۩ კარი 07. აქციზი / SECTION VII EXCISE TAX

კარი 07. აქციზი

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎