მუხლი 173. დღგ-ის ჩათვლა / Article 173 - VAT deduction

1. დღგ-ის ჩათვლა არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის უფლება, შეიმციროს გადასახდელი დღგ-ის თანხა მიღებული ჩათვლის დოკუმენტების საფუძველზე, გარდა ამ კარით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
2. ჩათვლის დოკუმენტებია:

გ) უკუდაბეგვრისას ბიუჯეტში დღგ-ის თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
დ) დროებითი შემოტანისას ბიუჯეტში დღგ-ის თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;


ე) საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელთა მიერ მიწოდებული საქონლის ან/და გაწეული მომსახურების ტარიფები დადგენილია დღგ-ის ჩათვლით, კანონით ან საქართველოს მთავრობის დადგენილებით;
ვ) (ამოღებულია  –  15.05.2012, №6211) ;
ზ) ამ კოდექსის 176–1  მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში −  მყიდველის მიერ საქონლის შეძენის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს საქონლის შესაძენად გადახდილი თანხის (მათ შორის, დღგ-ის თანხის) ოდენობა;
თ) საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საქონლის იმპორტთან ან/და საქონლის დროებით შემოტანასთან დაკავშირებით დარიცხული დღგ-ის გადასახადის გადამხდელის მიერ ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

სსკ 309 მუხლი N3581-IIს ამოქმედდეს 2015 წლის 1 ივლისიდან.

84. 2015 წლის 1 ივლისამდე საანგარიშო პერიოდებზე ჩათვლის დოკუმენტად განიხილება უკუდაბეგვრისას ან საქონლის დროებითი შემოტანისას ბიუჯეტში დღგ-ის თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.


1. A deduction for VAT shall be the right of a person registered as a VAT payer to reduce the amount of VAT payable, based on the deduction documents obtained, except for the cases provided for by this Section.

2. Deduction documents shall be as follows:

a) tax invoice;

b) customs entry;

c) (deleted - No 3581, 1.5.2015);

d) (deleted - No 3581, 1.5.2015);

e) a document evidencing payment of charges for services delivered by legal entities under public law as defined by ordinance of the Government of Georgia; the rates for goods and/or services delivered by legal entities under public law are fixed gross of VAT, by law or by ordinance of the Government of Georgia;

f) (deleted - No 6211, 15.5.2011)

g) in the cases provided for by Article 176-1 of this Code – an appropriate document evidencing the purchase of goods by the buyer, indicating the amount of money (including VAT amount) paid for the purchase of goods;

h) a document evidencing payment to the budget by the taxpayer of VAT on import and/or temporary admission of goods, assessed by a decision of the tax authority.