▒ მუხლი 188. აქციზის განაკვეთები / Article 188 - Excise tax rates


1182-IIს ამოქმედდეს 2017 წლის 15 ივლისიდან

1

ლუდი

2203 00

ალაოს ლუდი

1 ლიტრი/1%Vol

0.12

2

ეთილის სპირტი და ალკოჰოლიანი სასმელები

2206 00

სხვა დადუღებული სასმელები (მაგალითად, სიდრი, პერი (მსხლის სიდრი), თაფლის სასმელი); ნარევები დადუღებული სასმელებისაგან და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, რომელთაგან თითოეულში ალკოჰოლის შემცველობა 5%-ს აღემატება

1 ლიტრი

5

სხვა დადუღებული სასმელები (მაგალითად, სიდრი, პერი (მსხლის სიდრი), თაფლის სასმელი); ნარევები დადუღებული სასმელებისაგან და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, რომელთაგან თითოეულში ალკოჰოლის შემცველობა 5%-ს არ აღემატება

1 ლიტრი

0.6

2207

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.% ან მეტი; ეთილის სპირტი და სხვა დენატურირებული სპირტები ნებისმიერი კონცენტრაციით

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

7.5

2208 20

– სპირტის ნაყენები, მიღებული ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით (გამოხდით)

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

15

2208 30

– ვისკი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 40

– რომი და ტაფია

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 50

– ჯინი და ღვიის ნაყენი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 60

– არაყი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

15

2208 70

– ლიქიორები

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 110 00

– – –არაკი (arrack) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 190 00

– – – არაკი (arrack) ჭურჭელში ტევადობით

2 ლ-ზე მეტი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 330 00

– – – ქლიავის, მსხლის ან ალუბლის სპირტიანი ნაყენები (ლიქიორების გარდა) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

15

2208 90 380 00

– – – ქლიავის, მსხლის ან ალუბლის სპირტიანი ნაყენები (ლიქიორების გარდა) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ-ზე მეტი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

15

2208 90 410 00

– – – – უზო

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 450 00

– – – – კალვადოსი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 480 00

– – – – დანარჩენი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

15

2208 90 520 00

– – – – კორნი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 540 00

– – – – ტეკილა

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 560 00

– – – – დანარჩენი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 690 01

– – – – სპირტის ფაქტობრივი კონცენტრაციით არაუმეტეს 7 მას.%-ისა

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 690 09

– – – – დანარჩენი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

 

2208 90 710 00

– – – – ხილისგან გამოხდილი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

15

2208 90 750 00

– – – – ტეკილა

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 770 00

– – – – დანარჩენი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 780 00

– – – – დანარჩენი სპირტიანი სასმელები

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

 

2208 90 910 00

– – – 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

2208 90 990 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

1 ლიტრი სუფთა სპირტი

22.5

1182-IIს ამოქმედდეს 2017 წლის 1 აგვისტოდან

თამბაქოს ნაწარმი (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

3

2402 10 000 01

– – სიგარები, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით

1 ღერი

1.9

2402 10 000 02

– – სიგარილები (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

2.2

2402 20

 

ფილტრიანი სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

1.7

უფილტრო სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

0.6

2403 11 000 00*

− − ყალიონით მოსაწევი თამბაქო, ამ ჯგუფის სუბპოზიციისათვის 1-ლი შენიშვნის შესაბამისად

1 კგ

35

2403 19 000 00*

− − დანარჩენი

1 კგ

35

2403 99 100 00

− − − საღეჭი ან საყნოსი (ბურნუთი) თამბაქო

1 კგ

35

2403 99 900 01

– – – – – კაფსულები და მსგავსი სახის პროდუქტები, თამბაქოს შემცველობით

20 ცალი

1.7

2403 99 900 02

– – – – – თამბაქოს ნაწარმი, წვის პროცესის გარეშე, ორთქლის მისაღებად გამოსაყენებელი

20 ღერი

1.7


1. ამ ნაწილში აღნიშნული აქციზური საქონელი იბეგრება აქციზის შემდეგი განაკვეთებით:

 

კოდი სეს ესნ-ის შესაბამისად

საქონლის დასახელება

ზომის ერთეული

აქციზის განაკვეთი (ლარი)

 

1

ლუდი

2203 00

ალაოს ლუდი

1 ლ

0.6

 

2

ეთილის სპირტი და ალკოჰოლური სასმელები

2206 00

სხვა დადუღებული სასმელები (მაგალითად, სიდრი, პერი (მსხლის სიდრი), თაფლის სასმელი); ნარევები დადუღებული სასმელებისაგან და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

1 ლ

5

2207

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.% ან მეტი; ეთილის სპირტი და სხვა დენატურირებული სპირტები ნებისმიერი კონცენტრაციით

1 ლ

10

2208 20

– სპირტის ნაყენები, მიღებული ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით (გამოხდით)

1 ლ

9.2

2208 30

– ვისკი

1 ლ

15

2208 40

– რომი და ტაფია

1 ლ

15

2208 50

– ჯინი და ღვიის ნაყენი

1 ლ

15

2208 60

– არაყი

1 ლ

10

2208 70

– ლიქიორები

1 ლ

9.2

2208 90 110 00

– – –არაკი (arrack) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლ

10

2208 90 190 00

– – – არაკი (arrack) ჭურჭელში ტევადობით

2 ლ-ზე მეტი

1 ლ

10

2208 90 330 00

– – – ქლიავის, მსხლის ან ალუბლის სპირტიანი ნაყენები (ლიქიორების გარდა) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლ

9.2

2208 90 380 00

– – – ქლიავის, მსხლის ან ალუბლის სპირტიანი ნაყენები (ლიქიორების გარდა) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ-ზე მეტი

1 ლ

9.2

2208 90 410 00

– – – – უზო

1 ლ

10

2208 90 450 00

– – – – კალვადოსი

1 ლ

10

2208 90 480 00

– – – –დანარჩენი

1 ლ

9.2

2208 90 520 00

– – – –კორნი

1 ლ

10

2208 90 540 00

– – – –ტეკილა

1 ლ

10

2208 90 560 00

– – – – დანარჩენი

1 ლ

10

2208 90 690 01

– – – – სპირტის ფაქტობრივი კონცენტრაციით არაუმეტეს 7 მას.%-ისა

1 ლ

2

2208 90 690 09

– – – – დანარჩენი

1 ლ

10

 

– – – 2 ლ-ზე მეტი ტევადობის ჭურჭელში

 

2208 90 710 00

– – – – ხილისგან გამოხდილი

1 ლ

9.2

2208 90 750 00

– – – – ტეკილა

1 ლ

10

2208 90 770 00

– – – – დანარჩენი

1 ლ

10

2208 90 780 00

– – – – დანარჩენი სპირტიანი სასმელები

1 ლ

10

 

– – ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, ჭურჭელში ტევადობით

 

2208 90 910 00

– – – 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლ

10

2208 90 990 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

1 ლ

10

 

3

თამბაქოს ნაწარმი (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

2402 10 000 01

– – სიგარები, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით

1 ღერი

1.3

2402 10 000 02

– – სიგარილები (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

1.5

 

2402 20

ფილტრიანი სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

1.1

უფილტრო სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

0.3

 

2403 11 000 00*

– – ყალიონით მოსაწევი თამბაქო, ამ ჯგუფის სუბპოზიციისათვის 1-ლი შენიშვნის შესაბამისად

1 კგ

25

2403 19 000 00*

– – დანარჩენი

1 კგ

25

2403 99 100 00

– – – საღეჭი ან საყნოსი (ბურნუთი) თამბაქო

1 კგ

25

 

 

 

 

 

4

მსუბუქი ავტომობილები (დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების წელსა და მსუბუქი ავტომობილის გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით, ხოლო იმპორტის შემთხვევაში – საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის წელსა და მსუბუქი ავტომობილის გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით), ძრავის მოცულობის 1 სმ³

8703

ა) 1 წლამდე

1 სმ³

1.5

ბ) 1 წლის

1 სმ³

1.5

გ) 2 წლის

1 სმ³

1.4

დ) 3 წლის

1 სმ³

1.3

ე) 4 წლის

1 სმ³

1.2

ვ) 5 წლის

1 სმ³

1

ზ) 6 წლის

1 სმ³

0.7

თ) 7 წლის

1 სმ³

0.5

ი) 8 წლის

1 სმ³

0.5

კ) 9 წლის

1 სმ³

0.5

ლ) 10 წლის

1 სმ³

0.5

მ) 11 წლის

1 სმ³

0.5

ნ) 12 წლის

1 სმ³

0.5

ო) 13 წლის

1 სმ³

0.6

პ) 14 წლის

1 სმ³

0.7

ჟ) 14 წელზე მეტის

1 სმ³

0.8

 

 

5

ნავთობპროდუქტების აირები და ბუნებრივი აირი (გარდა მილსადენით გადაადგილებულისა)

2709 00 100 00

– აირის კონდენსატი ბუნებრივი

1000 მ3

80

2711 11 000 00

– – ბუნებრივი აირი (გათხევადებული)

1000 მ3

80

2711 12

– – პროპანი

1 ტ

120

2711 13

– – ბუტანები

1 ტ

120

2711 14 000 00

– – ეთილენი, პროპილენი, ბუტილენი და ბუტადიენი

1 ტ

120

2711 19 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

120

2711 21 000 00

– – ბუნებრივი აირი (აირისებრ მდგომარეობაში)

1000 მ3

80

 

 

6

ნავთობპროდუქტები, ნავთობის დისტილატები და ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები

2710 12

– – მსუბუქი დისტილატები და პროდუქტები

1 ტ

250

2710 19 110 00

– – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

220

2710 19 150 00

– – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 110 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

220

2710 19 210 00

– – – – – – რეაქტიული სათბობი

1 ტ

220

2710 19 250 00

– – – – – – დანარჩენი

1 ტ

220

2710 19 290 00

– – – – – დანარჩენი

1 ტ

220

2710 19 310 00

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

150

2710 19 350 00

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 310 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

150

2710 19 410 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 19 450 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,2 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 19 490 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

150

2710 19 710 00

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

400

2710 19 750 00

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 710 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

400

2710 19 810 00

– – – – – – ძრავას ზეთები, კომპრესორის საპოხი ზეთი, ტურბინის საპოხი ზეთი

1 ტ

400

2710 19 830 00

– – – – – – სითხეები ჰიდრავლიკური მიზნებისათვის

1 ტ

400

2710 19 850 00

– – – – – – ღია ფერის ზეთები, ვაზელინის ზეთი

1 ტ

400

2710 19 870 00

– – – – – – ზეთი კბილანებისათვის და ზეთი რედუქტორებისათვის

1 ტ

400

2710 19 910 00

– – – – – – ლითონების დასამუშავებელი შედგენილობები, ფორმების გასაპოხი ზეთები, ანტიკოროზიული ზეთები

1 ტ

400

2710 19 930 00

– – – – – – ელექტრული საიზოლაციო ზეთები

1 ტ

400

2710 19 990 00

– – – – – – დანარჩენი საპოხი ზეთები და ზეთები დანარჩენი

1 ტ

400

2710 20 110 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 20 150 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,2 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 20 190 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

150

2710 20 390 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

2710 91 000 00

– – პოლიქლორბიფენილების, პოლიქლორტრიფენილების ან პოლიბრომბიფენილების შემცველობით

1 ტ

400

2710 99 000 00

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები – ლიალური წყალი (ნავთობით დაბინძურებული წყალი), ტანკის (ნავთობპროდუქტების ბაკ-საცავების) ნარეცხი

1 ტ

50

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები დანარჩენი

1 ტ

400

 

3

[ თამბაქოს ნაწარმი ( თამბაქოს ნედლეულის გარდა ) 

2402 10 000 01 

– – სიგარები, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით 

1 ღერი 

1.9 

2402 10 000 02 

– – სიგარილები (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით 

20 ღერი 

2.2 

2402 20 

ფილტრიანი სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით 

20 ღერი 

1.70 

 

უფილტრო სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით 

20 ღერი 

0.6 

2403 11 000 00* 

– – ყალიონით მოსაწევი თამბაქო, ამ ჯგუფის სუბპოზიციისათვის 1-ლი შენიშვნის შესაბამისად 

1 კგ 

35 

 

2403 19 000 00* 

– – დანარჩენი 

1 კგ 

35 

2403 99 100 00 

– – – საღეჭი ან საყნოსი (ბურნუთი) თამბაქო 

1 კგ 

35 

 

 

 

 

4 

მსუბუქი ავტომობილები (დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების წელსა და მსუბუქიავტომობილის გამოშვების წელსშორის სხვაობის მიხედვით, ხოლო იმპორტის შემთხვევაში –საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის წელსა და მსუბუქიავტომობილის გამოშვების წელს შორისსხვაობის მიხედვით), ძრავის მოცულობის 1 სმ ³

8703

ა) 1 წლამდე 

1 სმ³ 

1.5 

ბ) 1 წლის 

1 სმ³ 

1.5 

გ) 2 წლის 

1 სმ³ 

1.5 

დ) 3 წლის 

1 სმ³ 

1.4 

ე) 4 წლის 

1 სმ³ 

1.2 

ვ) 5 წლის 

1 სმ³ 

1.0 

ზ) 6 წლის 

1 სმ³ 

0.8 

თ) 7 წლის 

1 სმ³ 

0.8 

ი) 8 წლის 

1 სმ³ 

0.8 

კ) 9 წლის 

1 სმ³ 

0.9 

ლ) 10 წლის 

1 სმ³ 

1.1 

მ) 11 წლის 

1 სმ³ 

1.3 

ნ) 12 წლის 

1 სმ³ 

1.5 

ო) 13 წლის 

1 სმ³ 

1.8 

პ) 14 წლის 

1 სმ³ 

2.1 

ჟ) 14 წელზე მეტის 

1 სმ³ 

2.4 

 

5

ნავთობპროდუქტების აირები და ბუნებრივი აირი (გარდა მილსადენითგადაადგილებულისა) 

2709 00 100 00 

– აირის კონდენსატი ბუნებრივი 

1000 მ 3 

200 

2711 11 000 00 

– – ბუნებრივი აირი (გათხევადებული) 

1000 მ 3 

200 

2711 12 

– – პროპანი 

1 ტ 

120 

2711 13 

– – ბუტანები 

1 ტ 

120 

2711 14 000 00 

– – ეთილენი, პროპილენი, ბუტილენი და ბუტადიენი 

1 ტ 

120 

2711 19 000 00 

– – დანარჩენი 

1 ტ 

120 

2711 21 000 00 

– – ბუნებრივი აირი (აირისებრ მდგომარეობაში) 

1000 მ 3 

200 

 

6

ნავთობპროდუქტები, ნავთობის დისტილატები და ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები 

2710 12 

– – მსუბუქი დისტილატები და პროდუქტები 

1 ტ 

500 

2710 19 110 00 

– – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის 

1 ტ 

440 

2710 19 150 00 

– – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 110 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა 

1 ტ 

440 

2710 19 210 00 

– – – – – – რეაქტიული სათბობი 

1 ტ 

440 

2710 19 250 00 

– – – – – – დანარჩენი 

1 ტ 

440 

2710 19 290 00 

– – – – – დანარჩენი 

1 ტ 

440 

2710 19 310 00 

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის 

1 ტ 

400 

2710 19 350 00 

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 310 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა 

1 ტ 

400 

2710 19 410 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არაუმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ 

400 

2710 19 450 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 0,2 მას.%-ისა 

1 ტ 

400 

2710 19 490 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი 

1 ტ 

400 

2710 19 710 00 

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის 

1 ტ 

800 

2710 19 750 00 

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 710 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა 

1 ტ 

800 

2710 19 810 00 

– – – – – – ძრავის ზეთები, კომპრესორის საპოხი ზეთი, ტურბინის საპოხი ზეთი 

1 ტ 

800 

2710 19 830 00 

– – – – – – სითხეები ჰიდრავლიკური მიზნებისათვის 

1 ტ 

800 

2710 19 850 00 

– – – – – – ღია ფერის ზეთები, ვაზელინის ზეთი 

1 ტ 

800 

2710 19 870 00 

– – – – – – ზეთი კბილანებისათვის და ზეთი რედუქტორებისათვის 

1 ტ 

800 

2710 19 910 00 

– – – – – – ლითონების დასამუშავებელი შედგენილობები, ფორმების გასაპოხი ზეთები, ანტიკოროზიული ზეთები 

1 ტ 

800 

2710 19 930 00 

– – – – – – ელექტრული საიზოლაციო ზეთები 

1 ტ 

800 

2710 19 990 00 

– – – – – – დანარჩენი საპოხი ზეთები და ზეთები დანარჩენი 

1 ტ 

800 

2710 20 110 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არაუმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ 

400 

2710 20 150 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 0,2 მას.%-ისა 

1 ტ 

400 

2710 20 190 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი 

1 ტ 

400 

2710 20 390 00 

– – დანარჩენი 

1 ტ 

800 

2710 91 000 00 

– – პოლიქლორბიფენილების, პოლიქლორტრიფენილების ან პოლიბრომბიფენილების შემცველობით 

1 ტ 

800 

2710 99 000 00 

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები – ლიალური წყალი (ნავთობით დაბინძურებული წყალი), ტანკის (ნავთობპროდუქტების ბაკ-საცავების) ნარეცხი 

1 ტ 

100 

 

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები დანარჩენი 

1 ტ 

800 

(ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან)]

 

7

ბიოდიზელი

3826 00 000 00

ბიოდიზელი და მისი ნარევები, რომლებიც შეიცავს ან არ შეიცავს მასის 70 მას.%-ზე ნაკლები ოდენობით ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობს ან ნავთობპროდუქტებს

1 ტ

150

 

8

პიროლიზის თხევადი პროდუქტი

3911 90

პიროლიზის თხევადი პროდუქტი

1 ტ

400

 

 

9

ზეთები და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილი სხვა პროდუქტები

2707 99 110 00

— — — — გაუწმენდავი მსუბუქი ზეთები, რომელთა 90 მოც.% ან 90 მოც.%-ზე მეტი გამოიხდება 200° C ტემპერატურამდე

1 ტ

350

2707 99 190 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

350

2707 99 300 00

– – – დაგოგირდებული მსუბუქი ზეთები

1 ტ

350

2707 99 500 00

– – – ძირითადი პროდუქტები

1 ტ

350

2707 99 700 00

– – – ანთრაცენი

1 ტ

350

2707 99 990 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

350

 

10

მისართი, გამხსნელი, ანტიდეტონატორი

2707 10 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 10 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 20 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 20 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 30 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 30 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 50 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 50 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 99 800 00

– – – ფენოლები

1 ტ

400

2712 20 100 00

– – სინთეზური პარაფინი მოლეკულური მასით 460 ან 460-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1560-ისა

1 ტ

400

2712 20 900 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

2902 11 100 00

– – – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2902 11 900 00

– – – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2902 19 100 00

– – – ციკლოტერპენები

1 ტ

400

2902 19 800 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

2902 20 000 00

– ბენზოლი

1 ტ

400

2902 30 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2902 30 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2905 11 000 00

– – მეთანოლი (მეთილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 12 000 00

– – პროპან-1-ოლი (პროპილის სპირტი) და პროპან-2-ოლი (იზოპროპილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 13 000 00

– – ბუტან-1-ოლი (ნ-ბუთილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 14 100 00

– – – 2-მეთილპროპან-2-ოლი (ტრეტბუტილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 14 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

2905 16 100 00

– – – 2-ეთილჰექსან-1-ოლი

1 ტ

400

2905 16 200 00

– – – ოქტან-2-ოლი

1 ტ

400

2905 16 800 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 11 100 00

– – – ტეტრაეთილტყვიის ფუძეზე

1 ტ

400

3811 11 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 19 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 21 000 00

– – ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების შემცველობით

1 ტ

400

3811 29 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 90 000 00

– დანარჩენი

1 ტ

400

3814 00 100 00

– ბუტილაცეტატის ფუძეზე

1 ტ

400

3814 00 900 00

– დანარჩენი

1 ტ

400

 

11

საპოხი მასალები და საშუალებები

3403 11 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულის ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

1 ტ

400

3403 19 100 00

– – – ნავთობისაგან ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების არაძირითადი კომპონენტის სახით შემცველობით 70 მას.% ან 70 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

400

3403 19 910 00

– – – – მანქანების, მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების საპოხი საშუალებები

1 ტ

400

3403 19 990 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

400

3403 91 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულის ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

1 ტ

400

3403 99 100 00

– – – მანქანების, მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების საპოხი საშუალებები

1 ტ

400

3403 99 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

 


1182-IIს ამოქმედდეს 2017 წლის 15 ივლისიდან

11

საპოხი მასალები და საშუალებები

3403 11 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულის ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

1 ტ

800

3403 19 100 00

– – – ნავთობისაგან ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების არაძირითადი კომპონენტის სახით შემცველობით 70 მას.% ან 70 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

800

3403 19 910 00

– – – – მანქანების, მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების საპოხი საშუალებები

1 ტ

800

3403 19 990 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

800

3403 91 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულის ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

1 ტ

800

3403 99 100 00

– – – მანქანების, მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების საპოხი საშუალებები

1 ტ

800

3403 99 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

800


1182-IIს ამოქმედდეს 2017 წლის 1 აგვისტოდან

12

სითხეები ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის

3824 90 980 01

– – – – – სითხეები ნიკოტინის შემცველობით ან ნიკოტინის შემცველობის გარეშე, განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის

1 მლ

0.2


შენიშვნა:

1. ამ ცხრილის მე-3 გრაფაში მითითებული 2403 11 000 00 და 2403 19 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონელი იბეგრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი დაფასოებულია პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არაუმეტეს 500 გრამისა.

2. სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ალკოჰოლიანი სასმელის რეალიზაციისას, თუ ვერ ხორციელდება სარეალიზაციოდ განკუთვნილი საქონლის ამ ცხრილის მე-2 გრაფაში მითითებული საქონლისათვის მიკუთვნება, აღნიშნული საქონლისთვის აქციზის განაკვეთი 1 ლიტრზე 9.2 ლარია.

1182-IIს ამოქმედდეს 2017 წლის 15 ივლისიდან

2. სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ალკოჰოლიანი სასმელის რეალიზაციისას, თუ ვერ ხორციელდება სარეალიზაციოდ განკუთვნილი საქონლის ამ ცხრილის მე-2 გრაფაში მითითებული საქონლისათვის მიკუთვნება, აღნიშნული საქონლისთვის აქციზის განაკვეთი 1 ლიტრ სუფთა სპირტზე 15 ლარია.

3. ამ ცხრილის მე-4 გრაფაში აღნიშნული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული, იმავე გრაფის მე-3 სვეტის (საქონლის დასახელება) „ა“−„ზ“ ქვეპუნქტებში მითითებული 0-დან 6 წლის ჩათვლით მსუბუქი ავტომობილებისათვის იმავე ქვეპუნქტებით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთები ჰიბრიდული მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში 50 პროცენტით მცირდება.

[3. ამ ცხრილის მე-4 გრაფაში აღნიშნული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული, იმავე გრაფის მე-3 სვეტის (საქონლის დასახელება) „ა“−„ზ“ ქვეპუნქტებში მითითებული 0-დან 6 წლის ჩათვლით მსუბუქი ავტომობილებისათვის იმავე ქვეპუნქტებით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთები ჰიბრიდული მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში 60 პროცენტით მცირდება.

4. ამ ცხრილის მე-4 გრაფაში აღნიშნული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მსუბუქი ავტომობილებისათვის, რომლებსაც საჭე მარჯვენა მხარეს აქვს ან გადატანილი აქვს, აქციზის განაკვეთი შეადგენს ამ ცხრილის მე-4 გრაფით შესაბამისი კატეგორიის მსუბუქი ავტომობილისთვის განსაზღვრული აქციზის განაკვეთის სამმაგ ოდენობას. (ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან)]

1-1. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2402 20 კოდში მითითებული ფილტრიანი სიგარეტებისათვის, თამბაქოს შემცველობით, 20 ღერზე და უფილტრო სიგარეტებისათვის, თამბაქოს შემცველობით, 20 ღერზე აქციზის განაკვეთია ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთისა და ამ საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასის 10 პროცენტის ჯამი. აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისათვის საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასი დგინდება ამ საქონლის მწარმოებლის/იმპორტიორის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი საცალო სარეალიზაციო ფასებისა და საგადასახადო ორგანოში არსებული სხვა ინფორმაციის საფუძველზე არაუგვიანეს ყოველი წლის 1 დეკემბრისა და გამოიყენება მომდევნო წლის 1 იანვრიდან ერთი წლის განმავლობაში.

1-2. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2402 20 კოდში მითითებულ ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტებზე აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისათვის საცალო სარეალიზაციო ფასს და მისი დადგენის წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

1182-IIს ამოქმედდეს 2017 წლის 1 აგვისტოდან

1-1. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2402 20 კოდში მითითებული ფილტრიანი სიგარეტებისათვის, თამბაქოს შემცველობით, 20 ღერზე და უფილტრო სიგარეტებისათვის, თამბაქოს შემცველობით, 20 ღერზე, საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის  2403 99 900 01 კოდში მითითებული საქონლისათვის 20 ცალზე, საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის  2403 99 900 02 კოდში მითითებული საქონლისათვის 20 ღერზე აქციზის განაკვეთია ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთისა და ამ საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასის 10 პროცენტის ჯამი. აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისათვის საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასი დგინდება ამ საქონლის მწარმოებლის/იმპორტიორის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი საცალო სარეალიზაციო ფასებისა და საგადასახადო ორგანოში არსებული სხვა ინფორმაციის საფუძველზე არაუგვიანეს ყოველი წლის 1 დეკემბრისა და გამოიყენება მომდევნო წლის 1 იანვრიდან 1 წლის განმავლობაში.

1-2. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2402 20 კოდში მითითებულ ფილტრიან სიგარეტებსა და უფილტრო სიგარეტებზე, აგრეთვე საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403 99 900 01, 2403 99 900 02 კოდებში მითითებულ საქონელზე აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისათვის საცალო სარეალიზაციო ფასს და მისი დადგენის წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.


2. (ამოღებულია – 19.04.2011, №4547).

3. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების განაკვეთია:

ა) დასაბეგრი ოპერაციის თანხის 8 პროცენტი, გარდა ამ ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამასთანავე, საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს, ყოველი შემდგომი კალენდარული წლისათვის საქართველოს პარლამენტს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 38-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრულ ვადაში, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტთან ერთად დასამტკიცებლად წარუდგინოს განსხვავებული აქციზის განაკვეთი ნული პროცენტიდან 8 პროცენტამდე ოდენობის ფარგლებში, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი ამტკიცებს შესაბამისი დადგენილებით;

[ა)  (ამოღებულია - 22.06.2016, №5445);  (ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან)]

ბ) საერთაშორისო ზარის საქართველოში მობილურ ქსელში დასრულების მომსახურებისათვის − ერთ წუთზე 15 თეთრი; 

გ) საერთაშორისო ზარის საქართველოში ფიქსირებულ ქსელში დასრულების მომსახურებისათვის − ერთ წუთზე 8 თეთრი.

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების გამწევი პირისათვის დასაბეგრი ბრუნვაა საანგარიშო პერიოდში გაწეული მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების თანხების ჯამი.

[4. (ამოღებულია - 22.06.2016, №5445);  (ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან)]

1182-IIს ამოქმედდეს 2017 წლის 15 ივლისიდან

5. ამ მუხლის პირველი ნაწილის ცხრილის პირველი გრაფით გათვალისწინებულ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2203 00 სასაქონლო სუბპოზიციაში მითითებულ ალაოს ლუდზე გადასახდელი აქციზის თანხა შეადგენს შესაბამისი აქციზის განაკვეთის, საქონლის მოცულობის რაოდენობრივი მაჩვენებლის და მოცემულ საქონელში ალკოჰოლის შემცველობის პროცენტული მაჩვენებლის ნამრავლს.

6. ამ მუხლის პირველი ნაწილის ცხრილის მე-2 გრაფით გათვალისწინებულ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2206 00 სასაქონლო სუბპოზიციაში მითითებულ საქონელზე გადასახდელი აქციზის თანხა შეადგენს შესაბამისი აქციზის განაკვეთის ნამრავლს მოცემული საქონლის მოცულობის რაოდენობრივ მაჩვენებელზე.

7. ამ მუხლის პირველი ნაწილის ცხრილის მე-2 გრაფით გათვალისწინებულ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის კოდებში მითითებულ საქონელზე (გარდა საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2206 00 სასაქონლო სუბპოზიციაში მითითებული საქონლისა) გადასახდელი აქციზის თანხა შეადგენს შესაბამისი აქციზის განაკვეთის ნამრავლს მოცემულ საქონელში სუფთა სპირტის მოცულობის რაოდენობრივ მაჩვენებელზე.

1182-IIს ამოქმედდეს 2017 წლის 1 აგვისტოდან

8. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2711 12, 2711 13, 2711 14 000 00, 2711 19 000 00 კოდებში მითითებული ნავთობპროდუქტების აირების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის მიწოდებისას აქციზის განაკვეთი 1 ტონაზე შეადგენს 180 ლარს.

☻ თავი 27. აქციზი / Chapter XXVII - Excise Tax

საგადასახადო კოდექსი -Tax code