© მუხლი 160. დაბეგვრის ობიექტი / Article 160 - Object of taxation

An object of taxation with VAT shall be:

a) a taxable transaction

b) importation

c) export, re-export

d) temporary admission.