☻ თავი 27. აქციზი / Chapter XXVII - Excise Tax


თავი 27. აქციზი

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎