☻ თავი 20. გადასახადების ადმინისტრირების წესები / Chapter XX - Tax Administration Procedures