▒ მუხლი 186. აქციზური საქონლის იმპორტი და იმპორტის დრო / Article 186 - Import of excisable goods and the time of import

1. აქციზური საქონლის იმპორტი განისაზღვრება ამ კოდექსის მიხედვით.
2. აქციზური საქონლის იმპორტი ხორციელდება მაშინ, როდესაც საქონელი ამ კოდექსის მიხედვით იბეგრება ან, გათავისუფლებული რომ არ ყოფილიყო, დაიბეგრებოდა იმპორტის გადასახადით.

4906-IIს

1. აქციზური საქონლის იმპორტი არის საქართველოს საბაჟო კოდექსის შესაბამისად ამ საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში მოქცევა.
2. აქციზური საქონლის იმპორტი განხორციელებულად მიიჩნევა, თუ, საქართველოს საბაჟო კოდექსის შესაბამისად, ეს საქონელი თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში ექცევა.
1. The import of excisable goods shall be determined in accordance with this Code.

2. The import of excisable goods shall be performed when goods are taxed under this Code or, if not exempt, would have been subject to import duty.