიერ აქციზის გადახდას აქციზური საქონლის (ნედლეულის) მწარმოებლისათვის ან/და აქციზური საქონლის (ნედლეულის) იმპორტისას.
3-1. ამ კოდექსის 190-1 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში აქციზის ჩათვლის მიღების საფუძველია ამავე მუხლით გათვალისწინებულ ოპერაციებზე დარიცხული და აქციზის დეკლარაციაში ასახული აქციზის თანხა.
4. თუ აქციზური საქონლიდან (ნედლეულიდან) ერთდროულად იწარმოება სხვა აქციზური და არააქციზური საქონელი, ჩათვლა ხორციელდება წარმოებული აქციზური საქონლის რაოდენობის პროპორციულად, მაგრამ არა უმეტეს ასეთ აქციზურ საქონელზე გამოანგარიშებული აქციზისა.
5. დასავარგებელი აქციზური საქონლის იმპორტის ან შეძენის შემთხვევაში პირს უფლება აქვს, მიიღოს საგადასახადო ჩათვლა ამ აქციზურ საქონელზე (ნედლეულზე) გადახდილი ან გადასახდელი აქციზის ოდენობით ან დაიბრუნოს აქციზი ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნებისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად.
6. მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების გამწევი პირისთვის აქციზის ჩათვლა არის დარიცხული აქციზის თანხის შემცირების უფლება, რომელიც ხორციელდება დარიცხული აქციზის თანხიდან მომსახურებაზე გადახდილი აქციზის თანხის გამოქვითვის გზით.

5445-IIს 2018 წლის 1 იანვრიდან

189-ე მუხლის მე-6 და მე-7 ნაწილები ამოღებულ იქნეს

7. ამ მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული აქციზის ჩასათვლელი თანხა არის აქციზის თანხა, რომელიც საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების მიხედვით გადახდილია ან გადასახდელია მხოლოდ მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების მიღებისას, როდესაც მომსახურების მიმღები არ არის ბოლო მომხმარებელი.

8. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 კოდში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმებიდან, თუ ავტომობილი 15 კალენდარული დღის განმავლობაში გაფორმდება ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში და დატოვებს საქართველოს ტერიტორიას, იმპორტიორი უფლებამოსილია დადგენილი წესის შესაბამისად დაიბრუნოს ავტომობილზე გადახდილი აქციზი, მაგრამ არა უმეტეს გად ა ხდილი აქციზის 50%-ის ოდენობისა.

1378-Iს 17/11/2017

8. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 კოდში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის და 8711 კოდში აღნიშნული მოტოციკლის (მოპედის ჩათვლით) იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმებიდან, თუ სატრანსპორტო საშუალება 15 კალენდარული დღის განმავლობაში გაფორმდება ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში და დატოვებს საქართველოს ტერიტორიას, იმპორტიორი უფლებამოსილია დადგენილი წესის შესაბამისად დაიბრუნოს სატრანსპორტო საშუალებაზე გადახდილი აქციზი, მაგრამ არაუმეტეს გადახდილი აქციზის 50%-ის ოდენობისა.

2391-IIს

8. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 კოდში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის ან 8711 კოდში აღნიშნული მოტოციკლის (მოპედის ჩათვლით) იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმებიდან, თუ სატრანსპორტო საშუალება 90 კალენდარული დღის განმავლობაში გაფორმდება ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში და დატოვებს საქართველოს ტერიტორიას, იმპორტიორი უფლებამოსილია დადგენილი წესის შესაბამისად დაიბრუნოს სატრანსპორტო საშუალებაზე გადახდილი აქციზი 100 პროცენტის ოდენობით.

4906-IIს
8. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 კოდში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის ან 8711 კოდში აღნიშნული მოტოციკლის (მოპედის ჩათვლით) თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში მოქცევიდან, თუ ეს სატრანსპორტო საშუალება 90 კალენდარული დღის განმავლობაში გაფორმდება ექსპორტის პროცედურაში და დატოვებს საქართველოს ტერიტორიას, იმპორტიორი უფლებამოსილია დადგენილი წესის შესაბამისად დაიბრუნოს ამ სატრანსპორტო საშუალებაზე გადახდილი აქციზი 100 პროცენტის ოდენობით.


1. Unless otherwise provided for by this article, a person carrying out a taxable transaction or export of excisable goods shall be entitled to an excise tax deduction in the amount of excise tax paid or payable on excisable goods (raw materials) used for the production of supplied excisable goods (including delivered, removed from a warehouse for sale, or exported excisable goods) or to a refund of excise tax in accordance with the procedure established for refunding the excess amount paid, but not more than the excise tax calculated on goods produced using such goods.

2. The procedure for deducting or refunding excise tax provided for by the first paragraph of this article shall apply with respect to excisable goods (raw materials) imported by a manufacturer for the production of excisable goods.

3. Under the first and second paragraphs of this article, excise tax shall be deducted or refunded if the manufacturer presents an invoice and/or a customs entry evidencing that he/she has paid excise tax as a manufacturer of excisable goods (raw materials) and/or on import of excisable goods (raw materials).

31. Where so provided for by Article 1901 of this Code, the basis for obtaining an excise tax deduction shall be the excise tax amount assessed on transactions provided for by the same article and indicated in the excise tax declaration.

4. If other excisable and non-excisable goods are concurrently manufactured from excisable goods (raw materials), a deduction shall be made in proportion to the amount of the excisable goods produced, but not more than the excise tax calculated on such excisable goods.

5. In the event of importing or purchasing immature excisable goods, a person shall be entitled to obtain a tax deduction in the amount of the excise tax paid or payable on such excisable goods (raw materials) or to receive a refund of the respective excise tax in accordance with the procedure for refunding an excess payment.

6. For a person delivering a mobile communication service, an excise tax deduction shall be the right to reduce the excise tax amount assessed, that shall be performed by deducting the excise tax amount paid on the service delivered from the excise tax amount assessed.

7. The deductible excise tax amount provided for by the sixth paragraph of this article shall be the excise tax amount that has been paid or is payable as per tax invoices only on receiving a mobile communication service where the recipient of the service is not the end user.

[6. (deleted - No 5445, 22.6.2016).

7. (deleted - No 5445, 22.6.2016). (Shall become effective from 1 January 2018)]

8. If a passenger car indicated under Code 8703 of the National Classification of Economic Activities is registered under an export of goods transaction and leaves the territory of Georgia within 15 calendar days after having been registered under an import of goods transaction, the importer shall be entitled, in accordance with the established procedure, to get a refund of the excise tax paid on the car, but not more than 50% of the excise tax amount paid.