☻ თავი 27. აქციზი / Chapter XXVII - Excise Tax

თავი 27. აქციზი

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎