მუხლი 172. დღგ-ის საანგარიშო პერიოდი / Article 172 - VAT reporting period

დღგ-ის საანგარიშო პერიოდია კალენდარული თვე.

A VAT reporting period shall be a calendar month.