▒ მუხლი 188. აქციზის განაკვეთები / Article 188 - Excise tax rates
1. ამ ნაწილში აღნიშნული აქციზური საქონელი იბეგრება აქციზის შემდეგი განაკვეთებით:

 

კოდი სეს ესნ-ის შესაბამისად

საქონლის დასახელება

ზომის ერთეული

აქციზის განაკვეთი (ლარი)

 

1

ლუდი

2203 00

ალაოს ლუდი

1 ლ

0.6

 

2

ეთილის სპირტი და ალკოჰოლური სასმელები

2206 00

სხვა დადუღებული სასმელები (მაგალითად, სიდრი, პერი (მსხლის სიდრი), თაფლის სასმელი); ნარევები დადუღებული სასმელებისაგან და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

1 ლ

5

2207

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.% ან მეტი; ეთილის სპირტი და სხვა დენატურირებული სპირტები ნებისმიერი კონცენტრაციით

1 ლ

10

2208 20

– სპირტის ნაყენები, მიღებული ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით (გამოხდით)

1 ლ

9.2

2208 30

– ვისკი

1 ლ

15

2208 40

– რომი და ტაფია

1 ლ

15

2208 50

– ჯინი და ღვიის ნაყენი

1 ლ

15

2208 60

– არაყი

1 ლ

10

2208 70

– ლიქიორები

1 ლ

9.2

2208 90 110 00

– – –არაკი (arrack) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლ

10

2208 90 190 00

– – – არაკი (arrack) ჭურჭელში ტევადობით

2 ლ-ზე მეტი

1 ლ

10

2208 90 330 00

– – – ქლიავის, მსხლის ან ალუბლის სპირტიანი ნაყენები (ლიქიორების გარდა) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლ

9.2

2208 90 380 00

– – – ქლიავის, მსხლის ან ალუბლის სპირტიანი ნაყენები (ლიქიორების გარდა) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ-ზე მეტი

1 ლ

9.2

2208 90 410 00

– – – – უზო

1 ლ

10

2208 90 450 00

– – – – კალვადოსი

1 ლ

10

2208 90 480 00

– – – –დანარჩენი

1 ლ

9.2

2208 90 520 00

– – – –კორნი

1 ლ

10

2208 90 540 00

– – – –ტეკილა

1 ლ

10

2208 90 560 00

– – – – დანარჩენი

1 ლ

10

2208 90 690 01

– – – – სპირტის ფაქტობრივი კონცენტრაციით არაუმეტეს 7 მას.%-ისა

1 ლ

2

2208 90 690 09

– – – – დანარჩენი

1 ლ

10

 

– – – 2 ლ-ზე მეტი ტევადობის ჭურჭელში

 

2208 90 710 00

– – – – ხილისგან გამოხდილი

1 ლ

9.2

2208 90 750 00

– – – – ტეკილა

1 ლ

10

2208 90 770 00

– – – – დანარჩენი

1 ლ

10

2208 90 780 00

– – – – დანარჩენი სპირტიანი სასმელები

1 ლ

10

 

– – ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, ჭურჭელში ტევადობით

 

2208 90 910 00

– – – 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლ

10

2208 90 990 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

1 ლ

10

 

3

თამბაქოს ნაწარმი (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

2402 10 000 01

– – სიგარები, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით

1 ღერი

1.3

2402 10 000 02

– – სიგარილები (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

1.5

 

2402 20

ფილტრიანი სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

1.1

უფილტრო სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

0.3

 

2403 11 000 00*

– – ყალიონით მოსაწევი თამბაქო, ამ ჯგუფის სუბპოზიციისათვის 1-ლი შენიშვნის შესაბამისად

1 კგ

25

2403 19 000 00*

– – დანარჩენი

1 კგ

25

2403 99 100 00

– – – საღეჭი ან საყნოსი (ბურნუთი) თამბაქო

1 კგ

25

 

 

 

 

 

4

მსუბუქი ავტომობილები (დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების წელსა და მსუბუქი ავტომობილის გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით, ხოლო იმპორტის შემთხვევაში – საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის წელსა და მსუბუქი ავტომობილის გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით), ძრავის მოცულობის 1 სმ³

8703

ა) 1 წლამდე

1 სმ³

1.5

ბ) 1 წლის

1 სმ³

1.5

გ) 2 წლის

1 სმ³

1.4

დ) 3 წლის

1 სმ³

1.3

ე) 4 წლის

1 სმ³

1.2

ვ) 5 წლის

1 სმ³

1

ზ) 6 წლის

1 სმ³

0.7

თ) 7 წლის

1 სმ³

0.5

ი) 8 წლის

1 სმ³

0.5

კ) 9 წლის

1 სმ³

0.5

ლ) 10 წლის

1 სმ³

0.5

მ) 11 წლის

1 სმ³

0.5

ნ) 12 წლის

1 სმ³

0.5

ო) 13 წლის

1 სმ³

0.6

პ) 14 წლის

1 სმ³

0.7

ჟ) 14 წელზე მეტის

1 სმ³

0.8

 

 

5

ნავთობპროდუქტების აირები და ბუნებრივი აირი (გარდა მილსადენით გადაადგილებულისა)

2709 00 100 00

– აირის კონდენსატი ბუნებრივი

1000 მ3

80

2711 11 000 00

– – ბუნებრივი აირი (გათხევადებული)

1000 მ3

80

2711 12

– – პროპანი

1 ტ

120

2711 13

– – ბუტანები

1 ტ

120

2711 14 000 00

– – ეთილენი, პროპილენი, ბუტილენი და ბუტადიენი

1 ტ

120

2711 19 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

120

2711 21 000 00

– – ბუნებრივი აირი (აირისებრ მდგომარეობაში)

1000 მ3

80

 

 

6

ნავთობპროდუქტები, ნავთობის დისტილატები და ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები

2710 12

– – მსუბუქი დისტილატები და პროდუქტები

1 ტ

250

2710 19 110 00

– – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

220

2710 19 150 00

– – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 110 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

220

2710 19 210 00

– – – – – – რეაქტიული სათბობი

1 ტ

220

2710 19 250 00

– – – – – – დანარჩენი

1 ტ

220

2710 19 290 00

– – – – – დანარჩენი

1 ტ

220

2710 19 310 00

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

150

2710 19 350 00

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 310 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

150

2710 19 410 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 19 450 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,2 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 19 490 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

150

2710 19 710 00

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

400

2710 19 750 00

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 710 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

400

2710 19 810 00

– – – – – – ძრავას ზეთები, კომპრესორის საპოხი ზეთი, ტურბინის საპოხი ზეთი

1 ტ

400

2710 19 830 00

– – – – – – სითხეები ჰიდრავლიკური მიზნებისათვის

1 ტ

400

2710 19 850 00

– – – – – – ღია ფერის ზეთები, ვაზელინის ზეთი

1 ტ

400

2710 19 870 00

– – – – – – ზეთი კბილანებისათვის და ზეთი რედუქტორებისათვის

1 ტ

400

2710 19 910 00

– – – – – – ლითონების დასამუშავებელი შედგენილობები, ფორმების გასაპოხი ზეთები, ანტიკოროზიული ზეთები

1 ტ

400

2710 19 930 00

– – – – – – ელექტრული საიზოლაციო ზეთები

1 ტ

400

2710 19 990 00

– – – – – – დანარჩენი საპოხი ზეთები და ზეთები დანარჩენი

1 ტ

400

2710 20 110 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 20 150 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,2 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 20 190 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

150

2710 20 390 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

2710 91 000 00

– – პოლიქლორბიფენილების, პოლიქლორტრიფენილების ან პოლიბრომბიფენილების შემცველობით

1 ტ

400

2710 99 000 00

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები – ლიალური წყალი (ნავთობით დაბინძურებული წყალი), ტანკის (ნავთობპროდუქტების ბაკ-საცავების) ნარეცხი

1 ტ

50

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები დანარჩენი

1 ტ

400

 

3

[ თამბაქოს ნაწარმი ( თამბაქოს ნედლეულის გარდა ) 

2402 10 000 01 

– – სიგარები, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით 

1 ღერი 

1.9 

2402 10 000 02 

– – სიგარილები (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით 

20 ღერი 

2.2 

2402 20 

ფილტრიანი სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით 

20 ღერი 

1.70 

 

უფილტრო სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით 

20 ღერი 

0.6 

2403 11 000 00* 

– – ყალიონით მოსაწევი თამბაქო, ამ ჯგუფის სუბპოზიციისათვის 1-ლი შენიშვნის შესაბამისად 

1 კგ 

35 

 

2403 19 000 00* 

– – დანარჩენი 

1 კგ 

35 

2403 99 100 00 

– – – საღეჭი ან საყნოსი (ბურნუთი) თამბაქო 

1 კგ 

35 

 

 

 

 

4 

მსუბუქი ავტომობილები (დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების წელსა და მსუბუქიავტომობილის გამოშვების წელსშორის სხვაობის მიხედვით, ხოლო იმპორტის შემთხვევაში –საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის წელსა და მსუბუქიავტომობილის გამოშვების წელს შორისსხვაობის მიხედვით), ძრავის მოცულობის 1 სმ ³

8703

ა) 1 წლამდე 

1 სმ³ 

1.5 

ბ) 1 წლის 

1 სმ³ 

1.5 

გ) 2 წლის 

1 სმ³ 

1.5 

დ) 3 წლის 

1 სმ³ 

1.4 

ე) 4 წლის 

1 სმ³ 

1.2 

ვ) 5 წლის 

1 სმ³ 

1.0 

ზ) 6 წლის 

1 სმ³ 

0.8 

თ) 7 წლის 

1 სმ³ 

0.8 

ი) 8 წლის 

1 სმ³ 

0.8 

კ) 9 წლის 

1 სმ³ 

0.9 

ლ) 10 წლის 

1 სმ³ 

1.1 

მ) 11 წლის 

1 სმ³ 

1.3 

ნ) 12 წლის 

1 სმ³ 

1.5 

ო) 13 წლის 

1 სმ³ 

1.8 

პ) 14 წლის 

1 სმ³ 

2.1 

ჟ) 14 წელზე მეტის 

1 სმ³ 

2.4 

 

5

ნავთობპროდუქტების აირები და ბუნებრივი აირი (გარდა მილსადენითგადაადგილებულისა) 

2709 00 100 00 

– აირის კონდენსატი ბუნებრივი 

1000 მ 3 

200 

2711 11 000 00 

– – ბუნებრივი აირი (გათხევადებული) 

1000 მ 3 

200 

2711 12 

– – პროპანი 

1 ტ 

120 

2711 13 

– – ბუტანები 

1 ტ 

120 

2711 14 000 00 

– – ეთილენი, პროპილენი, ბუტილენი და ბუტადიენი 

1 ტ 

120 

2711 19 000 00 

– – დანარჩენი 

1 ტ 

120 

2711 21 000 00 

– – ბუნებრივი აირი (აირისებრ მდგომარეობაში) 

1000 მ 3 

200 

 

6

ნავთობპროდუქტები, ნავთობის დისტილატები და ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები 

2710 12 

– – მსუბუქი დისტილატები და პროდუქტები 

1 ტ 

500 

2710 19 110 00 

– – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის 

1 ტ 

440 

2710 19 150 00 

– – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 110 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა 

1 ტ 

440 

2710 19 210 00 

– – – – – – რეაქტიული სათბობი 

1 ტ 

440 

2710 19 250 00 

– – – – – – დანარჩენი 

1 ტ 

440 

2710 19 290 00 

– – – – – დანარჩენი 

1 ტ 

440 

2710 19 310 00 

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის 

1 ტ 

400 

2710 19 350 00 

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 310 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა 

1 ტ 

400 

2710 19 410 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არაუმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ 

400 

2710 19 450 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 0,2 მას.%-ისა 

1 ტ 

400 

2710 19 490 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი 

1 ტ 

400 

2710 19 710 00 

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის 

1 ტ 

800 

2710 19 750 00 

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 710 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა 

1 ტ 

800 

2710 19 810 00 

– – – – – – ძრავის ზეთები, კომპრესორის საპოხი ზეთი, ტურბინის საპოხი ზეთი 

1 ტ 

800 

2710 19 830 00 

– – – – – – სითხეები ჰიდრავლიკური მიზნებისათვის 

1 ტ 

800 

2710 19 850 00 

– – – – – – ღია ფერის ზეთები, ვაზელინის ზეთი 

1 ტ 

800 

2710 19 870 00 

– – – – – – ზეთი კბილანებისათვის და ზეთი რედუქტორებისათვის 

1 ტ 

800 

2710 19 910 00 

– – – – – – ლითონების დასამუშავებელი შედგენილობები, ფორმების გასაპოხი ზეთები, ანტიკოროზიული ზეთები 

1 ტ 

800 

2710 19 930 00 

– – – – – – ელექტრული საიზოლაციო ზეთები 

1 ტ 

800 

2710 19 990 00 

– – – – – – დანარჩენი საპოხი ზეთები და ზეთები დანარჩენი 

1 ტ 

800 

2710 20 110 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არაუმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ 

400 

2710 20 150 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 0,2 მას.%-ისა 

1 ტ 

400 

2710 20 190 00 

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი 

1 ტ 

400 

2710 20 390 00 

– – დანარჩენი 

1 ტ 

800 

2710 91 000 00 

– – პოლიქლორბიფენილების, პოლიქლორტრიფენილების ან პოლიბრომბიფენილების შემცველობით 

1 ტ 

800 

2710 99 000 00 

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები – ლიალური წყალი (ნავთობით დაბინძურებული წყალი), ტანკის (ნავთობპროდუქტების ბაკ-საცავების) ნარეცხი 

1 ტ 

100 

 

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები დანარჩენი 

1 ტ 

800 

(ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან)]

 

7

ბიოდიზელი

3826 00 000 00

ბიოდიზელი და მისი ნარევები, რომლებიც შეიცავს ან არ შეიცავს მასის 70 მას.%-ზე ნაკლები ოდენობით ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობს ან ნავთობპროდუქტებს

1 ტ

150

 

8

პიროლიზის თხევადი პროდუქტი

3911 90

პიროლიზის თხევადი პროდუქტი

1 ტ

400

 

 

9

ზეთები და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილი სხვა პროდუქტები

2707 99 110 00

— — — — გაუწმენდავი მსუბუქი ზეთები, რომელთა 90 მოც.% ან 90 მოც.%-ზე მეტი გამოიხდება 200° C ტემპერატურამდე

1 ტ

350

2707 99 190 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

350

2707 99 300 00

– – – დაგოგირდებული მსუბუქი ზეთები

1 ტ

350

2707 99 500 00

– – – ძირითადი პროდუქტები

1 ტ

350

2707 99 700 00

– – – ანთრაცენი

1 ტ

350

2707 99 990 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

350

 

10

მისართი, გამხსნელი, ანტიდეტონატორი

2707 10 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 10 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 20 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 20 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 30 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 30 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 50 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 50 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 99 800 00

– – – ფენოლები

1 ტ

400

2712 20 100 00

– – სინთეზური პარაფინი მოლეკულური მასით 460 ან 460-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1560-ისა

1 ტ

400

2712 20 900 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

2902 11 100 00

– – – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2902 11 900 00

– – – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2902 19 100 00

– – – ციკლოტერპენები

1 ტ

400

2902 19 800 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

2902 20 000 00

– ბენზოლი

1 ტ

400

2902 30 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2902 30 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2905 11 000 00

– – მეთანოლი (მეთილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 12 000 00

– – პროპან-1-ოლი (პროპილის სპირტი) და პროპან-2-ოლი (იზოპროპილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 13 000 00

– – ბუტან-1-ოლი (ნ-ბუთილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 14 100 00

– – – 2-მეთილპროპან-2-ოლი (ტრეტბუტილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 14 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

2905 16 100 00

– – – 2-ეთილჰექსან-1-ოლი

1 ტ

400

2905 16 200 00

– – – ოქტან-2-ოლი

1 ტ

400

2905 16 800 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 11 100 00

– – – ტეტრაეთილტყვიის ფუძეზე

1 ტ

400

3811 11 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 19 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 21 000 00

– – ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების შემცველობით

1 ტ

400

3811 29 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 90 000 00

– დანარჩენი

1 ტ

400

3814 00 100 00

– ბუტილაცეტატის ფუძეზე

1 ტ

400

3814 00 900 00

– დანარჩენი

1 ტ

400

 

11

საპოხი მასალები და საშუალებები

3403 11 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულის ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

1 ტ

400

3403 19 100 00

– – – ნავთობისაგან ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების არაძირითადი კომპონენტის სახით შემცველობით 70 მას.% ან 70 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

400

3403 19 910 00

– – – – მანქანების, მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების საპოხი საშუალებები

1 ტ

400

3403 19 990 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

400

3403 91 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულის ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

1 ტ

400

3403 99 100 00

– – – მანქანების, მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების საპოხი საშუალებები

1 ტ

400

3403 99 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

 

შენიშვნა:

1. ამ ცხრილის მე-3 გრაფაში მითითებული 2403 11 000 00 და 2403 19 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონელი იბეგრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი დაფასოებულია პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არაუმეტეს 500 გრამისა.

2. სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ალკოჰოლიანი სასმელის რეალიზაციისას, თუ ვერ ხორციელდება სარეალიზაციოდ განკუთვნილი საქონლის ამ ცხრილის მე-2 გრაფაში მითითებული საქონლისათვის მიკუთვნება, აღნიშნული საქონლისთვის აქციზის განაკვეთი 1 ლიტრზე 9.2 ლარია.

3. ამ ცხრილის მე-4 გრაფაში აღნიშნული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული, იმავე გრაფის მე-3 სვეტის (საქონლის დასახელება) „ა“−„ზ“ ქვეპუნქტებში მითითებული 0-დან 6 წლის ჩათვლით მსუბუქი ავტომობილებისათვის იმავე ქვეპუნქტებით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთები ჰიბრიდული მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში 50 პროცენტით მცირდება.

[3. ამ ცხრილის მე-4 გრაფაში აღნიშნული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული, იმავე გრაფის მე-3 სვეტის (საქონლის დასახელება) „ა“−„ზ“ ქვეპუნქტებში მითითებული 0-დან 6 წლის ჩათვლით მსუბუქი ავტომობილებისათვის იმავე ქვეპუნქტებით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთები ჰიბრიდული მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში 60 პროცენტით მცირდება.

4. ამ ცხრილის მე-4 გრაფაში აღნიშნული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მსუბუქი ავტომობილებისათვის, რომლებსაც საჭე მარჯვენა მხარეს აქვს ან გადატანილი აქვს, აქციზის განაკვეთი შეადგენს ამ ცხრილის მე-4 გრაფით შესაბამისი კატეგორიის მსუბუქი ავტომობილისთვის განსაზღვრული აქციზის განაკვეთის სამმაგ ოდენობას. (ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან)]

1 1. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2402 20 კოდში მითითებული ფილტრიანი სიგარეტებისათვის, თამბაქოს შემცველობით, 20 ღერზე და უფილტრო სიგარეტებისათვის, თამბაქოს შემცველობით, 20 ღერზე აქციზის განაკვეთია ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთისა და ამ საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასის 10 პროცენტის ჯამი. აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისათვის საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასი დგინდება ამ საქონლის მწარმოებლის/იმპორტიორის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი საცალო სარეალიზაციო ფასებისა და საგადასახადო ორგანოში არსებული სხვა ინფორმაციის საფუძველზე არაუგვიანეს ყოველი წლის 1 დეკემბრისა და გამოიყენება მომდევნო წლის 1 იანვრიდან ერთი წლის განმავლობაში.

12. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2402 20 კოდში მითითებულ ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტებზე აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისათვის საცალო სარეალიზაციო ფასს და მისი დადგენის წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

2. (ამოღებულია – 19.04.2011, №4547).

3. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების განაკვეთია:

ა) დასაბეგრი ოპერაციის თანხის 8 პროცენტი, გარდა ამ ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამასთანავე, საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს, ყოველი შემდგომი კალენდარული წლისათვის საქართველოს პარლამენტს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 38-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრულ ვადაში, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტთან ერთად დასამტკიცებლად წარუდგინოს განსხვავებული აქციზის განაკვეთი ნული პროცენტიდან 8 პროცენტამდე ოდენობის ფარგლებში, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი ამტკიცებს შესაბამისი დადგენილებით;

[ა)  (ამოღებულია - 22.06.2016, №5445);  (ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან)]

ბ) საერთაშორისო ზარის საქართველოში მობილურ ქსელში დასრულების მომსახურებისათვის − ერთ წუთზე 15 თეთრი; 

გ) საერთაშორისო ზარის საქართველოში ფიქსირებულ ქსელში დასრულების მომსახურებისათვის − ერთ წუთზე 8 თეთრი.

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების გამწევი პირისათვის დასაბეგრი ბრუნვაა საანგარიშო პერიოდში გაწეული მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების თანხების ჯამი.

[4. (ამოღებულია - 22.06.2016, №5445);  (ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან)]

☻ თავი 27. აქციზი / Chapter XXVII - Excise Tax

საგადასახადო კოდექსი -Tax code

1. The excisable goods indicated in this paragraph shall be subject to the following excise tax rates:

No

CN code

Description

Unit of measurement

Excise tax rate (GEL)

1

Beer

2203 00

Beer made from malt

1 litre

0.6

2

Ethanol and alcoholic beverages

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

1 litre

 

 

5

 

 

2207

 

 

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic

strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl

alcohol and other spirits, denatured, of any

strength

1 litre

 

 

10

 

 

2208 20

 

 

- Spirits tincture obtained by distilling grape wine or

grape marc

1 litre

 

 

9.2

 

2208 30

- Whiskies

1 litre

10

2208 40

- Rum and Tafia

1 litre

10

2208 50

- Gin and Geneva

1 litre

10

2208 60

-Vodka

1 litre

3

2208 70

-Liqueurs and cordials

1 litre

9.2

2208 90 110 00

---Arrack in containers holding 2 litres or less

1 litre

 

 

5

 

2208 90 190 00

---Arrack in containers holding more than 2 litres

1 litre

 

5

 

2208 90 330 00

 

---Plum, pear or cherry spirit

(except liqueurs) in a container of 2 litres or smaller

1 litre

 

6

 

2208 90 380 00

 

---Plum, pear or cherry spirit (except liqueurs) in containers holding more than 2 litres

1 litre

 

6

2208 90 410 00

----Ouzo

1 litre

7

2208 90 450 00

-------Calvados

1 litre

8

2208 90 480 00

-------Other

1 litre

6

2208 90 520 00

-------Corn (corn whiskey)

1 litre

8

2208 90 540 00

-------Tequila

1 litre

8

2208 90 560 00

-------Other

1 litre

6

2208 90 690 01

-------With actual alcohol concentration of up to 7% alc. by vol

1 litre

 

2

2208 90 690 09

-------Other

1 litre

6

 

---In containers holding more than 2 litres

 

 

2208 90 710 00

-----Distilled from fruit

1 litre

7

2208 90 750 00

-----Tequila

1 litre

8

2208 90 770 00

-----Other

1 litre

6

2208 90 780 00

----Other spirituous beverages

1 litre

6

 

--Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic

strength by volume of less than 80 %, in containers holding:

 

 

2208 90 910 00

---2 litres or less

1 litre

6

2208 90 990 00

---more than 2 litres

1 litre

6

Tobacco products (except raw tobacco)

3

 

2402 10 000 01

--Cigars, cheroots, containing tobacco;

1 cigarette

 

 

1.9

 

 

2402 10 000 02

 

--Cigarillos, containing tobacco;

20 cigarettes

 

 

2.2

 

2402 20

 

 

Filter cigarettes, containing tobacco

20 cigarettes

1.7

Non filter cigarettes containing tobacco

20 cigarettes

0.6

2403 11 000 00*

 

--Water-pipe tobacco specified in subheading

note 1 to this chapter

1 kg

 

 

35

 

 

2403 19 000 00*

--Other

1 kg

35

2403 99 100 00

---Chewing tobacco and snuff

 

 

1 kg

35

Motor cars (according to the difference between the year of the taxable transaction and the motor car year of manufacture and in the event of import – the difference between the year of tax declaration registration and the motor car year of manufacture), 1 cm3 of engine displacement

 

 

 

4

 

 

 

8703

a) under 1 year old

1 cm3

1.5

b) 1 year old

1 cm3

1.5

c) 2 years old

1 cm3

1.5

d) 3 years old

1 cm3

1.4

e) 4 years old

1 cm3

1.2

f) 5 years old

1 cm3

1.0

g) 6 years old

1 cm3

0.8

h) 7 years old

1 cm3

0.8

i) 8 years old

1 cm3

0.8

j) 9 years old

1 cm3

0.9

k) 10 years old

1 cm3

1.1

l) 11 years old

1 cm3

1.3

m) 12 years old

1 cm3

1.5

n) 13 years old

1 cm3

1.8

o) 14 years old

1 cm3

2.1

p) over 14 years old

1 cm3

2.4

Petroleum gas product and natural gas (other than carried through a pipeline)

 

 

 

5

 

2709 10 100 00

-Gas condensate, natural

1000 m3

200

2711 11 000 00

--Natural gas (liquefied)

1000 m3

200

2711 12

--Propane

1 ton

120

2711 13

--Butanes

1 ton

120

2711 14 000 00

--Ethylene, propylene, butylene and butadiene

1 ton

120

2711 19 000 00

--Other

1 ton

120

2711 21 000 00

--Natural gas (gaseous)

1000 m3

200

Petroleum products, petroleum distillates and used oil products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

2710 12

--light oils and preparations

1 ton

500

2710 19 110 00

----For undergoing a specific process

1 ton

440

2710 19 150 00

----For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading2710 19 110 00

1 ton

 

440

2710 19 210 00

-----Jet fuel

1 ton

440

2710 19 250 00

-----Other

1 ton

440

2710 19 290 00

-----Other

1 ton

440

2710 19 310 00

-----For specific refining processes

1 ton

 

400

2710 19 350 00

 

-----For chemical transformations in processes other than those indicated in subheading 2710 19 310 00

1 ton

 

400

2710 19 410 00

 

------With sulphur concentration of up to 0.05%

1 ton

 

400

2710 19 450 00

 

------With sulphur concentration of over 0.05% but not in excess of 0.2%

1 ton

 

400

2710 19 490 00

------With sulphur concentration of over 0.2%

1 ton

400

2710 19 710 00

-----For specific refining processes

1 ton

800

2710 19 750 00

 

-----For chemical transformations in processes other than those indicated in subheading 2710 19 710 00

1 ton

 

800

2710 19 810 00

------Motor oils, compressor lube oils, turbine lube oils

1 ton

 

800

2710 19 830 00

------Liquids for hydraulic purposes

1 ton

800

2710 19 850 00

------White oils, liquid paraffin

1 ton

800

2710 19 870 00

------Sprocket oils and reduction gear box oils

1 ton

 

800

2710 19 910 00

------Metal-working compounds, mould-release oils, anti-corrosion oils

1 ton

 

800

2710 19 930 00

------Electrical insulating oils

1 ton

800

2710 19 990 00

------Other lubricating oils and other oils

1 ton

800

2710 20 110 00

------With sulphur concentration of up to 0.05%

1 ton

 

400

 

2710 20 150 00

------With sulphur concentration of over 0.05% but not in excess of 0.2%

1 ton

 

400

 

2710 20 190 00

------With sulphur concentration of over 0.2%

1 ton

400

 

2710 20 390 00

--Other

1 ton

800

2710 91 000 00

--Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)

1 ton

 

800

 

 

 

2710 99 000 00

Used oil products – bilge water (water contaminated with oil), tank (oil products storage tank) washdown

1 ton

 

100

 

Other used oil products

1 ton

800

Biodiesel

7

3826 00 000 00

Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

1 ton

150

Liquid product of pyrolysis

8

3911 90

Liquid product of pyrolysis

1 ton

400

Oils and other products distilled at high temperature from coal tars

 

 

 

9

 

2707 99 110 00

----Crude light oils of which 90 % or more

by volume distils at temperatures of up to 200C

1 ton

 

350

 

2707 99 190 00

----Other

1 ton

350

2707 99 300 00

---Sulphurated light oils

1 ton

350

2707 99 500 00

---Basic products

1 ton

350

2707 99 700 00

---Anthracene

1 ton

350

2707 99 990 00

----Other

1 ton

350

Admixture, solvent, antidetonator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

2707 10 100 00

--To be used as fuel

1 ton

400

2707 10 900 00

--For other purposes

1 ton

400

2707 20 100 00

--To be used as fuel

1 ton

400

2707 20 900 00

--For other purposes

1 ton

400

2707 30 100 00

--To be used as fuel

1 ton

400

2707 30 900 00

--For other purposes

1 ton

400

2707 50 100 00

--To be used as fuel

1 ton

400

2707 50 900 00

--For other purposes

1 ton

400

2707 99 800 00

---Phenols

1 ton

400

2712 20 100 00

--Synthetic paraffin with molecular mass of 460 or over 460 but not in excess of 1560

1 ton

400

2712 20 900 00

--Other

1 ton

400

2902 11 100 00

---To be used as fuel

1 ton

400

2902 11 900 00

---For other purposes

1 ton

400

2902 19 100 00

---Cyclic terpenes

1 ton

400

2902 19 800 00

---Other

1 ton

400

2902 20 000 00

-Benzol

1 ton

400

2902 30 100 00

--To be used as fuel

1 ton

400

2902 30 900 00

---For other purposes

1 ton

400

2905 11 000 00

--Methanol (methyl alcohol)

1 ton

400

2905 12 000 00

--Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol)

1 ton

400

 

2905 13 000 00

 

--Butan-1-ol (n butyl alcohol)

 

1 ton

 

400

 

2905 14 100 00

--2-methylpropan-2-ol (tert-butyl alcohol)

1 ton

400

2905 14 900 00

---Other

1 ton

400

2905 16 100 00

---2-ethylhexan-1-ol

1 ton

400

2905 16 200 00

---Octan-2-ol

1 ton

400

2905 16 800 00

---Other

1 ton

400

3811 11 100 00

---Based on tetraethyl-lead

1 ton

400

3811 11 900 00

---Other

1 ton

400

3811 19 000 00

--Other

1 ton

400

3811 21 000 00

--Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

1 ton

 

400

 

3811 29 000 00

---Other

1 ton

400

3811 90 000 00

--Other

1 ton

400

3814 00 100 00

-Based on butyl acetate

1 ton

400

3814 00 900 00

-Other

1 ton

400

Lubricants

 

 

 

11

 

3403 11 000 00

--Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials

1 ton

400

3403 19 100 00

---Containing 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals

1 ton

400

 

 

3403 19 910 00

----Lubricants for machines, mechanisms and transport vehicles

1 ton

 

400

 

3403 19 990 00

----Other

1 ton

400

3403 91 000 00

--Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials

1 ton

 

400

 

3403 99 100 00

---Lubricants for machines, mechanisms and vehicles

1 ton

 

400

 

3403 99 900 00

---Other

1 ton

400

 

Note:

1. The goods listed under codes 2403 11 000 000 and 2403 19 000 000 of section 3 of the above table shall be taxed only if they are packed in original packaging of up to 500 g of net weight.

2. If during the selling of alcoholic beverage transferred into state ownership, the goods for selling cannot be deemed as goods indicated in the second section of the above table, the excise rate per 1 litre of said goods shall be GEL 9.2.

3. The excise rates in sub-paragraphs a-g of column 3 (Description) of cell 4 of this table for 0 through 6 years old motor cars that are provided for in the same sub-paragraphs under the commodity item 8703 of the Foreign Economic Activity National Commodity Nomenclature specified in cell 4 of the table in the case of hybrid motor cars shall be reduced by 60 %.

4. The excise rate for motor cars under the commodity item 8703 of the Foreign Economic Activity National Commodity Nomenclature specified in cell 4 of the table, which are right hand drive or with converted steering, shall be three times as much as the excise rate for a motor car of a respective category under cell 4 of the table.

11. The excise rate for 20 pieces of filter cigarettes containing tobacco, under Foreign Economic Activity National Commodity Nomenclature code 2402 20, and for 20 pieces of non-filter cigarettes containing tobacco shall be the sum of the excise rate determined in paragraph 1 of this article and the 10% of this product retail price. For the purposes of calculating the excise amount, the retail price of the goods shall be determined based on the retail prices presented by the producer/importer of this product to a tax authority and other information available at the tax authority not later than 1 December of each year and shall be applicable for one year from 1 January of the following year.

12. For the purposes of calculating excise amount for the filter and non-filter cigarettes under Foreign Economic Activity National Commodity Nomenclature code 2402 20, the retail price and the procedure for its calculation shall be determined by the Minister for finance of Georgia.

2. (Deleted - No 4547, 19.4.2011)

3. The following shall be electronic communication service rates:

a) 8% of the taxable transaction, except as provided in sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph. At the same time, the Government of Georgia, together with the draft budget may also present, for each subsequent calendar year, a different excise rate from zero to eight per cent, for approval to the Parliament of Georgia within the time limits prescribed in Article 38(1) of the Budget Code of Georgia; the parliament shall approve the rate by a relevant resolution;

[a) (deleted - No 5445, 22.6.2016); (Shall become effective from 1 January 2018)]

b) for international call termination services in a mobile network in Georgia – 15 tetris per minute;

c) for international call termination services in a fixed network in Georgia – 8 tetris per minute.

4. In the case set out in paragraph 3(a) of this article, taxable turnover for a person providing mobile communication services shall be the sum of the amounts of mobile communication services delivered in the reporting period.

[4. (deleted - No 5445, 22.6.2016); (Shall become effective from 1 January 2018)]