∞ მუხლი 150. იურიდიული პირის ლიკვიდაცია / Article 150 - Liquidation of legal persons

1. თუ ხდება იურიდიული პირის ლიკვიდაცია და პარტნიორ იურიდიულ პირს გადაეცემა მისი წილის პროპორციული (შესაბამისი) აქტივი და, ამასთანავე, პარტნიორი იურიდიული პირი ლიკვიდაციამდე ფლობდა 50 პროცენტს ან მეტს ამ იურიდიულ პირში, მაშინ:
ა) ასეთი გადაცემა არ ითვლება ლიკვიდირებული იურიდიული პირის მიერ აქტივების რეალიზაციად (მიწოდებად);
ბ) პარტნიორისათვის მისი წილის პროპორციულად (შესაბამისად) გადაცემული აქტივის ღირებულება იგივეა, რაც ამ აქტივის ღირებულება ლიკვიდირებული იურიდიული პირისათვის გადაცემამდე;
გ) აქტივების განაწილება არ არის დივიდენდი;
დ) მოგება და ზარალი მხედველობაში არ მიიღება ლიკვიდირებულ იურიდიულ პირში პარტნიორის წილის გაუქმებისას.
2. ამ მუხლის მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ აქტივებზე, რომლებიც ამ კოდექსის XV თავის შესაბამისად ექვემდებარება ამორტიზაციას ჯგუფური მეთოდით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხდება ამორტიზაციის ერთი ნორმის მიხედვით დაჯგუფებული ჯგუფის ყველა აქტივის ერთდროულად გადაცემა.
3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნული, ამორტიზაციის ერთი ნორმის მიხედვით დაჯგუფებული ჯგუფის ყველა აქტივის გადაცემის შემთხვევაში მათი მიმღებისათვის აქტივების ღირებულებად ითვლება გადაცემის მომენტისათვის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი.
4. ამ მუხლის პირველი ნაწილი არ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) საგადასახადო ორგანო დაამტკიცებს, რომ ლიკვიდაციის მიზანი არის გადასახადების გადახდისაგან თავის არიდება;
ბ) ლიკვიდაციაში პარტნიორი იურიდიული პირი არარეზიდენტია, გარდა ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
5. ლიკვიდაციაში პარტნიორი არარეზიდენტი იურიდიული პირის არსებობისას ამ მუხლის პირველი ნაწილის გამოყენება შესაძლებელია, თუ საგადასახადო ორგანო ამ პირის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე დაასკვნის, რომ არ ხდება გადასახადისაგან თავის არიდება, და აღნიშნულის თაობაზე გასცემს შესაბამის თანხმობას.

5092-IIს 2017 წლის 1 იანვრიდან

6. ამ მუხლის დებულებები არ გამოიყენება, თუ ოპერაციის მონაწილე რომელიმე მხარე მოგების გადასახადით იბეგრება ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით.
1. If a legal person is liquidated and a partner legal person receives assets in proportion (corresponding) to his/her interest and if before the liquidation the partner legal person owned 50% or more in the given legal person, then:

a) such transfer shall not be regarded as the sale (supply) of assets by the liquidated legal person;

b) the value of the assets transferred to the partner in proportion (corresponding) to his/her share is the same as the value of the asset before its transfer to the liquidated legal person;

c) distribution of assets shall not be regarded as a dividend;

d) profit and loss shall not be taken into consideration when cancelling the partner’s interest in the liquidated legal person.

2. The provisions of this article shall not apply to the assets that are subject to a group depreciation method under Chapter XV of this Code, except where all the assets of a group classified according to one rate of depreciation are transferred simultaneously.

3. If all the assets of the group referred to in the second paragraph of this article, classified according to one rate of depreciation, are transferred simultaneously, the value of the assets for the transferee shall be the book value of the group at the moment of the transfer.

4. The first paragraph of this article shall not apply if:

a) a tax authority proves that the purpose of liquidation is tax evasion;

b) the partner legal person in the liquidation is a non-resident, except as provided for in the fifth paragraph of this article.

5. If liquidation involves a non-resident partner legal person, the first paragraph of this article may be applied if, based on the information produced by such person, a tax authority concludes that no tax evasion takes place and issues the appropriate consent.

6. Provisions of this article shall not apply if any party to a transaction is subject to profit taxation according to the objects of taxation provided for in Article 97(1 and 3) of this Code.