☻ თავი 24. გადასახადის გამოანგარიშების, დეკლარირებისა და გადახდის წესი / Chapter XXIV - Procedure for Computation, Reporting and Payment of Taxes

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎