▒ მუხლი 187. აქციზური საქონლის ექსპორტი და ექსპორტის დრო / Article 187 - Export of excisable goods and the time of export

1. აქციზური საქონლის ექსპორტი განისაზღვრება ამ კოდექსის მიხედვით.
2. აქციზური საქონლის ექსპორტი ხორციელდება მაშინ, როდესაც ამ კოდექსის მიხედვით ხდება დეკლარირება საქონლის ექსპორტში მოქცევის შესახებ.

4906-IIს
1. აქციზური საქონლის ექსპორტი არის საქართველოს საბაჟო კოდექსის შესაბამისად ამ საქონლის ექსპორტის პროცედურაში მოქცევა.

2. აქციზური საქონლის ექსპორტი განხორციელებულად მიიჩნევა, თუ, საქართველოს საბაჟო კოდექსის შესაბამისად, ეს საქონელი ექსპორტის პროცედურაში ექცევა.“.

1. The export of excisable goods shall be determined in accordance with this Code.

2. The export of excisable goods shall be performed when a declaration on goods being placed under export is filed in accordance with this Code.