▒ მუხლი 183. დაბეგვრის ობიექტი / Article 183 – Excisable object

აქციზით დაბეგვრის ობიექტია:
ა) დასაბეგრი ოპერაცია;
ბ) აქციზური საქონლის იმპორტი;
გ) აქციზური საქონლის ექსპორტი.

An excise taxable object shall be:

a) an excise taxable transaction

b) import of excisable goods

c) export of excisable goods.