☻ თავი 26. სპეციალური წესები / Chapter XXVI - Special Rules

თავი 26. სპეციალური წესები

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎