∞ მუხლი 151. იურიდიულ პირში წილის (აქციების) სანაცვლოდ აქტივების შეტანა / Article 151 - Transfer of assets to a legal person in exchange for interest (shares) in that legal person

1. პირის (პირთა) მიერ იურიდიული პირისათვის მასში 50 პროცენტის ან მეტი წილის (აქციების) სანაცვლოდ აქტივების გადაცემა (დავალიანებით ან მის გარეშე) არ არის აქტივების მიწოდება.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მიმღები მხარისათვის აქტივების ღირებულება იგივეა, რაც მიმწოდებელი მხარისათვის მათი ღირებულება გადაცემის მომენტისათვის.
3. ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული გაცვლის შედეგად მიღებული პარტნიორის წილის ღირებულება ტოლია გადაცემული აქტივების ღირებულებისა, გადაცემული (შესაბამისი) დავალიანების გამოკლებით.
4. ამ მუხლის მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ აქტივებზე, რომლებიც ამ კოდექსის XV თავის შესაბამისად ექვემდებარება ამორტიზაციას ჯგუფური მეთოდით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ერთდროულად გაიცემა ამორტიზაციის ერთი ნორმის მიხედვით დაჯგუფებული ჯგუფის ყველა აქტივი.
5. ამ მუხლის მე-4 ნაწილში აღნიშნული, ამორტიზაციის ერთი ნორმის მიხედვით დაჯგუფებული ჯგუფის ყველა აქტივის გადაცემის შემთხვევაში მათი მიმღებისათვის აქტივების ღირებულებად ითვლება გადაცემის მომენტისათვის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი.
6. ამ მუხლის მოთხოვნები არ ვრცელდება უფლებრივი ნაკლის მქონე აქტივების გადამცემზე, თუ დავალიანება აღემატება გადაცემული აქტივების ღირებულებას.

5092-IIს 2017 წლის 1 იანვრიდან

7. ამ მუხლის დებულებები არ გამოიყენება, თუ ოპერაციის მონაწილე რომელიმე მხარე მოგების გადასახადით იბეგრება ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით.

4906-IIს 
7. ამ მუხლის დებულებები არ გამოიყენება, თუ ოპერაციის მონაწილე რომელიმე მხარე მოგების გადასახადით იბეგრება ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იურიდიულ პირს მასში 50 პროცენტის ან მეტი წილის/აქციების სანაცვლოდ აქტივებს გადასცემს ფიზიკური პირი.
1. Transfer of assets (with or without liability) by a person(s) to a legal person in exchange for 50% or more interest (shares) in such legal person shall not be regarded as supply of assets.

2. Where so provided for in the first paragraph of this article, the value of assets for the receiving party shall be the same as their value for the supplier at the moment of transfer.

3. The value of the partner’s interest received as a result of the exchange referred to in the first paragraph of this article shall be equal to the value of the transferred assets minus the transferred (corresponding) liability.

4. The provisions of this article shall not apply to assets that are subject to a group depreciation method under Chapter XV of this Code, except where all the assets of a group classified according to one rate of depreciation are transferred simultaneously.

5. If all the assets of the group classified according to one rate of depreciation referred to in the fourth paragraph of this article are transferred simultaneously, the value of the assets for the transferee shall be the book value of the group at the moment of transfer.

6. The requirements of this article shall not apply to the transferor of assets with a legal defect if the liability exceeds the value of the assets transferred.

7. Provisions of this article shall not apply if any party to a transaction is subject to profit taxation according to the objects of taxation provided for in Article 97(1 and 3) of this Code.