☻ თავი 21. ზოგადი დებულებანი / Chapter XXI - General Provisions

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎