მუხლი 180. გრანტით შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე და დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის დარიცხულ დღგ-ის თანხაზე გადამეტების შემთხვევაში დღგ-ის ჩათვლა ან დაბრუნება / Article 180 - VAT deduction or refund on goods/services purchased with grants and excess of the VAT amount deductible over the VAT amount charged

1. გრანტით შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე დღგ-ის ჩათვლა ან დაბრუნება ხორციელდება ამ კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილი წესით.
2. საანგარიშო პერიოდში ჩასათვლელი დღგ-ის თანხის გადამეტება დარიცხულ დღგ-ის თანხაზე უბრუნდება დღგ-ის გადამხდელს ამ კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილი წესით.

1. VAT deduction or refund for goods/services purchased with grants shall be performed in the manner provided for by Article 63 of this Code.

2. The excess of the VAT amount deductible over the VAT amount charged in the accounting period shall be refunded to the VAT payer in the manner provided for by Article 63 of this Code.