☻ თავი 22. დაბეგვრის ობიექტი, დასაბეგრი ოპერაციის თანხის განსაზღვრა, დრო და ადგილი / Chapter XXII - Object of Taxation, Determining the Amount of Taxable Transactions, Time and Place

თავი 22. დაბეგვრის ობიექტი, დასაბეგრი ოპერაციის თანხის განსაზღვრა, დრო და ადგილი

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎