☻ თავი 23. დღგ-ისგან გათავისუფლების მარეგულირებელი წესები და გადასახადისაგან გათავისუფლება / Chapter XXIII - Rules Governing Exemption from VAT and VAT Exemption

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎