℗ მუხლი 155. მიმდინარე გადასახდელები / Article 155 - Current taxes

97-Iს ამოქმედდეს 2017 წლის 2 იანვრიდან.

1. საწარმო და მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელთა საანგარიშო პერიოდია კალენდარული წელი (საქმიანობის იმ ნაწილში, რომლისთვისაც დაბეგვრის ობიექტი კალენდარული წლის მიხედვით განისაზღვრება), ვალდებული არიან, მიმდინარე გადასახდელების თანხები ბიუჯეტში შეიტანონ წინა საანგარიშო პერიოდის წლიური გადასახადის მიხედვით, შემდეგი ოდენობით:

 ა) არაუგვიანეს 15 მაისისა – 25 პროცენტი;

 ბ) არაუგვიანეს 15 ივლისისა – 25 პროცენტი;

 გ) არაუგვიანეს 15 სექტემბრისა – 25 პროცენტი;

 დ) არაუგვიანეს 15 დეკემბრისა – 25 პროცენტი.

1. საწარმოები და მეწარმე ფიზიკური პირები, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, ვალდებული არიან მიმდინარე გადასახდელების თანხები ბიუჯეტში შეიტანონ გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის მიხედვით, შემდეგი ოდენობით:

ა) არა უგვიანეს 15 მაისისა – 25 პროცენტი;

ბ) არა უგვიანეს 15 ივლისისა – 25 პროცენტი;

გ) არა უგვიანეს 15 სექტემბრისა – 25 პროცენტი;

დ) არა უგვიანეს 15 დეკემბრისა – 25 პროცენტი.

5092-IIს 2017 წლის 1 იანვრიდან

1. საწარმო (გარდა იმ საწარმოებისა, რომლებიც მოგების გადასახადით იბეგრებიან ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი და მე-3  ნაწილებით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით) და მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს, ვალდებული არიან, მიმდინარე გადასახდელების თანხები ბიუჯეტში შეიტანონ გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის მიხედვით, შემდეგი ოდენობით:

ა) არაუგვიანეს 15 მაისისა – 25 პროცენტი;

ბ) არაუგვიანეს 15 ივლისისა – 25 პროცენტი;

გ) არაუგვიანეს 15 სექტემბრისა – 25 პროცენტი;

დ) არაუგვიანეს 15 დეკემბრისა – 25 პროცენტი.2. მიმდინარე გადასახდელებს არ იხდის გადასახადის გადამხდელი, რომელსაც გასული საგადასახადო წლის განმავლობაში არ ჰქონდა დასაბეგრი შემოსავალი/დასაბეგრი მოგება, ასევე პირი, რომელსაც მიმდინარე წელს გაუუქმდა მიკრო ბიზნესის ან ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი და გასული საგადასახადო წლის მიხედვით ჰქონდა დასაბეგრი შემოსავალი.

3. თუ გადასახადის გადამხდელის მიმდინარე საგადასახადო წლის მოსალოდნელი დასაბეგრი შემოსავალი (მოგება), მათ შორის, საგადასახადო შეღავათების გათვალისწინებით, არანაკლებ 50 პროცენტით მცირდება გასული საგადასახადო წლის დასაბეგრ შემოსავალთან (მოგებასთან) შედარებით და აღნიშნულის შესახებ იგი მიმდინარე გადასახდელების გადახდის ვადის დადგომამდე აცნობებს შესაბამის საგადასახადო ორგანოს, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, შეამციროს ან არ გადაიხადოს მიმდინარე გადასახდელების თანხები.

4. გადასახადის გადამხდელის მიერ ამ მუხლის მე-3 ნაწილის გამოყენების შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი ფაქტობრივი წლიური შედეგების მიხედვით არ დასტურდება მოსალოდნელი დასაბეგრი შემოსავლის (მოგების) არანაკლებ 50 პროცენტით შემცირება და გადასახადის გადამხდელს საანგარიშო წლის განმავლობაში სრული ოდენობით არ გადაუხდია მიმდინარე გადასახდელები, მან უნდა გადაიხადოს საურავი ამ კოდექსის შესაბამისად, მიმდინარე გადასახდელების გადახდის ვადების დადგენილი თარიღებიდან საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის თარიღამდე არსებულ დროის მონაკვეთში.

5. თუ წინა საგადასახადო პერიოდთან შედარებით იცვლება გადასახადის განაკვეთი, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, მიმდინარე გადასახდელები გადაიხადოს წინა საგადასახადო წლის დასაბეგრი შემოსავლიდან (მოგებიდან) მიმდინარე საგადასახადო წლისთვის მოქმედი განაკვეთის მიხედვით გადაანგარიშებული თანხებიდან.
 5-1 . (ამოღებულია - 26.12.2013, №1886).
6. მიმდინარე გადასახდელთა ბიუჯეტში ჩარიცხული თანხები გადასახადის გადამხდელს ჩაეთვლება საგადასახადო წლის მიხედვით დარიცხულ გადასახადში.
7. მიმდინარე გადასახდელების გადახდის ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამოიყენება ამ კოდექსის 238-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები.1. An enterprise and an entrepreneur natural person, whose accounting period is a calendar year (with regard to the part of activity for which the object of taxation is defined on the basis of a calendar year), shall make current tax payments to the budget according to the annual tax payment of a previous tax year in the following amount:

a) not later than 15 May – 25%;

b) not later than 15 July – 25%;

c) not later than 15 September – 25%;

d) not later than 15 December – 25%.

2. A taxpayer who did not have any taxable income/profit during the last tax year or a person whose status of a micro business or of a flat tax payer has been revoked in the current year and who had taxable income in the last tax year shall not pay current taxes.

3. If a taxpayer’s anticipated taxable income (profit) for the current tax year, taking into account tax privileges, decreases by at least 50% compared with the last tax year’s income (profit) and the taxpayer notifies a tax authority about this before the due date for the current taxes set by the first paragraph of this article, the taxpayer has the right to reduce or not to pay current taxes.

4. If a taxpayer applies the third paragraph of this article and if the presented actual annual results do not confirm the fact of at least 50% reduction of the anticipated taxable income (profit) and the taxpayer has not fully paid his/her current taxes in the reporting year, he/she shall pay a penalty under this Code within the period from the dates fixed for the payment of current taxes to the date of filing a tax return.

5. If a tax rate changes compared with the previous tax period, a taxpayer may pay current taxes from the amounts of the taxable income (profit) of the previous taxable year recalculated at the rate applicable in the current taxable year.

5-1. (Deleted - No 1886, 26.12.2013).

6. The amounts of current taxes transferred to the budget shall be credited against the taxes assessed to the taxpayer according to a tax year.

7. If current taxes are not paid, the tax enforcement measures under Article 238 of this Code shall apply.