მუხლი 174. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა / Article 174 - Deductible VAT amount

1. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არის:

ა) დღგ-ის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით საქონლის შეძენისას, მომსახურების მიღებისას, საქონლის იმპორტისას ან/და საქონლის დროებითი შემოტანისას, მათ შორის, დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთზე;

97-Iს ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ა) დღგ-ის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით, მათ შორის, დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთზე;ბ) საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების შემთხვევაში ამ ოპერაციაზე დარიცხული და დღგ-ის დეკლარაციაში ასახული დღგ-ის თანხა, რომელიც იმავდროულად ჩათვლის მიღების საფუძველია ;

გ) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირებს შორის საქონლის/მომსახურების გაცვლის ( ბარტერული ) ოპერაციის შემთხვევაში − თითოეული მხარისათვის მიწოდებულ საქონელზე / გაწეულ მომსახურებაზე გადახდილი ან/და გადასახდელი დღგ-ის თანხა. ამასთანავე, ჩათვლა ხორციელდება სანაცვლო საქონლის/მომსახურების მიღების მომენტში, მიღებულ საქონელთან/მომსახურებასთან მიმართებით ამ მუხლით დადგენილი შეზღუდვების (გარდა ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულისა) გათვალისწინებით.

N2946-Iს გამოქვეყნების თარიღი 24/12/2014

გ) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირებს შორის საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის შემთხვევაში − თითოეული მხარისათვის მიწოდებულ საქონელზე/გაწეულ მომსახურებაზე გადახდილი ან/და გადასახდელი დღგ-ის თანხა, თუ თითოეული ოპერაცია იბეგრება დღგ-ით. ამასთანავე, ჩათვლა ხორციელდება სანაცვლო საქონლის/მომსახურების მიღების მომენტში, მიღებული საქონლის/მომსახურების მიმართ ამ მუხლით დადგენილი შეზღუდვების (გარდა ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვისა) გათვალისწინებით.

N3581-IIს ამოქმედდეს 2015 წლის 1 ივლისიდან.

დ) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ უკუდაბეგვრის შემთხვევაში დარიცხული და დღგ-ის დეკლარაციაში ასახული უკუდაბეგვრის დღგ-ის თანხა, რომელიც იმავდროულად ჩათვლის მიღების საფუძველია.
2. დღგ-ის ჩათვლა ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:

ა) საქონელი ან/და მომსახურება გამოიყენება ან გამოყენებული იქნება:
ა.ბ) საქონლის რეექსპორტში ან/და ექსპორტში;
ა.გ) საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისათვის;

N2950-Iს 23/12/2014

ა.დ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სახელმწიფოსათვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდებისათვის ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევისათვის;

ბ) საქონელი ან/და მომსახურება გამოიყენება ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული საქონლის წარმოებისათვის ან/და მომსახურების გაწევისათვის.

3. დღგ-ის ჩათვლა არ ხორციელდება:

ა) პირის მიერ სოციალური მიზნით, გასართობი ღონისძიებებისათვის გაწეულ ხარჯზე ან წარმომადგენლობით ხარჯზე გადახდილ დღგ-ის თანხებზე, გარდა ასეთი ღონისძიებების ფარგლებში პირის მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდებისა, როდესაც ასეთი ხარჯის ფარგლებში შესყიდული საქონელი ან/და მომსახურება ამ პირის მიერ იბეგრება დღგ-ით;
ბ) ამ მუხლის მე-4–მე-11 ნაწილების გათვალისწინებით, ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულ დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენებული ან/და გამოსაყენებელი საქონლის/მომსახურების საწარმოებლად გაწეულ ხარჯზე გადახდილ დღგ-ის თანხებზე;
გ) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც არ იძლევა საქონლის/მომსახურების გამყიდველის იდენტიფიცირების საშუალებას;
დ) (ამოღებულია - 26.12.2013, №1886);

ე) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის ქვემოთ მოცემულ, შესაბამის ვადაში წარმოდგენილ ერთ-ერთ დეკლარაციაში მაინც:
ე.ა) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამი საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადაში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენით);
ე.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არაუგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადაში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენით);

4906-IIს 
ე) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის შესაბამის ვადაში წარმოდგენილ შემდეგ დეკლარაციაში:

ე.ა) მატერიალური (მათ შორის, კომპიუტერით ამობეჭდილი) საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არაუგვიანეს მომდევნო 3 საანგარიშო პერიოდის მიხედვით ან არაუგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით, დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, დაზუსტებული დეკლარაციის წარმოდგენით);

ე.ბ) ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არაუგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში ან არაუგვიანეს 3 კალენდარული წლის განმავლობაში, ამავე პერიოდის დაზუსტებულ დეკლარაციაში;


ვ) უსაქონლო ოპერაციების ან ფიქტიური გარიგებების მიხედვით გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურებით. ამასთანავე, მიღებული დღგ-ის ჩათვლა მყიდველისათვის უქმდება;

4906-IIს 
ვ-1) ამ კოდექსის 173-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“, „ე“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ჩათვლის დოკუმენტებით, რომლებიც გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არაუგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადაში დაზუსტებული დეკლარაციის წარმოდგენით);

ზ) საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული ) ოპერაციის შემთხვევაში − თუ საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის ერთ-ერთი მხარე არ არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი. ამ შემთხვევაში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ სანაცვლოდ მიღებული საქონლის ან/და გაწეული მომსახურების ღირებულება ტოლია მიწოდებული საქონლის/მომსახურების ღირებულებისა, მასზე გადახდილი ან/და გადასახდელი დღგ-ის ჩათვლით;

N2946-Iს გამოქვეყნების თარიღი 24/12/2014

 „ზ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს


თ) (ამოღებულია - 12.06.2012, №6446);

3 -1. ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შეზღუდვა არ ვრცელდება ამავე მუხლის მე-7 ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, აგრეთვე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ელექტრონული ფორმით გამოწერის შემთხვევებზე.

4906-IIს 
3- ​1. ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ ვრცელდება ამავე მუხლის მე-7 ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაზე

მუხლი 309. გარდამავალი დებულებანი

40. 2005 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 1 იანვრამდე პერიოდის მიხედვით დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ საქონლის/მომსახურების მიმღების მოთხოვნისას მასზე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერისთვის დადგენილი ვადის (დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელებიდან არა უგვიანეს მეორე დღისა) დარღვევით გამოწერილი და წარდგენილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით მიღებული დღგ-ის ჩათვლები გაუქმებას არ ექვემდებარება. ამ ნაწილის მოქმედება არ ვრცელდება 2010 წლის 1 იანვრამდე გაუქმებულ დღგ-ის ჩათვლებზე, მათ შორის, ჩათვლებზე, რომლებზედაც მიმდინარეობს საგადასახადო დავა.


4. ამ მუხლის მე-5–მე-11 ნაწილების გათვალისწინებით, თუ საქონელი/მომსახურება, რომლის მიხედვითაც დღგ-ის გადამხდელმა მიიღო დღგ-ის ჩათვლა, გამოყენებულ იქნა ისეთ ოპერაციებში, რომელთა დროსაც დღგ-ის გადამხდელს არ აქვს ჩათვლის მიღების უფლება, ჩათვლილი დღგ-ის თანხა ექვემდებარება გაუქმებას იმ საანგარიშო პერიოდში, როდესაც ის ამგვარ ოპერაციებში იქნა გამოყენებული.

5. თუ საქონელი/მომსახურება, რომლის მიხედვითაც დღგ-ის გადამხდელმა მიიღო დღგ-ის ჩათვლა, გამოყენებულ იქნა:
ა) მხოლოდ ისეთ ოპერაციაში, რომლის დროსაც დღგ-ის გადამხდელს აქვს ჩათვლის მიღების უფლება, ჩათვლილი დღგ-ის თანხა არ ექვემდებარება გაუქმებას;
ბ) მხოლოდ ისეთ ოპერაციაში, რომლის დროსაც დღგ-ის გადამხდელს არ აქვს ჩათვლის მიღების უფლება, ჩათვლილი დღგ-ის თანხა ექვემდებარება სრულად გაუქმებას.

6. თუ საქონელი ან მომსახურება ერთდროულად გამოიყენება ჩათვლის უფლების მქონე და ჩათვლის უფლების გარეშე ოპერაციებში და მათი გამიჯვნა შეუძლებელია, მაშინ:

ა) დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა გაიანგარიშება საანგარიშო პერიოდში საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის მიხედვით;
ბ) ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის დაზუსტება ხდება მიმდინარე საგადასახადო წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციაში წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის მიხედვით.

7. ძირითადი საშუალების მიხედვით, თუ იგი გამოყენებულ იქნა ან/და იქნება:

ა) მხოლოდ ისეთ ოპერაციაში, რომლის დროსაც დღგ-ის გადამხდელს აქვს ჩათვლის მიღების უფლება, პირს უფლება აქვს, ძირითად საშუალებაზე პირველივე საანგარიშო პერიოდში სრულად მიიღოს ჩათვლა, და ჩათვლილი დღგ-ის თანხა არ ექვემდებარება გაუქმებას;
ბ) მხოლოდ ისეთ ოპერაციაში, რომლის დროსაც დღგ-ის გადამხდელს არ აქვს ჩათვლის მიღების უფლება, პირს უფლება არ აქვს, ძირითად საშუალებაზე მიიღოს ჩათვლა;
გ) ერთდროულად ჩათვლის უფლების მქონე და ჩათვლის უფლების გარეშე ოპერაციებში და მათი გამიჯვნა შეუძლებელია, მაშინ:
გ.ა) თუ დღგ-ის გადამხდელის მიერ წინა საგადასახადო წლის მიხედვით ჩათვლის უფლების გარეშე დასაბეგრი ოპერაციების თანხა საერთო ბრუნვის 20 პროცენტზე ნაკლებია, პირს უფლება აქვს, ძირითად საშუალებაზე პირველივე საანგარიშო პერიოდში სრულად მიიღოს ჩათვლა, ამასთანავე, ყოველი კალენდარული წლის ბოლოს გასაუქმებელი დღგ-ის თანხა განსაზღვროს კალენდარული წლის საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის პროპორციულად;
გ.ბ) დღგ-ის გადამხდელს, გარდა ამ ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნულისა, უფლება აქვს, ძირითად საშუალებაზე მიიღოს ჩათვლა მხოლოდ ყოველი კალენდარული წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციაში წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვაში ჩათვლის უფლების მქონე დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის პროპორციულად.

8. ამ მუხლის მე-7 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის, ყოველწლიურად გასაუქმებელი („გ.ა“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში) ან ჩასათვლელი („გ.ბ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში) დღგ-ის თანხა გაიანგარიშება:

ა) შენობა-ნაგებობებზე – ექსპლუატაციაში მიღების წლიდან 10 კალენდარული წლის განმავლობაში, დღგ-ის თანხის ერთი მეათედის ოდენობით;
ბ) სხვა ძირითად საშუალებებზე – ექსპლუატაციაში მიღების წლიდან 5 კალენდარული წლის განმავლობაში, დღგ-ის თანხის ერთი მეხუთედის ოდენობით.

9. დღგ-ის ახლად რეგისტრირებული გადამხდელი ძირითადი საშუალებების მიხედვით დღგ-ის თანხების ჩათვლას ახორციელებს ამ მუხლის მე-7 ნაწილის „ა“, „ბ“ და „გ.ა“ ქვეპუნქტების შესაბამისად.

9-1 . პირს უფლება აქვს, იმ ძირითადი საშუალების მიწოდებისას, რომლის მიხედვითაც ამ მუხლის მე-7−მე-9 ნაწილების გათვალისწინებით არ მიუღია ან/და გაუუქმდა დღგ-ის ჩათვლა, დასაბეგრ ოპერაციაზე დასარიცხი დღგ-ის თანხა შეამციროს ამ ძირითადი საშუალების მიხედვით მიუღებელი ან/და გაუქმებული დღგ-ის ჩათვლის თანხის ოდენობით, შესაბამისი დოკუმენტის ან/და საფუძვლის არსებობისას.
10. ამ მუხლით განსაზღვრული დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის გადაანგარიშება ან/და გაუქმება სავალდებულო არ არის, თუ კალენდარული წლის განმავლობაში ჩათვლის უფლების გარეშე დასაბეგრი ოპერაციების თანხა საერთო ბრუნვის თანხის 5 პროცენტზე ნაკლებია.

10-1 . ამ კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ მხარეების მიერ წერილობითი შეტყობინებისა და საგადასახადო ანგარიშგების განხორციელების შემდეგ, საგადასახადო შემოწმებით დადგინდება, რომ განხორციელებული ოპერაცია არ არის საწარმოს ან ამ საწარმოს დამოუკიდებლად მოქმედი ქვედანაყოფის მიწოდება, მყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს კუთვნილი დღგ-ის ჩათვლა ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვების გარეშე, ხოლო მიმწოდებელს ამ ოპერაციის მიხედვით ამ კოდექსის 275-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცია არ დაეკისრება.

11. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არ ექვემდებარება გაუქმებას:
ა) ამ კოდექსით დადგენილი წესით სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის შემთხვევაში;
ბ) საქონლის დანაკარგზე.

12. ამ მუხლის მიზნებისათვის საერთო ბრუნვა არის პირის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქონლის მიწოდებისა და მომსახურების გაწევის თანხათა ჯამი. ამასთანავე, არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულებისათვის მხედველობაში მიიღება მხოლოდ მუდმივი დაწესებულების მიერ განხორციელებული საქონლის მიწოდება და მომსახურების გაწევა.

13. დღგ-ის ჩათვლის მიღების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.


1. A deductible VAT amount shall be:

a) the amount of VAT that has been paid or is payable as per deduction documents, including on the balance of inventory holdings available at the moment of entry into force of VAT registration;

b) in the case of the use of a building(s) or structure of one’s own production as a fixed asset – the VAT amount accrued on the transaction and reflected in the VAT return, that shall be the basis for receiving a deduction;

c) in the case of transactions involving the exchange (barter) of goods/services between registered VAT payers – the amount of VAT paid and/or payable for the goods/services supplied to each party, provided each transaction is taxed with VAT. At the same time, the deduction shall be made at the moment of receiving the exchanged goods/services, taking into consideration the restrictions determined by this article for the goods/services received (except for the restriction provided for in paragraph 3 (e) of this article).

d) the amount of reverse charged VAT, which is charged by a person registered as a VAT payer in the case of reverse charge and included in the VAT return. At the same time, this amount is the basis for receiving a deduction.

2. VAT shall be deducted only if:

a) goods and/or services are used or will be used:

a.a) in taxable transactions other than taxable transactions exempt without the right to deduct;

a.b) in re-export and/or export of goods;

a.c) for delivering services outside the territory of Georgia.

a.d) for the supply of goods and/or delivery of services free of charge by a legal entity under public law to the State and/or to local self-governments;

b) goods and/or services are used for production of goods and/or delivery of services defined in paragraph (2)(a) of this article.

3. VAT shall not be deducted:

a) from VAT amounts paid by a person for entertainment events held for social purposes or for hospitality expenses other than the delivery by the person of goods/services within the framework of such events, where the goods and/or services purchased by such person within such costs are subject to VAT;

b) as per paragraphs (4-11) of this article, on VAT amounts paid on the costs to produce goods/services, which are used, and/or to be used in taxable transactions exempt without the right to deduct;

c) based on tax invoices, that do not provide the identity of the seller of the goods/services;

d) (deleted No 1886, 26.12.2013)

e) based on tax invoices not reflected by the payer (buyer/recipient of deduction) in at least one of the following VAT returns filed within the respective time frame:

e.a) VAT return filed between the end of the accounting period of a taxable transaction and not later than the term fixed according to the three following accounting periods (including, an amended return filed within the same time frame);

e.b) a VAT Return filed between the end of the accounting period of a taxable transaction and not later than the term fixed according to the accounting period of the month of December of the calendar year of the taxable transaction (including, an amended tax return filed within the same time frame).

f) based on tax invoices for non-commodity operations or fictitious transactions. Further, the deductible input VAT shall be cancelled for the buyer.

g) (deleted – 12.12.2014, No 2946)

h) (deleted - No 6446, 12.06.2012)

31. The limitations under paragraph 3 (e) of this article shall not apply in the cases provided for by paragraph (7) (c.b) of this article or where a tax invoice is made out electronically.

4. Taking into consideration paragraphs (5 – 11) of this article, if the goods/services, on which VAT has been deducted/is deductible by a VAT payer, have been used in the transactions, on which the VAT payer is not entitled to deduct VAT, the VAT amount deducted shall be subject to cancellation during the accounting period when it was used in such transactions.

5. If the goods/services on which VAT has been deducted/is deductible by a VAT payer have been used:

a) only in a transaction, on which the VAT payer is entitled to the right to deduct, the amount of VAT deducted shall not be subject to cancellation;

b) only in a transaction, on which the VAT payer is not entitled to the right to deduct, the amount of VAT deducted shall be subject to cancellation in full.

6. If goods/services are used simultaneously in transactions with and without the right to deduct and cannot be separated, then:

a) the deductible VAT amount shall be calculated according to the specific weight of the amount payable on taxable transactions exempt without the right to deduct in the amount payable on total turnover of the accounting period;

b) taking into consideration paragraph (6)(a) of this article, the amount of VAT deductible shall be defined according to the specific weight of the amount payable on taxable transactions exempt without the right to deduct during the year in the amount of total turnover in the tax return of the last accounting period of the current tax year.

7. On a fixed asset, if it has been used and/or is to be used:

a) only in a transaction, where a VAT payer is entitled to the right to deduct, the person shall have the right to receive full deduction on the fixed asset in the very first accounting period, and the amount of the VAT deducted shall not be subject to cancellation;

b) only in a transaction, where a VAT payer is not entitled to the right to deduct, the person shall not have the right to receive a deduction on the fixed asset;

c) simultaneously in transactions with and without the right to deduct and that cannot be separated, then:

c.a) if the VAT payer’s amount payable on the transactions taxable without the right to deduct for the previous tax year is less than 20% of the total turnover, the person shall be entitled to a full deduction on the fixed asset in the very first accounting period, and, at the same time, to determine the amount of VAT to be cancelled at the end of each calendar year pro rata to the specific weight of the amount payable on transactions taxable without the right to deduct in the amount of total turnover of the calendar year;

c.b) except as provided for by paragraph (7) (c.a) of this article, the VAT payer shall be entitled to a deduction on the fixed asset only pro rata to the specific weight of the amount payable on transactions taxable with the right to deduct in the amount of total annual turnover in the tax return of the last accounting period of each calendar year.

8. For the purposes of paragraph (7)(c) of this article, the VAT amount subject to annual cancellation (under paragraph 7 (c.a)) or deduction (under paragraph 7 (c.b)) shall be calculated:

a) on buildings and structures – within ten calendar years from the year of commissioning – in the amount of one tenth of the VAT amount each year;

b) on other fixed assets – within five calendar years from the year of commissioning – in the amount of one fifth of the VAT amount each year.

9. A newly registered VAT payer shall deduct VAT amounts on fixed assets in compliance with paragraphs (7)(a), (b) and (c.a) of this article.

91. A person shall have the right, when delivering a fixed asset, on which such person has not received VAT deduction and/or such VAT deduction has been cancelled, under paragraphs (7-9) of this article, to reduce the VAT amount to be accrued on a taxable transaction to the extent of the VAT deduction not received and/or cancelled for such fixed asset, in the existence of the relevant document and/or basis.

10. It shall not be mandatory to recalculate and/or cancel the deductible VAT amount determined by this article, if the amount of transactions taxable without the right to deduct during the calendar year is less than 5% of the amount of total turnover.

101. In the cases provided for by Article 168 (4)(l) of this Code, if any tax audit performed after the parties have made a written notice and reported taxes determines that a transaction has not been performed by a given enterprise or by an independently operating sub-unit of such an enterprise, the buyer is entitled to deduction without the limitations provided for by paragraph (3)(e) and (f) of this article and the penalty under Article 275 of this Code shall not be imposed upon the supplier for such a transaction.

11. The deductible VAT amount shall not be subject to cancellation:

a) if inventory holdings are written off in the manner provided for by this Code;

b) on the lost goods.

12. For the purposes of this article, total turnover is the total value of goods supplied and services delivered by a person in the accounting period. At the same time, for a non-resident’s permanent establishment, only the goods supplied and services delivered by the permanent establishment shall be taken into account.

13. The procedure for receiving a VAT deduction shall be determined by order of the Minister for Finance of Georgia.