© მუხლი 163. ექსპორტი/რეექსპორტი, ექსპორტის/რეექსპორტის თანხა და დრო / Article 163 – Export/re-export, amount and time of export/re-export

ექსპორტის/რეექსპორტის დროს:
ა) ექსპორტის/რეექსპორტის თანხა არის საბაჟო ღირებულება;

ბ) საქონლის ექსპორტი/რეექსპორტი ხორციელდება მაშინ, როდესაც ხდება დეკლარირება საქონლის ექსპორტის/რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის შესახებ.

4906-IIს 
ბ) საქონლის ექსპორტი ან რეექსპორტი განხორციელებულად მიიჩნევა, თუ ხდება ამ საქონლის ექსპორტის პროცედურაში დეკლარირება ან მისი რეექსპორტი.
During export/re-export:

a) the amount of export/re-export shall be the customs value;

b) export/re-export of goods shall be performed when a declaration is filed for placing goods under the export/re-export customs procedure.