۩ კარი 06. დამატებული ღირებულების გადასახადი / SECTION VI VALUE-ADDED TAX