☻ თავი 25. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა და დღგ-ის ჩათვლა / Chapter XXV - Tax Invoice and VAT Deduction

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎