▒ მუხლი 188. აქციზის განაკვეთები აქციზურ საქონელზე (გარდა ალკოჰოლიანი სასმელებისა) / Article 188 - Excise tax rates

1. ამ ნაწილში აღნიშნული აქციზური საქონელი იბეგრება აქციზის შემდეგი განაკვეთებით:

 

კოდი სეს ესნ- ის შესაბამისად

საქონლის დასახელება

ზომის ერთეული

აქციზის განაკვეთი (ლარი)

1

(ამოღებულია - 23.12.2017, №1935)

2

(ამოღებულია - 23.12.2017, №1935)

თამბაქოს ნაწარმი (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

3

2402 10 000 01

– – სიგარები, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით

1 ღერი

1.9

2402 10 000 02

– – სიგარილები (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

2.2

2402 20

– სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

1.7

2403 11 000 00*

− − ყალიონით მოსაწევი თამბაქო, ამ ჯგუფის სუბპოზიციისთვის 1-ლი შენიშვნის შესაბამისად

1 კგ

35

2403 19 000 00*

− − დანარჩენი

1 კგ

35

2403 99 100 00

− − − საღეჭი ან საყნოსი (ბურნუთი) თამბაქო

1 კგ

35

2403 99 900 01

– – – – – კაფსულები და მსგავსი სახის პროდუქტები, თამბაქოს შემცველობით

20 ცალი

1.7

2403 99 900 02

– – – – – თამბაქოს ნაწარმი, წვის პროცესის გარეშე, ორთქლის მისაღებად გამოსაყენებელი

20 ღერი

1.7

[ თამბაქოს ნაწარმი ( მათ შორის თამბაქოს ნედლეული თამბაქოს ნარჩენები )

3

2401*

თამბაქოს ნედლეული თამბაქოს ნარჩენები

კგ

60

 

2402 10 000 01

– – სიგარები სიგარები წაჭრილი ბოლოებით თამბაქოს შემცველობით

ღერი

1.9

 

2402 10 000 02

– – სიგარილები ( წვრილი სიგარები ), თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

2.2

 

2402 20

– სიგარეტები თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

1.7

 

2403 11 000 00*

− − ყალიონით მოსაწევი თამბაქო ამ ჯგუფის სუბპოზიციისთვის       1- ლი შენიშვნის შესაბამისად

კგ

60

 

2403 19 000 00*

− − დანარჩენი

კგ

60

 

2403 91 000 00*

− − ჰომოგენიზებული ან აღდგენილი თამბაქო

კგ

60

 

2403 99 100 00

− − − საღეჭი ან საყნოსი ( ბურნუთი თამბაქო

კგ

60

 

2403 99 900 01

− − − − − კაფსულები და მსგავსი სახის პროდუქტები თამბაქოს შემცველობით

20 ცალი

1.7

 

2403 99 900 02

− − − − − თამბაქოს ნაწარმი წვის პროცესის გარეშე აეროზოლის მისაღებად გამოსაყენებელი

20 ღერი

1.7

(ამოქმედდეს 2019 წლის 21 ნოემბრიდან)]

 

 

 

 

4

მსუბუქი ავტომობილები (დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების წელსა და მსუბუქიავტომობილის გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით, ხოლო იმპორტის შემთხვევაში –საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის წელსა და მსუბუქი ავტომობილის გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით), ძრავის მოცულობის 1 სმ ³

8703

ა) 1 წლამდე

1 სმ³

1.5

ბ) 1 წლის

1 სმ³

1.5

გ) 2 წლის

1 სმ³

1.5

დ) 3 წლის

1 სმ³

1.4

ე) 4 წლის

1 სმ³

1.2

ვ) 5 წლის

1 სმ³

1.0

ზ) 6 წლის

1 სმ³

0.8

თ) 7 წლის

1 სმ³

0.8

ი) 8 წლის

1 სმ³

0.8

კ) 9 წლის

1 სმ³

0.9

ლ) 10 წლის

1 სმ³

1.1

მ) 11 წლის

1 სმ³

1.3

ნ) 12 წლის

1 სმ³

1.5

ო) 13 წლის

1 სმ³

1.8

პ) 14 წლის

1 სმ³

2.1

ჟ) 14 წელზე მეტის

1 სმ³

2.4

 

 

 

 

[4

მსუბუქი ავტომობილი (გარდა სპორტული დანიშნულების ავტომობილისა) (დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების წელსა და მსუბუქი ავტომობილის გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით, ხოლო იმპორტის შემთხვევაში – საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის წელსა და მსუბუქი ავტომობილის გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით), ძრავის მოცულობის 1 სმ3

8703

ა) 1 წლამდე

1 სმ3

1.5

ბ) 1 წლის

1 სმ3

1.5

გ) 2 წლის

1 სმ3

1.5

დ) 3 წლის

1 სმ3

1.4

ე) 4 წლის

1 სმ3

1.2

ვ) 5 წლის

1 სმ3

1.0

ზ) 6 წლის

1 სმ3

0.8

თ) 7 წლის

1 სმ3

0.8

ი) 8 წლის

1 სმ3

0.8

კ) 9 წლის

1 სმ3

0.9

ლ) 10 წლის

1 სმ3

1.1

მ) 11 წლის

1 სმ3

1.3

ნ) 12 წლის

1 სმ3

1.5

ო) 13 წლის

1 სმ3

1.8

პ) 14 წლის

1 სმ3

2.1

ჟ) 14 წელზე მეტის

1 სმ3

2.4

  (ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან)]

 

 

 

 

 

4​1

მოტოციკლი (მოპედის ჩათვლით) (დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების წელსა და მოტოციკლის (მოპედის ჩათვლით) გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით, ხოლო იმპორტის შემთხვევაში – საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის წელსა და მოტოციკლის (მოპედის ჩათვლით) გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით), ძრავის მოცულობის 1 სმ ³

8711

(გარდა 8711 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული ეტლისა)

 

 

ა) 1 წლამდე

1 სმ³

1.5

ბ) 1 წლის

1 სმ³

1.3

გ) 2 წლის

1 სმ³

0.7

დ) 3 წლის

1 სმ³

0.7

ე) 4 წლის

1 სმ³

0.7

ვ) 5 წლის

1 სმ³

0.7

ზ) 6 წლის

1 სმ³

0.8

თ) 7 წლის

1 სმ³

0.8

ი) 8 წლის

1 სმ³

0.8

კ) 9 წლის

1 სმ³

0.8

ლ) 10 წლის

1 სმ³

1.0

მ) 11 წლის

1 სმ³

1.3

ნ) 12 წლის

1 სმ³

1.5

ო) 13 წლის

1 სმ³

1.8

პ) 14 წლის

1 სმ³

2.1

ჟ) 14 წელზე მეტის

1 სმ³

2.4

 

 

5

ნავთობპროდუქტების აირები და ბუნებრივი აირი (გარდა მილსადენით გადაადგილებულისა)

2709 00 100 00

– აირის კონდენსატი ბუნებრივი

1000 მ​3

200

2711 11 000 00

– – ბუნებრივი აირი (გათხევადებული)

1000 მ​3

200

2711 12

– – პროპანი

1 ტ

120

2711 13

– – ბუტანები

1 ტ

120

2711 14 000 00

– – ეთილენი, პროპილენი, ბუტილენი და ბუტადიენი

1 ტ

120

2711 19 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

120

2711 21 000 00

– – ბუნებრივი აირი (აირისებრ მდგომარეობაში)

1000 მ​3

200

 

6

ნავთობპროდუქტები, ნავთობის დისტილატები და ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები

2710 12

– – მსუბუქი დისტილატები და პროდუქტები

1 ტ

500

2710 19 110 00

– – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

440

2710 19 150 00

– – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 110 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

440

2710 19 210 00

– – – – – – რეაქტიული სათბობი

1 ტ

440

2710 19 250 00

– – – – – – დანარჩენი

1 ტ

440

2710 19 290 00

– – – – – დანარჩენი

1 ტ

440

2710 19 310 00

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

400

2710 19 350 00

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 310 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

400

2710 19 410 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არაუმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ

400

2710 19 450 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 0,2 მას.%-ისა

1 ტ

400

2710 19 490 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

400

2710 19 710 00

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

800

2710 19 750 00

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 710 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

800

2710 19 810 00

– – – – – – ძრავის ზეთები, კომპრესორის საპოხი ზეთი, ტურბინის საპოხი ზეთი

1 ტ

800

2710 19 830 00

– – – – – – სითხეები ჰიდრავლიკური მიზნებისათვის

1 ტ

800

2710 19 850 00

– – – – – – ღია ფერის ზეთები, ვაზელინის ზეთი

1 ტ

800

2710 19 870 00

– – – – – – ზეთი კბილანებისათვის და ზეთი რედუქტორებისათვის

1 ტ

800

2710 19 910 00

– – – – – – ლითონების დასამუშავებელი შედგენილობები, ფორმების გასაპოხი ზეთები, ანტიკოროზიული ზეთები

1 ტ

800

2710 19 930 00

– – – – – – ელექტრული საიზოლაციო ზეთები

1 ტ

800

2710 19 990 00

– – – – – – დანარჩენი საპოხი ზეთები და ზეთები დანარჩენი

1 ტ

800

2710 20 110 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არაუმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ

400

2710 20 150 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 0,2 მას.%-ისა

1 ტ

400

2710 20 190 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

400

2710 20 390 00

– – დანარჩენი

1 ტ

800

2710 91 000 00

– – პოლიქლორბიფენილების, პოლიქლორტრიფენილების ან პოლიბრომბიფენილების შემცველობით

1 ტ

800

2710 99 000 00

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები – ლიალური წყალი (ნავთობით დაბინძურებული წყალი), ტანკის (ნავთობპროდუქტების ბაკ-საცავების) ნარეცხი

1 ტ

100

 

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები დანარჩენი

1 ტ

800

 

7

ბიოდიზელი

3826 00 000 00

ბიოდიზელი და მისი ნარევები, რომლებიც შეიცავს ან არ შეიცავს მასის 70 მას.%-ზე ნაკლები ოდენობით ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობს ან ნავთობპროდუქტებს

1 ტ

150

 

8

პიროლიზის თხევადი პროდუქტი

3911 90

პიროლიზის თხევადი პროდუქტი

1 ტ

400

 

 

 9

ზეთები და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილი სხვა პროდუქტები

2707 99 110 00

— — — — გაუწმენდავი მსუბუქი ზეთები, რომელთა 90 მოც.% ან 90 მოც.%-ზე მეტი გამოიხდება 200° C ტემპერატურამდე

1 ტ

350

2707 99 190 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

350

2707 99 300 00

– – – დაგოგირდებული მსუბუქი ზეთები

1 ტ

350

2707 99 500 00

– – – ძირითადი პროდუქტები

1 ტ

350

2707 99 700 00

– – – ანთრაცენი

1 ტ

350

2707 99 990 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

350

 

10

მისართი, გამხსნელი, ანტიდეტონატორი

2707 10 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 10 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 20 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 20 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 30 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 30 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 50 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 50 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 99 800 00

– – – ფენოლები

1 ტ

400

2712 20 100 00

– – სინთეზური პარაფინი მოლეკულური მასით 460 ან 460-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1560-ისა

1 ტ

400

2712 20 900 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

2902 11 100 00

– – – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2902 11 900 00

– – – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2902 19 100 00

– – – ციკლოტერპენები

1 ტ

400

2902 19 800 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

2902 20 000 00

– ბენზოლი

1 ტ

400

2902 30 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2902 30 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2905 11 000 00

– – მეთანოლი (მეთილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 12 000 00

– – პროპან-1-ოლი (პროპილის სპირტი) და პროპან-2-ოლი (იზოპროპილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 13 000 00

– – ბუტან-1-ოლი (ნ-ბუთილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 14 100 00

– – – 2-მეთილპროპან-2-ოლი (ტრეტბუტილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 14 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

2905 16 100 00

– – – 2-ეთილჰექსან-1-ოლი

1 ტ

400

2905 16 200 00

– – – ოქტან-2-ოლი

1 ტ

400

2905 16 800 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 11 100 00

– – – ტეტრაეთილტყვიის ფუძეზე

1 ტ

400

3811 11 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 19 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 21 000 00

– – ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების შემცველობით

1 ტ

400

3811 29 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 90 000 00

– დანარჩენი

1 ტ

400

3814 00 100 00

– ბუტილაცეტატის ფუძეზე

1 ტ

400

3814 00 900 00

– დანარჩენი

1 ტ

400

 

11

საპოხი მასალები და საშუალებები

3403 11 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულის ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

1 ტ

800

3403 19 100 00

– – – ნავთობისაგან ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების არაძირითადი კომპონენტის სახით შემცველობით 70 მას.% ან 70 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

800

3403 19 910 00

– – – – მანქანების, მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების საპოხი საშუალებები

1 ტ

800

3403 19 990 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

800

3403 91 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულის ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

1 ტ

800

3403 99 100 00

– – – მანქანების, მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების საპოხი საშუალებები

1 ტ

800

3403 99 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

800

 

12

სითხეები ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის

3824 90 980 01

– – – – – სითხეები ნიკოტინის შემცველობით ან ნიკოტინის შემცველობის გარეშე, განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის

1 მლ

0.2

 

შენიშვნა:

1. ამ ცხრილის მე-3 გრაფაში მითითებული 2403 11 000 00 და 2403 19 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონელი იბეგრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი დაფასოებულია პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არაუმეტეს 500 გრამისა.

[ 1. ამ ცხრილის მე-3 გრაფაში აღნიშნული, საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2401, 2403 11 000 00, 2403 19 000 00 ან 2403 91 000 00 კოდში მითითებული საქონლის მიწოდება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი დაფასოებულია 50 ან 100 გრამი ნეტო-მასის პირველად საფუთავებში, გარდა თამბაქოს ნაწარმის დამზადების მიზნით მიწოდების საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული შემთხვევისა. ამ კოდექსის მიზნებისათვის ამ ნაწილით გათვალისწინებული საქონლის პირველად საფუთავებში დაფასოება აქციზური საქონლის წარმოება არ არის.  (ამოქმედდეს 2019 წლის 21 ნოემბრიდან)]

2. (ამოღებულია - 23.12.2017, №1935).

3. ამ ცხრილის მე-4 გრაფაში აღნიშნული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული, იმავე გრაფის მე-3 სვეტის (საქონლის დასახელება) „ა“−„ზ“ ქვეპუნქტებში მითითებული 0-დან 6 წლის ჩათვლით მსუბუქი ავტომობილებისათვის იმავე ქვეპუნქტებით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთები მარცხენასაჭიანი ჰიბრიდული მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში მცირდება 60 პროცენტით. 

4. ამ ცხრილის მე-4 გრაფაში აღნიშნული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მსუბუქი ავტომობილებისათვის, რომლებსაც საჭე მარჯვენა მხარეს აქვს ან გადატანილი აქვს, აქციზის განაკვეთი შეადგენს ამ ცხრილის მე-4 გრაფით შესაბამისი კატეგორიის მსუბუქი ავტომობილისთვის განსაზღვრული აქციზის განაკვეთის სამმაგ ოდენობას.

5. ამ ცხრილის მე-4 გრაფაში აღნიშნული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული, იმავე გრაფის მე-3 სვეტის (საქონლის დასახელება) „ა“−„ჟ“ ქვეპუნქტებში მითითებული ელექტროძრავიანი მსუბუქი ავტომობილებისათვის, რომლებსაც საჭე მარჯვენა მხარეს აქვს ან გადატანილი აქვს, აქციზის განაკვეთი შეადგენს იმავე ქვეპუნქტებით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთის 2000-ზე ნამრავლს. 

1​1. აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისთვის:

ა) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2402 20 კოდში მითითებული:

[ ა) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2402 20 კოდში მითითებული ფილტრიანი სიგარეტებისათვის/უფილტრო სიგარეტებისათვის, თამბაქოს შემცველობით, 20 ღერზე აქციზის განაკვეთია ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთისა და ამ საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასის 30 პროცენტის ჯამი;  (ამოქმედდეს 2019 წლის 21 ნოემბრიდან)]

ა.ა) ფილტრიანი სიგარეტებისთვის, თამბაქოს შემცველობით, 20 ღერზე აქციზის განაკვეთია ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთისა და ამ საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასის 30 პროცენტის ჯამი;

ა.ბ) უფილტრო სიგარეტებისთვის, თამბაქოს შემცველობით, 20 ღერზე აქციზის განაკვეთია ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთისა და ამ საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასის 10 პროცენტის ჯამი;

ბ) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 01 კოდში მითითებული საქონლისთვის 20 ცალზე, აგრეთვე საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 02 კოდში მითითებული საქონლისთვის 20 ღერზე აქციზის განაკვეთია ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთისა და ამ საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასის 30 პროცენტის ჯამი.

შენიშვნა: აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისთვის საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასი დგინდება ამ საქონლის მწარმოებლის/იმპორტიორის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი საცალო სარეალიზაციო ფასებისა და საგადასახადო ორგანოში არსებული სხვა ინფორმაციის საფუძველზე არაუგვიანეს ყოველი წლის 1 დეკემბრისა და გამოიყენება მომდევნო წლის 1 იანვრიდან 1 წლის განმავლობაში.

1​2. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2402 20 კოდში მითითებულ სიგარეტებზე, აგრეთვე საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 01 და 2403 99 900 02 კოდებში მითითებულ საქონელზე აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისთვის საცალო სარეალიზაციო ფასს და მისი დადგენის წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

2. (ამოღებულია – 19.04.2011, №4547).

3. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების განაკვეთია:

ა) (ამოღებულია - 22.06.2016, №5445);

ბ) საერთაშორისო ზარის საქართველოში მობილურ ქსელში დასრულების მომსახურებისათვის − ერთ წუთზე 15 თეთრი; 

გ) საერთაშორისო ზარის საქართველოში ფიქსირებულ ქსელში დასრულების მომსახურებისათვის − ერთ წუთზე 8 თეთრი.

4.(ამოღებულია - 22.06.2016, №5445).

5. (ამოღებულია - 23.12.2017, №1935).

6. (ამოღებულია - 23.12.2017, №1935).

7. (ამოღებულია - 23.12.2017, №1935).

8. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2711 12, 2711 13, 2711 14 000 00, 2711 19 000 00 კოდებში მითითებული ნავთობპროდუქტების აირების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის მიწოდებისას აქციზის განაკვეთი 1 ტონაზე შეადგენს 180 ლარს.

[ 9. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული სპორტული დანიშნულების მსუბუქი ავტომობილისათვის აქციზის განაკვეთია 100 ლარი.  (ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან)]☻ თავი 27. აქციზი / Chapter XXVII - Excise Tax

საგადასახადო კოდექსი -Tax code